📢 #Rapor

TTB "Türkiye’nin COVID-19 Pandemisinin Gölgesinde Kalan Sağlığı - 2020" başlıklı raporunu açıkladı.

Rapordan öne çıkanlar tweet zincirimizde 👇
1⃣ Ekonomi, siyasal alanın yanı sıra toplumsal refahın da temel ögelerindendir. Türkiye ekonomisi 2013’ten bu yana küçülmektedir. 2013’te 12 bin 480 $ olan kişi başına gayrisafi yurtiçi gelir, 2019’da 9 bin 123 $’a düşmüştür; yani %27 azalmıştır.

👇
ttb.org.tr/haber_goster.p…
2⃣ Türkiye’nin en zengin ve en yoksul illeri arasındaki gelir farkı %550’ye ulaşmıştır. 2019’daki 10 bin 770 bebek ve 13 bin 259 beş yaş altı çocuk ölümünde de 5 kata yaklaşan bir fark olması, sosyoekonomik eşitsizlikleri işaret etmektedir.

👇
ttb.org.tr/haber_goster.p…
3⃣ Mezuniyet öncesi tıp eğitimindeki sorunlar pandemiyle birlikte artmıştır. İntern hekimler stajlarını yüz yüze yapamamış, uygulamalara katılamamıştır. Uygulanan “uzaktan eğitim”, uluslararası standartlara uygun olmayan ve sorun üreten bir modeldir.

👇
ttb.org.tr/haber_goster.p…
4⃣ Mezuniyet öncesi 127 tıp programından sadece 41’i akreditedir. Tıp programlarından vakıf üniversitelerindekilerin %84,6’sının, devlet üniversitelerindekilerin de %60,2’sinin asgari standartları taşıyıp taşımadıkları bilinmemektedir.

👇
ttb.org.tr/haber_goster.p…
5⃣ Mezuniyet sonrası tıp eğitiminde de tablo farksızdır. TUK tarafından düzenlenip değerlendirilmesi gereken 4 bin 184 tıpta uzmanlık eğitimi programından 3 bin 133’ü “bir inceleme ve değerlendirmeye dayanmaksızın” onay almıştır.

👇
ttb.org.tr/haber_goster.p…
6⃣ Sosyoekonomik koşullar bir “hekim göçü” alarmı vermektedir. TTB’den “Good Standing” belgesi alan hekim sayısı 7 yılda 10 kattan fazla artmıştır. 2020’de pandemiye rağmen yapılan başvuru sayısı, 7 tıp fakültesinde açılan toplam kontenjandan fazladır.

👇
ttb.org.tr/haber_goster.p…
7⃣ Sağlıkta Dönüşüm Programı ile sosyal güvenlik kapsamı giderek daraltılmaktadır. Kasım 2020 itibariyle prim borcu olanlar da dahil 72 milyon 230 bin 414 kişi kapsam dahilindedir. Bu, nüfusun 13,6’sının kapsam dışı bırakıldığı anlamına gelmektedir.

👇
ttb.org.tr/haber_goster.p…
8⃣ SGK ise topladığı sigorta primlerini özel hastanelere akıtmaktadır. SGK’den her bir başvuru başına ikinci basamak devlet hastanesine 66,1 TL ödenirken, ikinci basamak özel hastaneye 172,9 TL ödenmektedir. Fark, %262’dir.

👇
ttb.org.tr/haber_goster.p…
9⃣ Öte yandan sağlığa yapılan harcamanın gayrisafi yurtiçi gelirdeki payı yıldan yıla gerileyip %4,7’ye kadar düşerken; yurttaşların cari sağlık harcamalarındaki payı %76,6’dır. Yani, sağlık hizmetine ulaşabilmenin mali külfeti kişilere yüklenmiştir.

👇
ttb.org.tr/haber_goster.p…
1⃣0⃣ Birinci basamak sağlık hizmetlerinin önemsizleştirilmesi çok katmanlı sonuçlara yol açmaktadır. Kızamıktaki artış buna bir örnektir. 2016’da sadece 9 olan kızamık hasta sayısı katlanarak artmış ve 2019’da 2 bin 905’e ulaşmıştır.

👇
ttb.org.tr/haber_goster.p…
1⃣1⃣ En yakıcı örnek ise elbette COVID-19 pandemisidir. Salgın yönetimindeki başarısızlıklar sonucu sadece 2020 yılında 130 bine yakın sağlık çalışanı hastalanmış, 320 sağlık çalışanı vefat etmiştir. Bu sayı 1 Mart 2021 itibariyle 383’e yükselmiştir.

👇
ttb.org.tr/haber_goster.p…
1⃣2⃣ TTB ve sağlık emek-meslek örgütlerinin önlenmesi için yoğun çaba sarf ettiği sağlıkta şiddet, TBMM’den çıkan yasaya ve pandemi koşullarına karşın olanca yoğunluğuyla sürmektedir. Çözüm, etkili bir yasa ve uygulamadır.

👇
ttb.org.tr/haber_goster.p…
1⃣3⃣ Şehir hastaneleri, kamu kaynaklarının sermaye gruplarına aktarılması için geliştirilen kamu-özel ortaklığının suretlerinden biridir. 2020’de şehir hastanelerine 10,5 milyar TL ödenmiştir; ki bu Sağlık Bakanlığı bütçesinin %17,8’idir.

👇
ttb.org.tr/haber_goster.p…
1⃣4⃣ Şehir hastaneleri için 2021’de ödenmesi planlanan meblağ 16,4 milyar TL’dir; ki bu da Sağlık Bakanlığı bütçesinin %21,1’idir. Bilimsel hastaneciliğe tümüyle karşıt olan şehir hastaneleri, ülke ekonomisi için de giderek büyüyen bir “kara delik”tir.

👇
ttb.org.tr/haber_goster.p…
1⃣5⃣ AKP hükümetleri döneminde hekimler iş, gelir, gelecek güvencesinden yoksun hale getirilmişlerdir. 3 binden fazla hekim KHK ile ihraç edilmiştir, yüzlerce genç tıp hekimi güvenlik soruşturması bahanesiyle işlerine başlatılmamıştır.

👇
ttb.org.tr/haber_goster.p…
1⃣6⃣ Performansa dayalı ücretlendirme hem hekimler arası ücret dengesizliğini artırmış hem de hekimlerin mesleklerine yabancılaşmasına yol açmıştır. Özelde ise emek sömürüsü her geçen gün artmaktadır. Sağlıkta performans, hekimliğin ruhuna aykırıdır.

👇
ttb.org.tr/haber_goster.p…
1⃣7⃣ COVID-19 pandemisinde sağlık çalışanları için koşullar ağırlaşırken, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ek ödemeler adil ve eşit yapılmamıştır. Fiziksel, psikolojik, mesleki yıkıma uğrayan sağlık çalışanları tükenmişlik sınırına itilmiştir.

👇
ttb.org.tr/haber_goster.p…
1⃣8⃣ COVID-19’un ilk karşılayıcıları sağlık çalışanlarıdır; hastalık riski 10 kattan fazladır. Uluslararası örgütün çağrısını yaptığı ve TTB’nin mücadelesini verdiği üzere; COVID-19 illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı kabul edilmelidir.

👇
ttb.org.tr/haber_goster.p…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with TürkTabipleriBirliği

TürkTabipleriBirliği Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!