BioD. GR Profile picture
17 Mar, 15 tweets, 7 min read
#newreport:
Σε πρόσφατα δημοσιευμένη τεχνική αναφορά υπό την αιγίδα της Περιβαλλοντικής Ομάδας @iSea και @thesharktrust, παρουσιάζεται μια νέα έρευνα για την Ενίσχυση της Προστασίας των Αγγελοκαρχαριών (#Chondrichthyes : #Squatinidae) στο Νότιο Αιγαίο. (1/14)
🦈 Στη Μεσόγειο, εντοπίζονται τρία είδη #Aγγελοκαρχαριών (#𝘚𝘲𝘶𝘢𝘵𝘪𝘯𝘢), ο Αγγελοκαρχαρίας (𝘚𝘲𝘶𝘢𝘵𝘪𝘯𝘢 𝘴𝘲𝘶𝘢𝘵𝘪𝘯𝘢), η Ακανθορίνα (𝘚𝘲𝘶𝘢𝘵𝘪𝘯𝘢 𝘢𝘤𝘶𝘭𝘦𝘢𝘵𝘢) και η Ματορίνα (𝘚𝘲𝘶𝘢𝘵𝘪𝘯𝘢 𝘰𝘤𝘶𝘭𝘢𝘵𝘢). (2/14)
Οι μεσογειακοί τους πληθυσμοί έχουν αξιολογηθεί ως Κρισίμως Κινδυνεύοντες (#CR) από την @IUCNRedList, υποδεικνύοντας πολύ υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης, ως αποτέλεσμα παλαιότερων μειώσεων των πληθυσμών τους αλλά και λόγω πολλαπλών τοπικών εξαλείψεων. (3/14)
Για την ανάκαμψη της αρνητικής αυτής πληθυσμιακής τάσης, αλλά και την ενίσχυση της προστασίας τους, αναπτύχθηκε το «Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Αγγελοκαρχαριών στην Μεσόγειο» (#MedRAP)... (4/14)
αλλά και το «Σχέδιο Δράσης για τη Διατήρηση Αγγελοκαρχαριων στις Γεωγραφικές Υποπεριοχές του Αιγαίου και της Κρήτης» (#SubRAP22/23), με στόχο τη δημιουργία ενός πλαισίου διατήρησή τους. (5/14)
Οι πιο πρόσφατες καταγραφές Αγγελοκαρχαριών γύρω από τις #Κυκλάδες και τα #Δωδεκάνησα, υποδεικνύουν ότι η περιοχή πιθανό να είναι πολύ σημαντική για τους πληθυσμούς τους στην Ανατολική Μεσόγειο. (6/14)
Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προστασίας των Αγγελοκαρχαριών στο Νότιο Αιγαίο» στοχεύει:
▪️ να βελτιώσει και να ενισχύσει τη διατήρηση των Aγγελοκαρχαρίων στην Ελλάδα, και
▪️ να προωθήσει τη διατήρηση των #Eλασμοβράγχιων (#Elasmobranchii) στη χώρα. (7/14)
Μέσω λοιπόν του συγκεκριμένου προγράμματος, θα διεξαχθεί περαιτέρω έρευνα για την υποστήριξη δράσεων προστασίας καθώς και πολιτικών διατήρησης των ειδών. (8/14)
Πιο συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί:
👉 Ιεράρχηση των δραστηριοτήτων διατήρησης σε περιοχές που είναι κρίσιμες για τους Aγγελοκαρχαρίες αλλά δεν διαθέτουν επαρκή προστασία. (9/14)
👉 Διοργάνωση 5 workshop για την ανάπτυξη ικανοτήτων των αρμόδιων αρχών και τοπικών φορέων σχετικά με την αναγνώριση, τις ορθές πρακτικές & τη συλλογή δεδομένων για τους Aγγελοκαρχαρίες.
👉 Μετάφραση και διανομή οδηγών χειρισμού Aγγελοκαρχαριών & πινακίδων αναγνώρισης. (10/14)
👉 Συναντήσεις με το αρμόδιο Υπουργείο και τις σχετικές Εθνικές Αρχές, για τη συζήτηση της υιοθέτησης του MedRAP και του Σχεδίου Δράσης. (11/14)
❗️ Τέλος, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η τρέχουσα ανάλυση δείχνει χαμηλή αλληλοεπικάλυψη ανάμεσα στις υπάρχουσες Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές (#ΘΠΠ) της Ελλάδας και των περιοχών προτεραιότητας του είδους. (12/14)
Έτσι, θα ήταν σημαντικό να συζητηθεί μια επέκταση του υπάρχοντος δικτύου ΘΠΠ, ώστε να συμπεριληφθούν και περιοχές που είναι σημαντικές για τους Αγγελοκαρχαρίες. (13/14)
Περισσότερες πληροφορίες: tinyurl.com/9d26z25c 🔓

🌊 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των απειλούμενων υδάτινων οικοσυστημάτων και ειδών: isea.com.gr

(14/14)

#BioDGR #BiodGRfauna #angelshark #threatenedspecies #conservation #meditetariansea

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with BioD. GR

BioD. GR Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @BiodGr

15 Mar
#alienrecord :
🔬Η ξενική σφήκα #𝘊𝘩𝘢𝘭𝘺𝘣𝘪𝘰𝘯 𝘻𝘪𝘮𝘮𝘦𝘳𝘮𝘢𝘯𝘯𝘪 (#Insecta: #Hymenoptera) της οικογένειας #Sphecidae καταγράφεται πρώτη φορά στην Ελλάδα σύμφωνα με σύντομο σημείωμα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Parnassiana Archives. (1/6) Image
🔎 Η Αμερικανικής καταγωγής σφήκα βρέθηκε το για πρώτη φορά στην Ευρώπη στο Βέλγιο το 1994 και ο εντοπισμός της στη χώρα μας αποτελεί τη μόλις δεύτερη καταγραφή της στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. (2/6)
👉 Η παρουσία εγκαθιδρυμένων πληθυσμών, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις αλλά και η οδός εισαγωγής του είδους δεν έχουν ακόμα αποσαφηνιστεί. (3/6)
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!