#رشتو
سال ۱۳۴۱ گروهی از دانشگاه هاروارد برای کمک جهت تدوین برنامه سوم عمرانی به ایران آمدند و ۲۰ معضل و چالش برنامه ریزی در ایران رو به شرح زیر عنوان کردند.
بسیار باعث تاسفه که بعد نزدیک به ۶۰ سال همه این معضلات به قوت خودشون باقی هستن و چه بسا تشدید شدن! :
۱. خودپرستی اداری و نگرش " ما بهتر از شما کار میکنیم"
۲. تمایل به تعارفات و تبعیت از خوشایند ترین راه حل
۳. کلی گویی و فقدان جزئیات در برنامه ها
۴. ترجیح توسعه فیزیکی و عمرانی بر توسعه اجتماعی
۵. تکیه بر راه حل های مفروض
۶. عدم جلب نظرات موافق در قبال اهداف طرح ها
۷. بیان امید و آرزو به جای هدف در برنامه
۸. عدم پذیرش هزینه تغییرات و اصلاحات از سوی جامعه
۹. اهمیت روابط شخصی و عدم تمایز بین منازعات فکری و شخصی
۱۰. تحمیل بار سنگین کارها بر دوش مدیران به دلیل فقدان انضباط اداری
۱۱. وفاداری به گروه و نه به ساختار در سازمان های دیوان سالار
۱۲. پریشانی و آشفتگی بازیگران سیاسی
۱۳. غالب بودن رویکرد ظن و گمان به جای تحلیل علمی
۱۴. وجود همزیستی به جای همکاری در ارتباط دستگاه ها
۱۵. ابهام در واگذاری مسئولیت ها
۱۶. بیماری جلسه بازی با هدف سبک کردن بار مسئولیت
۱۷. دوستی و رفاقت به جای روابط رسمی
۱۸. مایملک شخصی و کانون قدرت شدن هر شغل اداری
۱۹. فقدان نظام سلسه مراتبی
۲۰. فقدان پاسخگویی در قبال رفتار اداری

منبع: مجله نسیم بیداری | شماره ۱۰۰ | صفحات ۸۰ و ۸۱

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with امیرمحمد بانکیان

امیرمحمد بانکیان Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!