İstanbul İstatistik Ofisi’nin "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler Araştırması”nın sonuçlarına göre;

Gençlerin yüzde 79.3’ü 'Türkiye’de fırsat eşitliği yok' diyor.
Araştırma, 9 Mart - 19 Mart 2021 tarihleri arasında Telefon Destekli Anket (CATI) yöntemi kullanılarak hazırlandı. Araştırma kapsamında, eğitimde ve istihdamda olmadığını belirten, herhangi bir üniversitede örgün lisans eğitimi almamış, 18-24 yaş arası 407 genç ile görüşüldü.
Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 74,7’si lise, yüzde 21,1’i ortaokul, yüzde 4,2’si ilkokul mezunu, yüzde 58,5’i erkek, yüzde 41,5’i de kadınlardan oluştu.
Gençlerin yüzde 86,3’ü bir tanıdığı yoksa Türkiye’de iş bulmanın zor olduğunu;

Yüzde 52,4’ü, 20 yıl öncesine göre iş imkânlarının daha kötü olduğu bir dönemde yaşadığını düşündüğünü belirtti.
Gençlerin yüzde 52,9’u, Türkiye’de iyi eğitim alanların iyi yaşam sürdüğü düşüncesine katılmadığını belirtirken, bu oranın ilkokul mezunlarında yüzde 76,5 düzeyinde gerçekleştiği görüldü.
Katılımcılara neden eğitim ve iş hayatında olmadıkları sorulduğunda, bu durumu, yüzde 79,3 Türkiye’de fırsat eşitliğinin bulunmamasına, yüzde 78,5 önemli yerlerde tanıdıklarının olmamasına ve yüzde 57,4 kriterlerine göre iş bulamamasına bağladı.
Katılımcıların yüzde 75,5’i bir imkân verilse ve yurt dışında çalışma izni olsa yurtdışında çalışmak istediğini belirtti.

Erkeklerde bu oran yüzde 85,3 olarak gözlenirken,

Kadınlarda yüzde 62,1 olduğu görüldü.
Gençlerde hane geliri düştükçe yurt dışında çalışma isteğinin arttığı tespit edildi. Hane geliri 2.500 TL ve altı olan gençlerde, yüzde 86,8 iken 5.001 TL ve üzeri hane geliri olanlarda yüzde 68,3 olarak tespit edildi.
Hane geliri 2.500 TL ve altı genç erkeklerde yurt dışında çalışma isteğinin yüzde 92,7 olduğu görüldü. Gençlerin yüzde 65,6’sı çalışmak için Avrupa ülkelerini, yüzde 19,1’i ise Amerika ülkelerini tercih edeceğini belirtti.
Katılımcılara en çok hangi sektörde çalışmak istedikleri sorulduğunda yüzde 25,1’i iş bulduğu takdirde her sektörde çalışabileceğini; yüzde 16,7’si resmi kurumlarda, yüzde 15,5’i ise sağlık sektöründe çalışmak istediğini kaydetti.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Cumhuriyet Öğretmeni(e)

Cumhuriyet Öğretmeni(e) Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!