آلبرت هیرشمن اقتصاددان آلمانی متولد ۷ آوریل ۱۹۱۵ است؛ اگر بود حالا ۱۰۶ سال داشت.
از نظر من آلبرت هیرشمن استاد برجسته نام‌گذاری کتاب‌ها و مقالاتش بود؛ نامی که برمی‌گزید بیانگر کل محتوای کتاب بود؛
خروج؛ اعتراض و وفاداری؛
بیانگر استراتژی‌های انسان در هر حوزه‌ای؛ چه در اقتصاد، چه در سیاست؛ چه زندگی فردی، چه زندگی اجتماعی؛ چه خرید، چه فروش.
انسان اقتصادی در بازار سه گزینه پیش رو دارد: یا به یک محصول و خدمت و تولیدکننده و عرضه‌کننده آن وفادر است؛
هواهای نفسانی و منافع:
استدلال‌های سیاسی به طرفداری از سرمایه‌داری پیش از اوج‌گیری؛
تفسیر چگونگی دگردیسی هواهای نفسانی در سده‌های دوازدهم تا هجدهم به منافع.
پیش‌رفتن با جمع: تجربه اقتصاد توده‌ای در آمریکای لاتین؛
چگونگی ناامیدی مردم از دولت‌ها در کشورهای درحال‌توسعه و دست‌به‌کارشدنشان برای پیش‌برد ‌پروژه‌های توسعه‌ای اثرگذار بر بهبود کیفیت زندگیشان.
خطابه ارتجاع: انحراف، مخاطره؛ بیهودگی؛
در مواجهه با هر ایده جدیدی سه دسته مخالف وجود دارد؛ آنان که باور دارند طرح ایده‌های جدید سبب انحراف ایده‌های پیشین می‌شوند؛ آنان که معتقدند طرح ایده‌های جدید باعث به مخاطره افتادن دستاوردهای قبلی می‌شود؛
گذر از مرزها؛
نوجوانی هیرشمن خورد به هیتلر؛ پس آلمان را به مقصد فرانسه ترک کرد؛ بعد به ایتالیا رفت؛ با واریان فرای به خروج و فرار روشنفکران از آلمان کمک می‌کرد. به اسپانیا رفت و در جنگ شرکت کرد. بعد هم آمریکا و آمریکای لاتین و بعدها بازگشت به اروپا و بعد از فروپاشی دیوار برلین.
استراتژی توسعه اقتصادی؛
کتاب در سال ۱۹۵۸ منتشر شده است؛ هیرشمن به توسعه نامتوازن و کورمال کورمال باور داشت.
خروج؛ اعتراض، دولت؛
مجموعه مقالات.

جامعه بازار؛ تفاسیر رقیب
مجموعه مقالات
دگردیسی مشغولیت‌ها: نفع شخصی و کنش همگانی؛ از عالم اقتصاد تا سیاست.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with محمدرضا فرهادي پور

محمدرضا فرهادي پور Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!