#رشتو

برده‌داری و کنیزی در اسلام
: خلاصه Image
۱٫۶
محمد، پایه‌گذار اسلام و یارانش در طول حیاتشان بردگان زیادی داشته، خریده، مبادله یا آزاد کردند. در اسلام بردگی به دو صورت ایجاد می‌شود: یکی برده‌سازی کفار حربی که از طریق به اسارت درآوردن آنان انجام می‌شود؛
۲٫۶
مسلمان‌ را به هیچ وجه نمی‌توان برده ساخت و بردگان مسلمان افرادی هستند که در طول عمر خود مسلمان شده‌اند.
البته وضعیت‌هایی نیز وجود داشت که در آن، پیروان یک فرقه پیروان فرقهٔ دیگر را به کفر متهم کرده و آنان را به بردگی می‌گرفتند.
۳٫۶
برده‌سازی مسالمت‌آمیز و بدون جنگ نیز از طریق معامله با قبایل بومی، خریدن یا ربودن افراد و همچنین دریافت برده به عنوان خراج از بعضی سرزمین‌ها رواج بسیاری داشته و امواج بزرگ بردگان معمولاً از طریق معامله وارد جهان اسلام می‌شدند.
۴٫۶
در شریعت اسلامی برده ماهیتی دوگانه دارد از سویی به عنوان یک کالای دارای ارزش مالی متعلق به مالک خود است.
۵٫۶
به‌طور تاریخی در جهان اسلام برده‌داری اهمیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زیادی داشته‌است و از بردگان استفاده‌های جنسی و جسمی می‌شده است به طوریکه زنان برای استفاده جنسی و مردان نیز برای استفاده جسمی و بیگاری بهره برداری می‌شدند و از حقوق بشری برخوردار نبوده‌اند.
۶٫۶
از بردگان زن معمولاً برای کار خانگی و ارائهٔ خدمات جنسی به مالکانشان استفاده می‌شد ( که قرآن آن را اجازه داده است)، گروهی نیز به تن‌فروشی وادار می‌شدند .
در ادامه ...
چگونه کنیز به انسان محرم مى شود؛ در حالى که صیغه اى جارى نشده است؟

¹/3
در اسلام، ازدواج بدون سبب ممکن نیست و سبب نیز منحصر به صیغه عقد نیست؛ بلکه در مورد کنیز، سبب محرمیت، همان مالکیت مولاى او مى باشد؛ به این معنا که مولى وقتى مالک کنیز مى شود؛
²/3
هم به او محرم شده، هم مى تواند از او صاحب فرزند شود.
نباید فراموش کرد که اگر گفته شد محرمیت کنیز با صیغه عقد نمى باشد، به معنى بى بندوبارى جنسى نیست و این گونه نیست که مولایش و یا دیگران هرنوع رابطه اى را بتوانند با او داشته باشند؛
³/3
بلکه زوجیت او ضوابطى دارد که براى همه لازم الاجرا مى باشد؛ مثل این که اگر مولى اجازه داد که کنیزش با شخص دیگرى و یا غلامى ازدواج کند، دیگر خود حق همبسترى با او را ندارد و مانند آن.
در ادامه ...
چگونه زن شوهردار کافر، وقتى کنیز مى شود، عقد قبلى از بین رفته، مولایش مى تواند با او نزدیکى کند؟
¹/3
کافر حربى و کسى که به جنگ اسلام و مسلمانان آمده است، جان و مال او احترام ندارد و پس از اسارت زن او، پیوند ازدواج او نیز محترم نخواهد بود و او حقى نسبت به همسرش ندارد. این گونه برخورد، حداقل سه دلیل مى تواند داشته باشد؛
²/3

۱- ضربه به دشمن

۲- تشویق مسلمانان برای گسترش اسلام و حمله به زمین های کافران

۳- رهاسازى زن از سلطه یک کافر و زمینه سازى اسلام آوردن او و آزادى او در محیط مسلمانان
³/3
در صدر اسلام نیز بسیارى از زنان از مکه به مدینه پناهنده مى شدند و اسلام مى آوردند و همسران مشرک آنها، براساس قانون اسلام، حق بازگرداندن زنشان را نداشتند.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with 🍩amrc🍩

🍩amrc🍩 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!