“3 Mayıs Türkçülük Günü” nasıl ortaya çıktı? 3 Mayıs 1944’te Sabahattin Ali’nin Nihal Atsız’ın iftira ve hakaretlerine karşı açtığı davanın duruşma günüydü. İftira davasının duruşmasının ardından anti-komünist bir gösteri yapıldı.
Atsız ve çevresi Türkçü-komünist kutuplaşmasında devletin kendilerinin yanında olacağını ve büyüyeceklerini hesaplıyordu. Başbakan Şükrü Saraçoğlu’na açık mektup yazarak onun "Türk'üz, Türkçüyüz ve daima Türkçü kalacağız" sözüne atıf yapmıyordu.
Komünizmin artan etkisine karşı sert önlemler almaya çağırıyordu. Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'le beraber açıkça komünizmle suçlanan Sabahattin Ali'nin Atsız'a açtığı iftira davasını kullanmaya çalışıyorlardı.
Ancak 3 Mayısta yaratılan linç havanın devam ettirilmesi mümkün değildi. Tek parti rejimi, faşist blokun yenilme ihtimali ortaya çıkmışken “Türkçülerin Sovyet düşmanı aşırılıklarına” yol vermeyi uygun görmedi.
Cumhurbaşkanı İnönü 19 Mayıs nutkunda "ırkçılık prensibinin düşmanı" olduklarını söyledi. Arkasından Türkçü akımın önde gelen isimleri ve bazı takipçileri tutuklandı, Eylül'de yirmi üç kişi hakkında Irkçılık-Turancılık Davası açıldı.
Yargılananlar devleti resmi ideolojisine riayet ettiklerini söylediler. Sanıklardan 10 kişi 10 yıla mahkum edildi. Ancak Askeri Yargıtay 1947'de bu hükmü bozdu, ırkçılara cesaret verici bir karar verdi.
Kararda "Vatan, millet, istiklal sevgisi ve aşkı ile yaşayan milliyetçi ve Türkçü gençliğin bu yüksek duygulara aykırı duygular taşıyan ve faaliyette bulunan komünistlere karşı içlerinden gelen kin ve nefret hislerinin açık gösterisinden başka bir şey değildir" deniyordu.
Yeni dünya düzeni kurulmuş, Türkiye yerini ABD’nin yanında almış, anti komünizm rejimin omurgası olmuştu. Ancak artık saf kan Türk ırkçılığının yükselme ihtimali yoktur. Yeşil Kuşak stratejisine uygun milliyetçi, İslamcı bir antikomünist hezeyan daha işlevlidir.
İşte yıllardır anlatılan "büyük" günün hikayesi budur. Irkçıların saldırdıkları Sabahattin Ali 1948'de katledildi. Hasan Ali Yücel hedef tahtasından inmedi. Sosyalist akademisyenler, sanatçılar, yazarlar, komünistler anti komünist hezayanın her daim hedefinde kaldı

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Nuri Günay

Nuri Günay Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!