اصول‌گرایان بدین جهت که سازۀ قدرت ایده‌آل در ذهن‌شان هرمی‌ست و دستگاه گفتمانی‌شان با دال مرکزی ولایت، عمودی‌ست، تصویری از «نظام» می‌سازند که اول و آخرش، ولی فقیه است و نقش «انتخاب جمهور» در آن هیچ است.
این‌گونه «تصمیم نظام» برای‌شان چیزی جز تشخیص، تعیین و تایید مطلق رهبر نیست
کلمه‌چینی‌هایی مثل «معتمد نظام» نیز برای پیوند دادن امثال قالیباف به این «نظام»، برای افزایش قدرت آن‌ها در امر سیاسی و برای ساخت قدرتی همچنان عمودی و گرفته شده از بالاست. جذاب آن‌که خود بسیار برای این امور هیجان‌زده و ذوق‌زده می‌شوند
برجام، با کنش‌های رأس این هرم، ضربه‌ای بسیار سهمگین بر دستگاه تبیینی اصول‌گرایان گذاشت. در ذهن ایشان امکان ندارد رهبری خود را ذیل تصمیم نهاد و دستگاهی قرار دهد و این خلاف ساخت هرمی قدرت است.
کنش‌های رسمی رهبری در بارۀ فرایند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی اما خلاف این است
اصلاح‌طلبان اما در سویی دیگر، ساخت قدرت را طور دیگری تصویر می‌کنند. به بیانی دقیق‌تر، حداقل در بیان این‌گونه است که تصویری افقی و تخت از قدرت می‌سازند. تصویری که مردم، یا در سطحی دیگر، جامعۀ مدنی، دایر مدار قدرت است و نمودی از پایین به بالا دارد
حضور در انتخابات، شکل دادن به شبکه‌های اجتماعی به خصوص پس از انتخابات مجلس ششم با شکل دادن به سمن‌ها(NGO) تلاش برای همین مقصود است.
چیزی که در عمل از آن هر روز دورتر می‌شوند.
به نظر می‌رسد ایده آل ذهنی در عمل متفاوت، قدرتی از بالا نشأت گرفته، ولی با رأسِ هرمی متفاوت با اکنون است.
تبخترِ بازنده نبودن و زیر میز بازی زدن(٨٨)، راهبرد ِ تَکرار به عنوان جانشینی برای ساخت هرمی قدرت، زد و بند با شبکه‌های قدرتی هم‌چون کارگزاران و تکنوکرات‌ها که ماهیتی غیرگفتمانی و پراگماتیستی دارند، همه نشانه‌هایی از تضاد گفتار و کردار در اصلاحات است
برجام اما با امکان حضور ایده‌های حکمرانی اصلاح‌طلبانه و پیوند زدن حاکمیت با سیاست‌های گفتمانی اصلاح‌طلبی در حوزۀ بین‌الملل، چالش تضاد گفتار و کردار را به بدنه‌های حامی اصلاح‌طلبان، یعنی هوادارانش منتقل کرد.
تصمیم نظام در معنای اصول‌گرایی یا نقش اصلاح‌طلبان در تصمیم‌گیری و ایجاد؟

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Meysam Ramezanali

Meysam Ramezanali Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!