١-چون بد آید ، هرچه آید بد شود
یک بلا ده گردد و ، ده ، صد شود
رده ی بالا، از وثوق الدوله ، سیاستمدار و نخست وزیر دوران قاجار است که ،
قرار داد 1919 را هم زیر نویس کرد ه است .
و اکنون ،
پس از گذشت یک قرن ،
رژیم آخوندی ایران بر باد ده ،
با پشتیبانی میهنفروشان و لابیگرانش ،
👇🏼
٢-کاسپین را در پشت درهای بسته ی اتاق خواب ولاد مخوف روس ،
خلیج پارس و جنوب ایران را ،
درپشت وژدان کور لاشخور زردنبوی چین ،
چابهار را درپشت گاوهای مقدس هند ،
اماودرست ،
درپشت چشمهای همیشه بخواب رفته ی مردم ایران ،
به تاراج داده ،
شکم تروریست‌های سراسر جهان را ، پر کرده است. 👇🏼
٣-و شوربختانه ،
اینکه مانوک خدابخشیان،
و دیگران ،
چندین بار در این‌باره ،
گفته و نوشته اند ،
نه تنها هیچ سودی نداشته ،
که من و ما ،
همچنان در پی بهای ،
گوشت و مرغ و موز و گوجه ،
و یا ،
دلار و سکه و زمین ،
نابودی سرزمینمان را به تماشا نشسته ایم .
شرممان باد ، ننگمان باد .

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with 💙 Gity Behi 👑

💙 Gity Behi 👑 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!