برخی پاسخ به این شبهه که
که برجام سیاست نظام بوده است و آقای ظریف هیچ کاره بوده را ناقص میدهند!
میگویند که غالب افرادی که در آن زمان حضور داشتند از دولتیان و نزدیکان به این افراد بوده اند پس در واقع این تصمیم نظام نبوده است و تحمیل شده است!
اما جواب صحیح تر کامل تر چیست؟
هر موضوعی که در شورای عالی امنیت ملی به تصویب برسد، برای اجرایی شدن، به امضای رهبر انقلاب نیاز دارد.
اما رهبری تحت چه شرایطی برجام را امضا کردند؟
با تعیین شروط ۹ گانه!
ولی آقای ظریف و تیم ایشان غالب این شروط را یا به خاطر خیانت یا به خاطر عدم توانایی، زیر پا گذاشتند و آنها را اجرایی نکرده اند!
پس اشکال کار در مجری است نه نظام!

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Mohammad Gilani

Mohammad Gilani Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!