İptal edilen Silahtarağa İleri Biyolojik Atıksu Arıtma tesisi ile ilgili şunu diyebiliriz; Silahtarağa tesis çıkış suyunda azotun en fazla 10 gr/m3, fosforun ise en fazla 1 gr/m3 istendiği görülmekteydi.
Sulama suyu olarak kullanılacak su dışında Alibeyköy Deresine yapılacak deşarj ile günde yaklaşık 4 ton azot, 400 kg fosfor ve en az 18 ton organik madde doğrudan Haliç’e boşalacaktı.
Organik madde açısından bir değerlendirme yapılmak istenirse bu miktar yaklaşık 200.000 kişinin atıksularının hiç arıtılmadan Haliç’e verilmesi anlamını taşımaktadır.
Bu durum mikrobiyolojik aktiviteyi hızlandıracak Haliç’in korunmaya çalışılan ekolojik dengesini ve kirlilikten kısmen arınmış yapısını tehlikeye atacaktı. Dolayısıyla o günkü görüşümüz koruyoruz. Aksi halde yıllardır övünülen ve halen devam eden Haliç'i rehabilite etmek için ++
harcanan milyarlarca liralık bütçe ve emek çöpe gidecekti. İstanbul’daki tüm atıksu arıtım yatırımlarına bütüncül ve üst ölçekli bakılmalı, projelerin yer ve teknoloji seçimi dikkatlice ve ihtiyaç dâhilinde yapılmalıdır.
Meseleyi tek tesis üzerinden, üstelik kentin atıksularının ancak %10’u mertebesinde bir kapasiteye sahip bir tesise indirgemek doğru değil.
Konuyu detaylı irdelemek isteyenler için Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak hazırladığımız Silahtarağa İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi görüşünü yeniden paylaşıyorum.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Cevahir Efe Akçelik

Cevahir Efe Akçelik Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(