#کیانوش_سنجری رو در حدی تو امین اباد اذیت کردن از جمله امپولی بهش زدن که فلجش میکرده و به تخت میبستن شب ها وقت خواب نمیتونسته جا به جا شه که برای اولین بار به کسی التماس میکرده به زندان برش گردونن، در مجموع شش بار تیمارستان، یازده بار کمیسیون پزشکی و نه بار شوک درمانی بردنش ...
اینی که به سر #کیانوش_سنجری اوردن جهنم بوده جهنم، توی بیست سال تجربه زندان و شکنجش شوک الکتریکی بدترین بلایی بوده که سرش اوردن حتی اسم خودش رو هم فراموش میکرده و روزها یه گوشه می افتاده ...
برای همه این رنج ها هم باید دادخواهی کرد برای همه سال های از دست رفته جوانیش، برای همه شکنجه هایی شده برای این جهنمی که تحمل کرده ما دادخواهیم ...
#کیانوش_سنجری
یک نکته دیگه اینکه این بازی اعدادی که ج ا راه انداخته یازده، نه، شش، هزار و پونصد اینا همه جون و جوونی و روح ادمه اینا گفتن و نوشتنش هم اسون نیست هر چند که #کیانوش_سنجری خودش با شجاعت و متانت خاصی تعریف میکرد همه رو ...

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with pegah snz

pegah snz Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(