1/16 Waarom de analyse van het CBS dat er in 2020 ruim 20000 mensen aan corona overleden tov de 12205 gerapporteerd door het RIVM, niet kan kloppen.
2/16 Volgens het CBS blijkt obv de doodsoorzaakverklaringen dat in 2020 bij ruim 20 duizend sterfgevallen COVID-19 een cruciale rol speelde bij het overlijden: cbs.nl/nl-nl/longread…
3/16 Obv een analyse van de totale wekelijkse sterftecijfers in NL blijkt dat de 20000 geschat door het CBS niet kan kloppen.
Er wordt vaak gezegd dat de cijfers van het RIVM een onderrapportage van het aantal corona overledenen betreffen.
4/16 Zoals hieronder zal blijken is er eerder sprake van overrapportage.

Een verklaring is dat mogelijk op de doodsoorzaakverklaring van veel overledenen ten onrechte (een doodsoorzaak is vaak moeilijk vast te stellen) corona is vermeld.
5/16 De onderbouwing voor bovenstaande punten is te zien in bijgesloten grafiek.

De grijze lijnen laten de totale sterfte zien van 1995 tot en met 2019. De lichtrode en -blauwe lijnen geven de totale wekelijkse sterfte in NL weer in de jaren 2020 en 2021. Image
6/16 Door de toenemende vergrijzing en een groeiend inwoneraantal in NL verwacht je deze lijnen zwevend net boven de overige grijze lijnen. De rode en blauwe stippellijnen (2020 en 2021) geven de totale sterfte per week minus de door RIVM gerapporteerde corona sterfte weer.
7/16 Wat opvalt is de lage totale sterfte in de eerste 11 weken van 2020. Daarna volgt de piek van maart/april en vanaf week 18 tot 32 is de sterfte weer veel lager dan je op grond vergrijzing en bevolkingstoename zou verwachten.
8/16 Vanaf week 38 tot het eind van 2020 is de sterfte weer hoger dan verwacht.

Zonder corona zou je verwachten dat de totale sterfte net boven de grijze lijnen zou zweven.
9/16 In de weken 11-18 ligt de rode stippellijn hierboven. Het verschil (1500-2500) zou onderrapportage van corona overledenen kunnen zijn. Het is ook denkbaar dat dit (of een deel hiervan) inhaalsterfte is als gevolg van de lage sterfte in de eerste 11 weken van 2020 of eerder.
10/16 Ook zonder corona waren deze mensen waarschijnlijk in 2020 overleden.
Voor weken 40 tot eind 2020 ligt de rode stippellijn ongeveer als verwacht. Er kan voor deze periode geen onderrapportage zijn omdat anders de totale sterfte zonder corona veel lager
11/16 zou uitvallen dan verwacht. In de eerste 13 wkn van 2021 ligt de blauwe stippellijn (totale sterfte minus corona sterfte) onder waar deze zonder corona verwacht zou mogen worden, nl zwevend net boven de grijze lijnen. Hier is sprake van overrapportage van corona sterfte.
12/16 Als je de blauwe stippellijn, de totale sterfte zonder corona, naar net boven de grijze lijnen zou schuiven, dan zou de totale sterfte hoger liggen dan de werkelijk getelde totale sterfte. Dit kan niet.

Vanaf week 20 is de totale sterfte niet verhoogd
13/16 en worden bijna geen corona overlijdens gerapporteerd. De corona epidemie is daarmee sinds week 20 voorbij.

Conclusie: de door het RIVM gerapporteerde sterfte is geen onder- maar eerder een overrapportage van het aantal mensen dat aan/door corona is overleden.
14/16 Met een totaal van rond de 18000 - 19000 overledenen over twee seizoenen zijn afgelopen 2 ongeveer even zwaar verlopen als het influenza seizoen van 2017/18.

Sinds medio mei is de epidemie voorbij.
15/16 Deze analyse is gebaseerd op de analyse van 22 juni 2021 van statisticus William M. Briggs (@FamedCelebrity) van de totale sterfte in de VS in relatie tot de gerapporteerde corona sterfte. Dit is na te lezen op zijn website: wmbriggs.com/post/36293/.
16/16 Cijfer bronnen: CBS totale wekelijkse sterfte sinds 1995, tabel 70895ned en de corona sterfte data van het RIVM uit de tabel COVID-19_casus_landelijk.csv per 26-8-2021. R-script op aanvraag.
Om het beeld nog wat completer te maken staat hieronder het verloop van de totale sterfte per week sinds 1995. Duidelijk is de stijgende trend te zien sinds 2010 (verwacht obv bevolkingsgroei en vergrijzing) en natuurlijk de korte maar hoge C19 piek. Image
Hieronder staat dezelfde grafiek vanaf 2010. De blauwe stippellijn geeft de totale sterfte min de door RIVM gerapporteerde sterfte weer. Zoals geconcludeerd is de laatste, zeker in 2021, overrapportage ipv onderrapportage. Dit is veroorzaakt doordat vele overledenen Image
ten onrechte als corona overledene zijn geclassificeerd.

Conclusie: in 2021 zijn veel minder mensen overleden aan corona dan gemeld door het CBS in haar rapport.

Een nadere onderbouwing hiervan is gemaakt door Jan Ruis en is te vinden op zijn website:
jruis.nl/overdiagnose-v…
@threadreaderapp unroll please

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Fritsander Lahr

Fritsander Lahr Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @fritsander

Jan 20
De kersverse minister van VWS Kuipers geeft in onderstaand antwoord op vragen van Van Haga aan dat nog zo’n 100 kinderen naar verwachting MIS-C zullen ontwikkelen en dat daarom vaccinatie van 5-11 jarigen aan te bevelen is.

Dit getal van 100 kinderen is onjuist.
Het ligt maximaal op 45!

De minister baseert zich hierbij op een aanvulling op het advies van de Gezondheidsraad van 10-12-21 dat hij op 19-1-22 van de GR heeft ontvangen.

Hierin geeft de GR aan dat inmiddels ongeveer 2/3 van de kinderen een corona infectie heeft doorgemaakt.
Zij baseert zich op: doi.org/10.1101/2021.1…

Hierin staat: Image
Read 8 tweets
Jan 19
@rivm waarom zijn de ziekenhuisopnames cf GGD uit de Osiris database per heden (19-1-2022) uit de casus landelijk dataset gehaald?

Heeft dit met onderstaande nieuwsitems te maken?

cc @wol
Overzichten zoals deze kunnen nu niet meer up to date worden gehouden.

Als de GGD (Osiris) data goed weergeven wie er DOOR een corona infectie opgenomen worden, is het van groot belang dit goed te volgen. NICE hanteert een veel ruimere definitie met hogere aantallen tot gevolg.
Wat betekent dit voor het gevoerde beleid sinds midden oktober 2020?

Zie hieronder een eerdere draad:

Read 4 tweets
Dec 14, 2021
In haar advies van 10-12-2021 adviseert de Gezondheidsraad het inenten van kinderen tussen 5 en 11 jaar. Dit advies is gebaseerd op drijfzand:
1. de waarschijnlijk (zo formuleert de GR dat) te voorkomen MIS-C ziektelast schat de GR bijna een factor 2 te hoog in op 150 ipv 60
2. het effect op de transmissie wordt obv modellering geschat op 11% (op de R). Dat er sprake is van enig effect wordt tegen gesproken door onderzoek van het RIVM

Conclusie: de GR adviseert ten onrechte vaccinatie van kinderen tussen 5-11.
1. GR berekent de MIS-C ziektelast obv de aanname dat nog circa 600 k kinderen (50% van 1,2 mio) besmet zullen raken en 1 op 4000 MIS-C zullen ontwikkelen. Dit leidt tot ongeveer 150 gevallen die waarschijnlijk (aanname!) door vaccinatie voorkomen zouden kunnen worden.
Read 8 tweets
Nov 24, 2021
Onderstaande modelstudie concludeert:

"Our results highlight the benefits of extending COVID-19 vaccination programs beyond adults to reduce infections and severe outcomes in adolescents and children and in the wider population."

Dat er van benefits geen sprake is, blijkt hier.
IC-opnames: maat voor te voorkomen ernstige ziekte en belasting zorg.

Inenten van 75% vd kinderen 12-19 geeft een reductie van 48 IC opnames voor de populatie 20 jaar en ouder (sinds maart 2020: 14.813). Geef je ook 75% van de kinderen van 5-11 2 prikken dan is de reductie 72.
De gegevens uit tabel 2 zijn hier gebruikt. Dit betreft het scenario waarbij de vaccin effectiviteit in 6 maanden met 50% afneemt, een reëel scenario.

Om 1 IC-opname bij mensen van 20 of ouder te voorkomen moet je dus ongeveer 30.000 kinderen van 5 jaar en ouder inenten.
Read 7 tweets
Nov 16, 2021
1/4 De ziekenhuis opnames volgens NICE zijn veel hoger dan en STERK AFHANKELIJK van het aantal testen (GGD) in vergelijking met de ziekenhuis opnames volgens RIVM (GGD). Dit is duidelijk in onderstaande grafiek te zien.
2/4 Sinds medio oktober 2020 worden de zkh opns gerapporteerd door NICE ipv RIVM (GGD). De bijbehorende definities staan in onderstaand screenshot. Ipv de administratieve achterstand in te lopen werd voor een andere registratie gekozen omdat deze completer zou zijn.
3/4 In de grafiek is duidelijk te zien wat de impact is van de nieuwe definitie op het aantal ziekenhuis opn gerapporteerd door NICE ivm die gerapporteerd door RIVM (GGD). Net als het aantal positieve testen zijn ook de ziekenhuisopnames afhankelijk vh aantal uitgevoerde testen.
Read 5 tweets
Oct 28, 2021
@Jopinie en @milenaholdert
Onderstaande uitspraak van Gommers en Kuipers geeft precies aan dat beide geen idee hebben waar ze het eigenlijk over hebben, naar wat voor parameter ze eigenlijk kijken.

Een 'besmetting' is GEEN indicator van de prevalentie van de ziekte.
Een 'besmetting' is geen zieke maar een positieve test, die misschien aangeeft dat iemand besmettelijk is maar ook oude infecties, meestal hele milde infecties, asymptomatische infecties of helemaal geen infectie aangeeft. Een vals positieve test.

En omdat
het aantal positieve tests geen indicatie is van de ziekte geeft het alleen maar aan hoeveel testen er worden uitgevoerd.

Onderstaande grafiek toont dit aan.

Als testen een indicator zou zijn van het voorkomen van de ziekte dan zou het aantal tests per overledene een vlakke
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(