@groenekrokodil @brit_borg @petervmill Dat er in de communicatie door overheid steeds sprake was+is van het woordcluster "gedupeerde ouders" is geen toeval. Dat nestelt zich ongemerkt in het brein. Daarmee wordt de groep klein gehouden. Werkelijk nagenoeg iedereen tuint erin. Politici, pers, kot-slachtoffers, anderen.
@groenekrokodil @brit_borg @petervmill Het nare hiervan is tweeledig.
- de urgentie om af te dwingen dat er ook voor de andere gedupeerden op zeer korte termijn en conform gelijke behandeling zicht op erkenning en herstel komt, wordt niet gevoeld. Niet door kamerleden. Niet door lobbyisten. Amper door journalisten
@groenekrokodil @brit_borg @petervmill Hierdoor komt het demissionair kabinet en bd/uht weg met het uit eigen belangen de deksel nog stevig op de beerput houden voor wat betreft de overige gedupeerden, anders dan hen die slachtoffer geworden zijn het kot-schandaal.
Zij hebben en houden als dader de complete regie.
@groenekrokodil @brit_borg @petervmill Zolang er niet publiekelijk en breed beseft wordt dat het kot-schandaal één van de vele laakbare manieren is geweest (en is!) waarop de BD onterecht inwoners heeft vermorzeld, en er dus eerder sprake is van een belastingdienst-affaire, zal er weinig veranderen.
@groenekrokodil @brit_borg @petervmill En dat is voor al degenen die nog steeds dagelijks geconfronteerd worden met ongekend overheidsonrecht door de BD gepleegd heel, heel zuur. Omdat hun situatie net als die van de slachtoffers in de KOT-affaire ook erg bleak uitzichtloos kan zijn. Ook al jaren en jaren voortsleept
@groenekrokodil @brit_borg @petervmill - dan dus punt twee. Het uitsluiten van overige gedupeerden BD voor pauzeknoppen en dergelijke, en het uitstellen van een deugdelijk en gelijksoortig herstel en compensatietraject leidt vaak tot verdere escalatie van de door overige gedupeerden ervaren ellende. Het houdt niet op
@groenekrokodil @brit_borg @petervmill Ik weet heel goed dat het bij het door BD/UHT voor de kot-slachtoffers ook niet goed loopt. De herstelprocedures daar lijken zo ontworpen, dat er actief ontmoedigt wordt ze allemaal te doorlopen. Bovendien is het opknippen in deelstapjes niet goed voor het bewaren van overzicht.
@groenekrokodil @brit_borg @petervmill Door gedupeerde ouders en hun juristen. Het proces maakt zaken onnodig ingewikkeld en onnodig zwaar. Dat kan heel eenvoudig anders ingericht worden. Maar de wil daartoe lijkt te ontbreken bij BD/UHT. En de Tweede Kamer is niet kritisch genoeg. Slaat niet met de vuist op tafel.
@groenekrokodil @brit_borg @petervmill Desalniettemin zou er op zijn minst afgedwongen moeten worden, dat ook andere gedupeerden van de belastingdienst, ongwacht of het nu door toeslagen, inkomstenbelasting, tozo kont, zich kunnen aanmelden bij het UH(T). Waarbij de pauzeknoppen direct aangaan, voor onbepaalde tijd
@groenekrokodil @brit_borg @petervmill Waar óók brede hulp geboden wordt in schrijnende gevallen. Met recht op juridische steun. Waar actief wordt ingezet op casusspecifieke de-escalatie (iets wat ik ook mis bij kot-slachtoffers). Waar perspectief op erkenning en herstel komt, binnen een redelijke termijn.
@groenekrokodil @brit_borg @petervmill Want nu, zo is te lezen in kamerstukken en in de reactie van de BD op het onlangs verschenen artikel van @jwitteman, worden de aantallen overige gedupeerden op eenzelfde dedainvolle manier gebagatelliseerd als eens eerder het geval was bij hen, slachtoffer in de KOT-affaire
@groenekrokodil @brit_borg @petervmill @jwitteman Zij verdienen geen aandacht, zij zeuren, de zaken liggen toch echt even anders dan voorgeschoteld, en zijn "complex". Complex is het nieuwe excuuswoord voor "geen zin in, schuiven we op de lange baan".
@groenekrokodil @brit_borg @petervmill @jwitteman Tegelijkertijd wordt tussen de regels door geinsinueerd dat mensen, slachtoffer van ongekend overheidsonrecht door de bd anders dan de KOT-affaire, daar zelf ook verantwoordelijkheid en een aandeel in hebben. Gemakshalve wordt vergeten dat de rechtsstaat ook hier flink faalde.
@groenekrokodil @brit_borg @petervmill @jwitteman Dat je doenvermogen door jarenlang aanhoudend ongekend overheidsonrecht en falend rechtssysteem tot nul graden Kelvin kan afnemen, doet ook al niet terzake.
@groenekrokodil @brit_borg @petervmill @jwitteman Netto effect van de huidige situatie, waarbij nagenoeg alle aandacht uitgaat naar de gedupeerden in de KOT-affaire, waarbij het ook grondig mis loopt qua uitvoering, is dat het mentale, fysieke en/of financiele welzijn van alle gedupeerden
@groenekrokodil @brit_borg @petervmill @jwitteman onder zeer grote druk stonden en helaas voor velen ook blijft staan.
-wat voor vooralsnog onterecht niet erkende gedupeerden in de KOT-affaire, maar ook voor de onterecht verzwegen gedupeerden erbuiten extra fnuikend is, is dat er nog steeds sprake is van "alleen tegen de staat"
@groenekrokodil @brit_borg @petervmill @jwitteman Er lijkt soms bijna sprake van een enorme lading intentionele mindfucks en gaslighting door de BD/UHT. Iedere niet nagekomen toezegging geeft mentale klappen. Elke regeling die ontworpen had om escalatie te voorkomen maar nooit of veel te laat bedacht of knullig uitgevoerd idem.
@groenekrokodil @brit_borg @petervmill @jwitteman Stelselmatig zie je, dat bd en uht onder publieke of politieke dwang dingen in gang zetten. Besluiten nemen. Maar zich er gaandeweg niet of maar ten dele aan houden. Met een enorme lading bureaucratische excuses hieraan ten grondslag.
@groenekrokodil @brit_borg @petervmill @jwitteman Als een aanfluiting en trap na naar de overige gedupeerden (binnen de KOT-affaire de exen en kinderen) las ik de beleidsrichtingen bijlage bij de 7e voortgangsrapportage, waarin op hoofdlijnen per door dader bedachte categorie drie proefballonnetjes werden opgelaten.
@groenekrokodil @brit_borg @petervmill @jwitteman In plaats van dat de vaste commissie Financiën tweede kamer stas Van Huffelen op haar vingers tikte omdat ze haar huiswerk niet goed (broddelwerk bedoeld om te temperaturen of de commissie wakker was en kritiek had,
@groenekrokodil @brit_borg @petervmill @jwitteman of bereid was de volstrekt onrechtvaardige voorstellen, waarbij weer gedupeerden worden uitgesloten nagenoeg zonder al te grote wijzigingen te slikken, inclusief de prima te voorkomen vertraging in het opstellen van beleid en uitvoertrajecten?)
@groenekrokodil @brit_borg @petervmill @jwitteman Naar ik me herinner is er inhoudelijk alleen pittige kritiek geweest op de voorgestelde regelingen voor compensatie voor de kinderen die ook gedupeerde zijn. Maar de echt wezenlijke vragen boor wat betreft de proefballonnetjes van stas zijn niet gesteld. Nog steeds niet
@groenekrokodil @brit_borg @petervmill @jwitteman En als er een wezenlijke vraag gesteld wordt, dan wordt ie van tafel geveegd door de stas, waarop niet goed doorgevraagd wordt. Dit is waar het mis gaat bij de Cie Fin Tweede Kamer. Dat wat ontbreekt wordt niet in het geheel opgemerkt en ter discussie gesteld.
@groenekrokodil @brit_borg @petervmill @jwitteman Broddelwerk en uitvluchten ook niet. Zeker sinds Pieter Omtzigt en Renske Leijten er weg zijn, hoewel er gelukkig wel andere leden zijn die het vaandel hebben overgenomen. Maar een aantal van hen is relatief onervaren en lijkt het aan lef te ontbreken.
@groenekrokodil @brit_borg @petervmill @jwitteman En mede daardoor komt er niets (rechtvaardigs) terecht van de hersteloperatie. Niet voor gedupeerden in de KOT-affaire, niet voor hun exen, hun kinderen. En al helemaal niet voor alle andere gedupeerden.
@groenekrokodil @brit_borg @petervmill @jwitteman Uiteraard is deze analyse een oversimplificatie. Er spelen allerlei belangen mee, op veel verschillende politieke en ambtelijke niveaus. Niet in het minst financiele belangen.

Maar hoe kan dat ertoe leiden, dat er van de vele mensen vermalen door de bd er maar één groep erkend
@groenekrokodil @brit_borg @petervmill @jwitteman Wordt, en de rest in de diepvries wordt gezet, of gebagatelliseerd. Of ontkend. Net als eerder de intussen wel erkende slachtoffers.

Ik zie juist door de verdeel en heers tactiek, gespeeld op vele speelborden tegelijk, waarbij de standaard methodes als rookgordijnen, traineren
@groenekrokodil @brit_borg @petervmill @jwitteman bliksemafleiding, proefballonnetjes, deflectie, en wat er verder nog in het arsenaal van stas Van Huffelen zit, sterke aanwijzingen voor het nog steeds stellen van het belang van de reputatie van demissionair kabinet, ambtelijk uitvoerende apparaten enz boven die van gedupeerden
@groenekrokodil @brit_borg @petervmill @jwitteman Ongeacht hoe ze precies gedupeerd geraakt zijn.

De indruk is ook, dat men de inhoud van het rapport ongekend onrecht nog steeds niet volkomen eigen gemaakt heeft, want dan was er sprake van daadwerkelijk deemoedig de verantwoordelijkheid nemen voor het herstel van een ereschuld
@groenekrokodil @brit_borg @petervmill @jwitteman Die de dader heeft bij alle gedupeerden. Een ereschuld, ontstaan door onjuist handelen van een overheid. Een overheid die zich bevoegdheden heeft toegeeigend die ze naar de letter en geest van de wet nooit gehad heeft.
@groenekrokodil @brit_borg @petervmill @jwitteman Die de rechterlijke macht op oneigenlijke manier bespeelde om achteraf rechtvaardiging van hun handelen te krijgen, en zo middels jurisprudentie zichzelf steeds meer macht toe eigende en eigent. Overigens is de BD echt niet de enige overheid die zich hier schuldig aan maakt.
@groenekrokodil @brit_borg @petervmill @jwitteman Een overheid die dus in plaats van behoorlijk bestuur te plegen actief zoekt naar manieren om weg te komen met hun laakbaar handelen en oprekken van de grenzen van hun bevoegdheden. En passant de bewijslast omdraaiende, waardoor nu de situatie overheidsbreed ontstaan is,
@groenekrokodil @brit_borg @petervmill @jwitteman Dat een overheid iemand kan beschuldigen van iets, varierend van het maken van een foutje tot fraude, en de beschuldigde alles uit de kast moet trekken zich te verdedigen. Vaak volstrekt tevergeefs, vanwege verschillende redenen.
@groenekrokodil @brit_borg @petervmill @jwitteman Terug naar het punt, wat het verzwijgen of bagatelliseren van het bestaan van overige gedupeerden mentaal doet met mensen die net als sommige van de gedupeerden van de KOT-affaire soms al jaren in uitzichtloze ellende verkeren.
@groenekrokodil @brit_borg @petervmill @jwitteman Het is soms tot vaak ziekmakend. Je bestaan wordt ontkend. Terwijl dat van andere gedupeerden wel erkend wordt, soort van. Onder grote dwang. De uitzichtloosheid wordt als groter ervaren. Zeker als er sprake is van stapeling van ongekend overheidsonrecht.
@groenekrokodil @brit_borg @petervmill @jwitteman En de daarmee gepaard gaande eindeloze escalatie. Nul hulp. Behalve dan dat de BD je fijntjes attendeert op reguliere "hulp" en schuldhulpverlening. Nu nog steeds. Om schulden en financiele gevolgschade te saneren die door hun laakbaar handelen zijn ontstaan,
@groenekrokodil @brit_borg @petervmill @jwitteman moet de al gedupeerde verder gestraft en een uiterst onrechtvaardig en vernederend traject in. Waarbij de "schulden" van de gedupeerde gezien worden als de schuld van en gekomen door de gedupeerde.
@groenekrokodil @brit_borg @petervmill @jwitteman Nog steeds wordt dat als advies gegeven door de BD. Zie de reactie van hen op het stuk van Jonathan Witteman in de Volkskrant. Hoe dan? Terwijl het UHT nu met gezwinde spoed bezig is om hen, gedupeerd in de KOT-affaire en gevangen in het web van WSNP, MSNP of beschermingsbewind
@groenekrokodil @brit_borg @petervmill @jwitteman er met "schone lei" uit te krijgen. Gezwinde spoed in figuurlijke zin, helaas, want ook dat loopt niet goed.
Maar waarom de overige gedupeerden dan toch die route insturen, in plaats van pro-actief de verantwoordelijkheid nemen en ingrijpen om escalatie te voorkomen? Dat scheelt
@groenekrokodil @brit_borg @petervmill @jwitteman Uiteindelijk enorm veel belastinggeld, en stress, en escalatie van ontgekend en ontkend overheidsonrecht, met alle mentale schade van dien.
Er zijn "ongelukken" gebeurd. Mensen hebben zelfmoordpogingen gedaan.
@groenekrokodil @brit_borg @petervmill @jwitteman Ik verwacht dat er nog gaan volgen als de BD/UHT en stas Van Huffelen op deze voet doorgaan. Want er is een grens aan hoeveel uitzichtloos gebukt gaan onder eindeloos escalerend ongekend overheidsonrecht een mens het hoofd kan bieden. Voor velen is die grens allang overschreden.
@groenekrokodil @brit_borg @petervmill @jwitteman Maar ze ploeteren door. In een al even uitzichtloze overlevingsstand. Waarbij het nog de vraag is, of er ooit nog echt geleefd kan gaan worden. Groots gedroomd, gedaan, gebouwd met teruggekeerd gevoel.
Dat geldt voor alle gedupeerden van ongekend overheidsonrecht. Ongeacht dader

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Indiana_Sue

Indiana_Sue Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(