@AronFlam @_annadahlberg Då är man historielös, helt enkelt. Sverige var neutralt under kriget. Icke krigförande i konflikten mellan SSSR o Finland (viss skillnad). Att det gjordes eftergifter är sant. Att det idkades handel med Tyskland är också sant. I viss mån förlängde rent av den svenska handeln>
@AronFlam @_annadahlberg >kriget på så sätt att Ty fick tillgång till råvaror de behövde till sin rustning. Men å andra sidan var Sverige inringat o inte självförsörjande, så vi hade behov av livsmedel o varor för vår ekonomi också. Att hävda att Sverige stod på tysk sida är högst felaktigt o saknar stöd
@AronFlam @_annadahlberg i relevant forskning. Sverige stod förvisso nära Tyskland genom historiska band, kulturellt etc, men vi stod inte på dess sida i kriget. Det fanns en beundran för NSDAP o deras uppryckning av Ty efter 1a VK, men det fanns överallt! Också i USA, UK o flera av de länder som kom att
@AronFlam @_annadahlberg gå i krig mot Tyskland 39 respektive 41. SSSR hade en pakt med Ty fram till Barbarossa. Frankrike hade Vichy-regim i halva landet, Italien var fascistiskt liksom Spanien o Ungern för övrigt.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with LOlaL

LOlaL Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(