Gisterochtend (9 nov) heb ik namens @StichtingDemos een kort geding gevoerd tegen de Staat der Nederlanden over het coronatoegangsbewijs en de mondkapjesplicht.

#coronamaatregelen #coronatoegangsbewijs #coronapas #QRcode #CTB #mondkapjesplicht #mondkapjes
Daarbij is om buitenwerkingstelling van de ministeriële regeling van 14 september 2021, waarbij het coronatoegangsbewijs breed werd ingevoerd, gevorderd. Na aankondiging van de nieuwe maatregelen, is de eis gewijzigd en is ook om schrapping van de mondkapjesplicht verzocht.
Aan de vordering ligt ten grondslag dat de Staat bewust voor opleving van het virus heeft gekozen door de 1,5 m-afstandsnorm te vervangen door de coronpas, terwijl het OMT had gewaarschuwd dat het virus hierdoor zou opleven, waardoor versoepelingen teruggedraaid moesten worden.
Het is de vraag of de Staat - die de taak heeft de volksgezondheid te bevorderen - redelijkerwijs heeft kunnen kiezen voor het énige scenario waarbij gewaarschuwd werd voor de verstrekkende gevolgen: namelijk opleving van het coronavirus en het terugdraaien van de versoepelingen.
Daarnaast kán een vaccinatie- of herstelbewijs volgens artikel 58ra Wpg alléén gevraagd worden indien op basis van een dergelijk bewijs vastgesteld kan worden dat er een 'vergelijkbare kans' op overdracht van het coronavirus bestaat als in het geval van een negatieve testuitslag.
Met andere woorden: het besmettingsgevaar tussen iemand die in het bezit is van een negatief testbewijs moet vergelijkbaar zijn met het besmettingsgevaar van een gevaccineerd of hersteld persoon.
De Staat erkent dat dit niet kan worden aangetoond en dat van een vergelijkbare kans niet is gebleken. Volgens de Staat moet het woordje "vergelijkbaar" worden gelezen als een "aanvaardbaar te achten risico dat iemand geïnfecteerd is en het virus overdraagt".
De zinsnede "vergelijkbare kans" is grammaticaal gezien echter niet voor die uitleg vatbaar. Als in een wettekst staat dat iemand "gestraft wordt met een gevangenisstraf van 12 jaren", moet de rechter dan ook nagaan of de Staat met "12 jaar" niet toevallig "5 jaar" bedoelt?
In de zaak van @BartMaes16 heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat er geen sprake is van ongerechtvaardigd onderscheid tussen gevaccineerden en ongevaccineerden, omdat iedereen vrij is in de keuze voor het bewijsmiddel voor het verkrijgen van het coronatoegangsbewijs.
De rechter bedoelt daarmee dat iedereen in Nederland kan kiezen uit de volgende opties:
- een herstelbewijs
- een vaccinatiebewijs
- een testbewijs
Omdat de opties voor eenieder hetzelfde zijn, acht de rechter het coronatoegangsbewijs niet discriminerend.
Daarbij heeft de rechter bijzondere waarde gehecht aan het feit dat een coronatest "niet of nauwelijks invasief is, omdat zij niet hoogfrequent wordt afgenomen" en dat er voorzien is in uitzonderingen voor mensen die om medische redenen geen vaccinatie of test kunnen ondergaan.
In deze procedure is aangevoerd dat er geen sprake is van onderscheid tussen gevaccineerden en ongevaccineerden, maar tussen mensen die een invasieve handeling willen ondergaan en mensen die dat niet willen. Zowel een vaccin als een test vereist immers een invasieve handeling.
Invasief betekent binnendringen en dient medisch te worden uitgelegd. Een handeling is "invasief" of "non invasief": "nauwelijks invasief" bestaat niet.
Bovendien is NIET voorzien in uitzonderingen voor mensen die zich om medische redenen niet kúnnen laten vaccineren of testen.
Het protocol waar de regeling naar verwijst is nog steeds niet opgesteld. De Staat heeft dit tijdens de zitting erkend.

Dit betekent dat mensen die zich om medische redenen niet KUNNEN laten vaccineren of testen wel degelijk worden uitgesloten.
Tegen de mondkapjesplicht is aangevoerd dat de Staat geen veiligheidsvoorschriften hanteert voor op de NLse markt beschikbare mondkapjes. De Staat (het RIVM) waarschuwt zélf voor het feit dat mondkapjes chemische stoffen kunnen bezitten, welke onveilig zijn om in te ademen.
De Staat waarschuwt dus voor de onveiligheid van mondkapjes en stelt het gebruik daarvan vervolgens verplicht. Dit terwijl de Staat nalaat veiligheidsvoorschriften in het leven te roepen.

Mag de Staat ter bescherming van de volksgezondheid de volksgezondheid schaden?
De vordering naar aanleiding van de mondkapjesplicht werd al binnen 5 minuten terzijde geschoven door de rechter. De Staat zou in haar belangen zijn benadeeld door de late eiswijziging en kon niet geacht worden binnen 3 dagen een stuk van 8 pagina's te bestuderen.
Let wel: de Staat werd vertegenwoordigd door 3 advocaten. De landsadvocaat kan bovendien terugvallen op een team van in totaal 164 advocaten. Ik ben de enige advocaat op kantoor en werd wel geacht 334 pagina's, ingebracht door de Staat, binnen 3,5 dag te bestuderen.
Hoewel ik veel vertrouwen heb in de rechtspraak, ben ik verbaasd over de gang van zaken in deze procedure. Vanaf het contact met de griffie tot de zitting, werd de eisende partij anders behandeld dan in andere procedures gebruikelijk is.
Bovendien vraag ik mij af of het wenselijk is dat slechts 3 voorzieningenrechters ALLE zaken tegen de Staat behandelen. Hoe voorkom je dat er - gelet op het feit dat de Staat een vast advocatenteam heeft - een "ons kent ons" mentaliteit ontstaat?
De uitspraak zal worden gedaan over twee weken, namelijk op 23 november 2021 om 10.00 uur. De inhoud van de uitspraak zal ik natuurlijk zo snel mogelijk delen.
Omdat de eiswijziging terzijde is geschoven, is @StichtingDemos voornemens de Staat opnieuw te dagvaarden. Het zal in die procedure onder andere gaan om de mondkapjesplicht en het coronatoegangsbewijs. Wie zich wil aansluiten, kan bij de Stichting terecht.
Geïnteresseerden kunnen de dagvaarding, akte van eiswijziging en pleitnota lezen via deze link:

lotfyadvocatuur.nl/stichting-demos

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Amira Lotfy

Amira Lotfy Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(