#سگ
4000 سال پیش
انسان هر موجود زنده ایی رو بچشم خوراک نگاه میکرد.هر جنبده ایی را شکار میکرد...
اما بخشهایی از غذا بود که نمیتوانست بخورد (استخوان یا گوشت فاسد) آنها رو از خود دور میکرد و این زباله های غذای باد آورده ایی برای گرگهای خاکستری در عصر حجر بود، گرگهایی بودن👇 ImageImage
گرگهایی بودن که بشکل طبیعی شجاعت بیشتری داشتن و به انسانها نزدیک میشدن و انسان عصر حجر ازغدا دادن به آنها قطعا لذت میبرد...
طی زمان تعدادی از گرگها بودن که بدنبال قبایل شکارچی و گرد اورنده براه می افتاد تا از باقی مانده یا لطف انسانها بهرمند شوند... ImageImage
البته همه گرگها اینقدر خوش شانس نبودن، که با قبایل مهربانی روبرو بشن خیلی وقتها خود آن گرگها غذای انسانها میشدن .
قبایلی که روی باز به این حیوان نشان دادن سعی کردن گرگهایی رو پیش خود نگه دارن که رفتاری آرامتر و جثه کوچکتری دارن.
گرگهای خشن و پرخاشگر کشته و احتمالا خورده میشدن Image
مشخصه که انسان اولیه در ابتدا هدفش از نگهداری گرگ به عنوان دام بوده، اما خیلی زود متوجه فواید نگهداری این حیوان شد...
گرگها یا بهتره از اینجا بگم سگهای شبه گرگ و نیمه اهلی شبها از قبیله محافظت میکرد، سرعتش در شکار به انسانها کمک میکردو... و در زمان قحطی احتمالا خورده میشدن Image
برای اولین در تاریخ حیات روی زمین گزینش انتخابی توسط یک موجود هوشمند جایگزین انتخاب طبیعی و ملیون ساله شد.
در انتخاب طبیعی، طبیعت طی فرایند ملیون ساله نسخه اصلح رو انتخاب میکرد اما در انتخاب گزینشی انسان بر اساس نیازهای خود در گونه حیوانی تغییرات بوجود اورد. Image
دانشمندان اهلی شدن سگ را به زمانی بین 21 الی 29 سال قبل نسبت میدهند.
بز 9 هراز سال پیش
گاو و گوسفند و اسب بین 5 تا 7 هزار سال پیش اهلی شدن و کشاورزی از حدود 11 هزار سال پیش آغاز شده.
بعبارت دیگر سگ با ختلاف فاحش قدیمی ترین حیوان اهلی و دست آموز بشر است. ImageImage
زمان زیادی نگذشت تا این حیوان بهترین دوست انسان شد و در اکثر فرهنگهای بشری بعنوان محترم شمرده شد.
در آیین زرتشت، مصر باستان، هندوستان، میترائیسم و... این حیوان از جایگاه مقدسی برخوردار است.
هوش بالای و وفای این حیوان چیزی نبود که انسان باستانی نتواند درک کند و به انس نبندد. ImageImageImage
این حیوان بسرعت توانست جایگاهی رو برای خود بدست بیاورد که از عهده هیچ انسان کهن و مدرنی بر نمی آمد.
در جنگ، شکار، نگهبانی، محافظت از گله و... ImageImage
خب همه اینها رو گفتیم تا برسیم به اینجا که بگویم سگ دیگر یک حیوان وحشی نیست.
سگ گرگ نیست.
سگ به طبیعت تعلق ندارد...
سگ بایستی همنشین انسان باشد ولاغیر...
سگ حیوان باهوشی و برخلاف دیگر حیوانات اهلی میتونه بدون کمک انسان هم زیست کنه.
اما اگر بدون صاحب باشه شخصیتش نیمه وحشی میشود. ImageImage
گله های سگهای ولگرد میتوانند همان فعالیتهایی رو که از گله گرگها انتظار داریم رو انجام دهند.
اونا براحتی میوانند یک زیست بوم را از حیوانات بومی ان همچون روباه، کبک، شغال، کفتار، گراز و... تهی کنند.
بارها شاهد بودیم که گله های سگ به انسانها و دیگر حیوانات حمله کرده اند. ImageImage
چه در محیط شهری و چه در محیط طبیعی گله های سگ میتوانند خطر ناک باشند، آنها میتوانند انواع بیماری هار از طبیعت به انسان و از انسان به طبیعت انتقال دهند....
باید رشد جمعیت این حیوان (#سگهای_ولگرد) به شکل اخلاق مدار کنترل شود. ImageImage
پیشنهاد من اینه که سگهای ولگرد سطح شهر جمع اوری و عقیم سازی شوند و سگهایی که در طبیعت حضور دارن اگر امکان جمع آوری نیست معدوم شوند.
زیرا حفظ زیست بوم و گونه های بومی فلات ایران مقدم بر یک گونه مهاجم و غیر بومی است. ImageImage
در استرالیا با خرگوشها که بومی انجا نبودن و تبدیل به گونه مهاجم شدن چه کردن؟
در امریکا با مارهای بوا که بعنوان گونه مهاجم به طبیعت وارد شد چه کردن...
اگر همین امروز کاری نکنیم فردا خیلی دیر است.
خط اول رشتو نوشته ام 4000 هزار سال پیش که یک صفر کمه، منظورم چهل هزار سال پیش
چهل هزار سال *

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with کارتنخواب 🦁☀️1507

کارتنخواب 🦁☀️1507 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(