کارتنخواب 🦁☀️1507 Profile picture
‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏براندازم نه یک نقطه پس نه یک نقطه بیش... مشروطه خواه. برام مهم نیست کی گفت، برام مهمه چی گفت.
Dec 11, 2021 17 tweets 9 min read
#سگ
4000 سال پیش
انسان هر موجود زنده ایی رو بچشم خوراک نگاه میکرد.هر جنبده ایی را شکار میکرد...
اما بخشهایی از غذا بود که نمیتوانست بخورد (استخوان یا گوشت فاسد) آنها رو از خود دور میکرد و این زباله های غذای باد آورده ایی برای گرگهای خاکستری در عصر حجر بود، گرگهایی بودن👇 ImageImage گرگهایی بودن که بشکل طبیعی شجاعت بیشتری داشتن و به انسانها نزدیک میشدن و انسان عصر حجر ازغدا دادن به آنها قطعا لذت میبرد...
طی زمان تعدادی از گرگها بودن که بدنبال قبایل شکارچی و گرد اورنده براه می افتاد تا از باقی مانده یا لطف انسانها بهرمند شوند... ImageImage