1/ (1)Art. 50 Grondwet zegt dat het (‘hele’) Nederlandse volk wordt vertegenwoordigd door de Staten-Generaal (Tweede en Eerste Kamer),dus niet door de vereniging Milieudefensie, die niettemin namens alle ingezetenen procedeert, maar zonder hun instemming en zonder mogelijkheid MD
2/ ter verantwoording te roepen. Rechters vinden dat kennelijk ook geen probleem – en miskennen daarmee art, 6 EVRM –en beschouwen burgers die hier moeite mee hebben kennelijk als onmondige kinderen, die zelf niet weten wat goed voor ze is.(2) Art. 6 EVRM erkent het (mensen)recht
3/ van elke burger om bij schending van zijn rechten naar de rechter te stappen, dus óók het recht zélf te bepalen of namens hem wordt geprocedeerd. Een bepaling die -zoals art. 3:305a BW- mogelijk maakt dat géén instemming nodig is, moet ogv art. 6 EVRM jo. art. 94 Grw buiten
4/ toepassing worden gelaten. (3) Voor na 1.1.2020 gestarte procedures geldt bovendien de eis dat een NGO (zoals MD) ‘voldoende representatief m.h.o. op de achterban’ moet zijn (art. 3:305a lid 2 BW). Daar wordt niet aan voldaan
5/ Martin Sommer nav de eerdere actie van Milieudefensie: ‘Raar dat Milieudefensie namens u en mij tegen Shell procedeerde en dus ook in onze naam won, terwijl we geen flauw benul hadden. Het EVRM was nooit bedoeld om burgers of bedrijven de maat te nemen"
6/ Jelle van Baardwijk: "De elite is te veel met zichzelf bezig. De Urgenda- en Shell-vonnissen bevestigen dat door overheid en Postcodeloterij gesubsidieerde milieuclubs de dienst uitmaken; er komt geen kiezer aan te pas. De politiek laat het gebeuren”
7/ Mijn eerdere commentaar op het vonnis MD/Shell: 'Waarom is er geen opstand als enkelingen namens de burgers van Nederland procedures bij de rechter voeren, zonder dat die burgers daarmee hebben ingestemd? En waarom accepteren we ‘juridische alchemie’ ?wyniasweek.nl/urgenda-en-de-…
8/Reactie van Wouter van Dieren, oprichter en 1e voorzitter Milieudefensie, op het vonnis Milieudefensie/Shell: 'Burgers die via de rechter de industrie aan banden leggen is de ultieme neoliberale droom' linkedin.com/pulse/burgers-…
9/ Zorgwekkend dat zovelen -inclusief veel media - rechterlijke uitspraken toejuichen waarmee de democratie onder curatele wordt gesteld maar tegelijkertijd kritiek hebben op regimes (zoals Hongarije+Polen) waar de democratie zou worden afgeschaft.Zie mijn opinie 'salonpopulisme'
10/De advocaat van Urgenda -en nu Milieudefensie- ‘motiveerde’ de namens alle ingezetenen -maar zonder hun instemming- aangespannen zaak met de woorden "We moeten de democratie onder curatele stellen".AG bij de HR Spier uitte zich in vergelijkbare woorden groene.nl/artikel/we-moe…
11/Zie ook het interview met Jaap Spier, AG bij de Hoge Raad, in het Financieel Dagblad van 14.11.2016 (‘Het klimaat heeft moedige rechters nodig’ )fd.nl/economie-polit…
12/Geruststellende woorden over het Shellvonnis zijn van Hartlief, AG bij Hoge Raad. Terughoudendheid bij becommentariëring van nog niet onherroepelijke vonnissen wordt -zelfs door de adviseur vd HR, het cassatiecollege- kennelijk niet meer nodig geacht njb.nl/blogs/kennen-w…
13/ Jaap Spier, oud-AG HR, is lid vd expertgroup vd Oslo 'Climate Principles for Enterprises'. Tot de ‘endorsers’ horen o.a. G.Corstens, oud-Pres. HR; M.Loth, oud-lid HR; Jan Fokkens, oud-PG HR; W.Konijnenbelt, oud-lid RvSt; Egbert Myjer, oud-lid EHRM. Het climateprinciplesforenterprises.org/endorsers-2/
14/ verbaast dan ook niet dat o.a. Corstens en Loth in reactie op het Urgenda-arrest met kracht bestreden dat de rechter op de stoel vd wetgever was gaan zitten. Spier zélf becommentarieerde die 'Principles' in het NJB: njb.nl/blogs/een-bijd…
15/ Óók annoteerde Spier het Urgenda-arrest (HR 20.12. 2019, NJ 2020/41). Hij zegt dat z.i. het verwijt van juridisch activisme onterecht en de motivering van het arrest ‘solide’ is. Spier: ‘Tot de kern teruggebracht was dit een eenvoudige zaak’. Ik onthoud me van commentaar...
16/ Aanbevolen!: zeer instructief stuk van Lucas Bergkamp over het dreigement van Milieudefensie aan 30 Nederlandse bedrijven.Kan dat zomaar, dat Milieudefensie de Nederlandse economie dicteert? ”De Hoge Raad heeft met zijn arrest in de Urgenda-klimaatzaak wyniasweek.nl/waarom-vindt-h…
17/ de teloorgang van de democratische rechtsstaat ingeleid en de Haagse rechter heeft de dolk nog wat dieper in het hart van de democratie gestoken”

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Jos Teunissen

Jos Teunissen Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @JosTeunissen2

12 Jan
1/Frank Furedi:“The hysterical fantasy of an impending civil war: Political and cultural elites are in the grip of hysteria and have developed a pathological hatred of Democracy(..)Elite media outlets have been unable simply to reflect on the events on 6
spiked-online.com/2022/01/12/the…
2/January 2021(.)Instead they have been indulging in feverish dreams of fascism and civil war(.)The function of such wilfully fearful rhetoric is twofold. First, it provides its proponents’ defence of the status quo with a moral, righteous lustre.Second, it serves to delegitimise
3/their political opponents.(..)The hysterical framing of the events of 6 January tells us very little about the attack on the Capitol.But it does say a lot about the disorientation of America’s ruling elites, and their greatest fear:the democratic will of the people.(.) There is
Read 8 tweets
27 Dec 21
1/Lithium is -als cruciaal element voor windturbines, zonnepanelen en accu’s e-cars- onmisbaar voor de energietransitie. Omdat lithiumwinning zeer vervuilend is en enorme ecologische schade zou veroorzaken, is het plan voor een lithiummijn in Servië opgeschort na milieuprotesten
2/Om klimaatdoelen te halen zijn véél meer grondstoffen nodig(Tr.10.5): in 2040 >40x méér lithium en 25x méér nikkel, kobalt en grafiet (tbv e-cars, windturbines,zonnepanelen ed) en méér aluminium+ koper(voor e-cars,stroomnetwerken ed) China produceert ca 90% zeldzame aardmetalen
3/Rosa-Luxemburg-Stiftung: voor de door de EU beoogde productie van accu's voor e-cars is tot tot 2050 tot 60 x méér lithium nodig dan nu in de EU beschikbaar is. Die productie en de winning van grondstoffen veroorzaken een enorme ecologische voetafduk impresario.ch/chorrep.htm
Read 9 tweets
25 Dec 21
1/“Umfangreiche Verhaltensänderung ist mit einer guten Mischung aus Angst, Verboten und dem Schlachtruf ‘Unite behind the Science’möglich(.) Politiker lieben Krisen,in denen sie mit Rückendeckung von Experten als Manager der Gesellschaft auftreten können novo-argumente.com/artikel/die_wi…
2/(.) Sobald ein Gebiet der Wissenschaft mit sog. politischer politischer Relevanz aufgeladen wird, schwindet auf diesem Gebiet die Freiheit der Forschung(.) Gefordert wird nichts anderes als ein parastaatliches Wahrheitsministerium, das von den Betreibern der großen Plattformen
3/ organisiert werden soll(.) Statt strikt neutral zu bleiben, lassen sich Teile der Wissenschaft zunehmend in einem Kulturkampf vereinnahmen, in dem sich eine dem Selbstverständnis nach aufgeklärte Elite und die restlichen etwa 80 Prozent der Bevölkerung gegenüberstehen(..)
Read 4 tweets
2 Nov 21
1) Nederland: nodig ihkv ‘energietransitie’ (naast windparken+zonne-energie): verzwaring stroomnetten,openen 1 op 3 straten,aanleg nieuwe hoogspanningsleidingen vanaf zee,aanpassing gasnet tbv waterstof,opslag waterstof en CO2.Vergt tot 2050 investeringen van 3,5 -4,5 miljard pj)
2)Tbv de vervanging en verzwaring van stroomkabels ed ihkv 'energietransitie' moet komende 30 jaar €102 miljard worden geïnvesteerd. Het financieringstekort van € 41 miljard moet grotendeels worden opgelost via hogere energienota en belastingen
3)De wachttijden voor zwaardere elektriciteitsaansluitingen die nodig zijn voor waterpompen, laadpalen e-auto’s en zonnepanelen lopen fors op (bijv. voor laadpaal van nu 18 naar 35 weken).Zo is de electriciteitsnetbelasting bij verwarming met warmtepompen 4x hoger dan normaal.
Read 8 tweets
15 Sep 21
1) I. De rechtsvraag waarover het Poolse Constitutionele Hof moet oordelen, is niet of ‘de Poolse wet boven die van de EU gaat’ maar of de EU buiten haar bevoegdheden is getreden. Immers, de EU is géén staat maar een statenverbond, dat ‘slechts’ beschikt over de bevoegdheden die
hem zijn toevertrouwd door de lidstaten (niet: deelstaten), de ‘Herren der Verträge’. Als de EU buiten haar bevoegdheden treedt, kan er per definitie geen sprake van zijn dat EU-recht boven nationaal recht gaat. Zie mijn tweets van 26 juli jl.
3) II. Voor het (kunnen) sanctioneren van lidstaten die rechtsstatelijke kernwaarden schenden, is in art. 7 EU-werkingsverdrag bewust een specifieke -daarvoor bedoelde- procedure opgenomen. Als een instelling (hier: de EU)- i.p.v. de daarvoor bedoelde procedure (art. 7), die te
Read 9 tweets
16 Aug 21
1)Brendan O’Neill:"This is worse than Saigon.This wasn’t just a territorial battle. It was also a cultural clash. The most important factor in the Afghan humiliation: the West clearly lacks the cultural resources necessary for a clash of civilisations.The
spiked-online.com/2021/08/16/thi…
2) West lacked faith in the very values it claimed to be delivering to that benighted country. It was a war between one side that has very strong beliefs and is more than willing to die for them, and another side that doesn’t know what it stands for anymore and would rather avoid
3) risk and self-sacrifice if at all possible. How can you assert the civilisational authority of Western values when your entire educational and university system is devoted to questioning and demeaning Western civilisation?The West’s post-9/11 bluster was continually undermined
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(