مستندی درباره‌ی #سعید_حنایی میدیدم، مصاحبه‌ای با قاتل‌زنجیره‌ای و خانواده اش بود؛ برادرش میگفت: "سعید آدم نکشته، زنای خراب رو کشته! برای پاک شدن جامعه کشته!"، مادرش میگفت: "خودمم همین اخلاق رو دارم، وقتی توی خیابون میبینم دخترای جوان پای تلفن عمومی با مردهای جوون .../۱
قرار و مدار میذارن، دلم میخواد اگر قانون دست و پامو نبسته بود، موهاشونو میگرفتن و تیکه تیکه‌شون میکردم" ، "کاری که سعید کرد طبق آیه‌های قرآن بود". پسرش که نوجوان بود میگفت : " همه بدونن اگر این وضعیت درست نشه سعید حنایی‌های دیگه ای هستن که راهش رو ادامه بدن، توی همین مدت .../۲
چند نفر به خودم پیشنهاد دادن که راه باباتو ادامه بده، گفتم بذار ببینم وضعیت بابام چی میشه فعلا" ، همسرش میگفت: "زنی که میره خونه‌ی مردی که نمیشناسه سزاش نباید چیزی جز مرگ باشه" برادرش گفت: "زنای خراب همینطوری ان، آدم نیستن، سعید زنای خرابو کشته، آدم نکشته!". /۳
پسرش میگفت: "پدرم فکر می‌کرد با آمدن امام خمینی دیگه بساط طاغوت و فاحشگی جمع میشه ولی وقتی دید در بستر جمهوری اسلامی هنوز این زنا با چادر هر کاری دلشون بخواد میکنن خودش دست به کار شد".
تمام اعضای خانواده‌ی عنکبوت قاتل افراد به شدت مذهبی بودند و نه تنها خودش هرگز از جنایتش /۵
پشیمان نشد بلکه آنها نیز از اعمال او تمام قد حمایت کردند.
صحبت های او به شدت نشانگر مردسالاری، زن‌ستیزی و سلبِ هرگونه هویت و فاعلیت از زن بود و جنایت خودش را با عنوان "پاکسازی جامعه از فساد" توجیه میکرد.
#زن_کشی
#قتلهای_ناموسی
#تجاوز

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Kasra Tabrizi

Kasra Tabrizi Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @TabriziKasra

Jun 1
در ابتدا بابت نوشتن و انتقاد از نوشته‌ی من از شما سپاسگزارم؛ اما صحبت‌های شما بیشتر از آنکه نقدِ مارکسیستی به "قوم‌گرایی" باشد، انتقادی تمامیت‌خواهانه و رضاخانی به مبارزه‌ی درهم‌تنیده‌ فرودستان و طبقه‌ی کارگر در ایران است. شما به جای اینکه مواضعتان را علیه /۱
"قوم‌گرایی" و "ارتجاع ناسیونالیسم" پررنگ کنید به کل منکرِ ستم مضاعف می‌شوید. لنین می‌دانست که ستم ملی مانع از اتحاد طبقاتی کارگران ملل متفاوت روسیه است و ایجاد شرایط لازم برای وحدت طبقاتی به‌رسمیت‌شناختن حق تعیین سرنوشت ملی است. او همان‌گونه که دیکتاتوری پرولتاریا را شرط لازم /۲
پایان ستم طبقاتی و طبقات می‌دانست، حق تعیین سرنوشت را نیز شرط ضروری برای رفع ستم ملی می‌پنداشت. این به معنای حمایت بی چون چرا هر جنبش ارتجاعی به بهانه‌ی ستم‌ قومی نیست و همچنان به معنای نفی هر گونه جنبشی که هویت قومی و ملی را در کنار جنبش طبقاتی دنبال می‌کند به بهانه‌ی /۳
Read 20 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(