Geesje Rotgers Profile picture
Jun 30 6 tweets 2 min read
Wat is er mis met de stikstofkaart? Kijk dit! Voorbeeld 2. In ZO-Groningen liggen het akkerbouwbedrijfje van mijn moeder, de paardenweides van haar buren en nogal wat landerijen van natuurboeren. In dit gebied moet de ammoniakuitstoot met 47% - 70% omlaag. 1/6
Een deel van het gebied is jaren geleden omgezet in natuur met extensieve landbouw.
Toch wel benieuwd welke emissies stikstofmodel Aerius toerekent aan dit gebied. Check: er worden geen emissies uit melkveestallen toegerekend. Dat klopt, er zit geen melkvee. Maar... 2/6
Bijzonder vreemd is, dat er wel relatief hoge emissies zijn ingerekend voor ‘beweiden’. Hogere emissies dan verderop, waar wel enkele melkveebedrijven zitten. Stoten 6 weidende paarden en wat vleesvee dan zoveel meer ammoniak uit? 3/6
Opvallend: er worden relatief hoge emissies ingerekend voor mestopslag. Het akkerbouwbedrijf van mijn moeder heeft geen mestopslag. Bemesten doet de loonwerker. Of zijn het de mestopslagen van de paardenhouders die hier zijn ingerekend? 4/6
Ook de emissies die toegerekend worden aan mestaanwending (dierlijke mest en kunstmest) zijn in dit gebied relatief hoog. Dat is vreemd, aangezien grote delen van het gebied jaren geleden al werden geëxtensiveerd en nog maar nauwelijks worden bemest 5/6
Conclusie: Het lijkt erop dat stikstofmodel Aerius geen zicht heeft op de werkelijkheid. Bedrijven krijgen emissies toegerekend op basis van aannames en inschattingen. 6/6

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Geesje Rotgers

Geesje Rotgers Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @GRotgers

May 25
Meerdere meetpunten voor de agrarische grondwaterkwaliteit, blijken in de stad te liggen. Dat blijkt uit de dataset waarmee Europa dit kaartje maakte. Europa zette rode stippen op de kaart, waar de landbouw teveel nitraatverlies veroorzaakt. 1/5 ImageImage
Een agrarisch meetpunt dat een forse overschrijding van de nitraatnorm laat zien, blijkt in het centrum van Zwolle te liggen 2/5 Image
Ook in Nijmegen vinden we een agrarisch meetpunt met een forse overschrijding van de nitraatnorm 3/5 Image
Read 5 tweets
Jan 22
Nederland investeert al decennia vele miljoenen in de natuur. Maar welk effect al die investeringen hebben op de natuur, dat weten we niet. Want die informatie is NIET OPENBAAR.
Een draadje over een merkwaardige gang van zaken 1/7
Wat vooraf ging. In november was er een themamiddag in N2000 Mantingerzand (Dr). Een deelnemer wilde weten of het uitkopen van enkele boeren, jaren geleden, effect heeft gehad. Natuurmonumenten moest het antwoord schuldig blijven 2/7
dvhn.nl/drenthe/midden…
In Mantingerzand is de afgelopen 25 jaar fors geïnvesteerd in natuurontwikkeling. Volgens diverse documenten wordt de natuur hier intensief gemonitord, om de effecten van de maatregelen te meten. Ik wil inzage in die intensieve natuurmonitoring 3/7
Read 7 tweets
Oct 11, 2020
Een draadje met enkele stikstofberekeningen. Een boerderij en een industrie staan naast elkaar op de rand van een natuurgebied. Beide stoten EVENVEEL ammoniak uit. Aerius berekent desondanks een 10x(!) hogere stikstofneerslag op de natuur voor het boerenbedrijf. Hoe kan dat? 1/4
De hoogte van de schoorsteen bepaalt voor een belangrijk deel de stikstofdepositie. Het model rekent met een schoorsteenhoogte van 5 m voor een boerenbedrijf en 22 m voor een industrie. Nabij natuurgebieden zijn wat hogere schoorstenen gunstig volgens het model 2/4
Als we de schoorsteen van de boerderij ophogen van 5 naar 20 m, dan zijn we veel stikstof op het natuurgebied kwijt (> 50%). De stikstof komt deels verderop terecht in veel lagere hoeveelheden en verdwijnt deels van de beleidsradar (buitenland) 3/4
Read 4 tweets
Sep 3, 2020
Emissiearme vloeren doen het in de praktijk niet beter dan traditionele vloeren. Mineral Valley Twente verzamelde ammoniakmetingen in bijna 40 melkveestallen, STAF vroeg de meetdata afgelopen zomer op en analyseerde deze (voor publicatie zie: STAF-kwartaalblad, sept. 2020). 1/5
Aanleiding voor de meetcampagne waren enkele stal-ontploffingen. In emissiearme stallen werd ca. 2x zoveel ammoniak gemeten onder de vloer. Verklaarbaar: gassen ontsnappen hier minder snel. Boven de vloer was er echter geen verschil. Dit was een onverwachte uitkomst. 2/5
In figuur 2 staan de meetresultaten van alle mestkelders op een rij (er waren van 33 stallen meetresultaten). Hieruit blijkt nog eens dat onder emissiearme vloeren (groen label vloeren) in het algemeen hogere concentraties ammoniak worden gemeten. 3/5
Read 5 tweets
Apr 13, 2020
Satellieten zien minder stikstofoxiden (NOx) in de lucht. Komt dat door minder vliegtuigen? Volgens de Nederlandse stikstofboekhouding is de bijdrage van vliegtuigen aan de luchtkwaliteit klein. Maar is dat wel zo? Een draadje over stikstof die buiten de boekhouding blijft 1/6
Volgens de stikstofboekhouding dragen vliegtuigen amper 1% bij aan de stikstofdeken in de lucht. Dat komt niet zozeer door die hoogtegrens van 3000 voet, maar meer door de politieke afspraak om milieuvervuiling over de grens niet mee te tellen 2/6
Nederland telt alleen stikstofuitstoot mee bij opstijgen, landen en taxiën van vliegtuigen. De NOx-uitstoot van buitenlandse kilometers (veruit meeste) worden uitgestoten in ‘niemandsland’, politieke afspraak is die niet mee te tellen. Milieubeleid houdt op bij landsgrenzen 3/6
Read 6 tweets
Mar 30, 2020
Het stikstofbeleid gaat niet meer over natuurbehoud. Er wordt veel geld uitgetrokken voor maatregelen die een paar gram (paar gram!) stikstofwinst blijken op te leveren. Dit is symboolpolitiek, in plaats van goed voor natuur en bedrijven. @TGeoneer en ik zochten het uit 1/7
In Nederland worden stikstofmaatregelen niet voorzien van een kosten-effectiviteitsanalyse. De effectiviteit en efficiëntie van bestedingen zijn dan ook niet controleerbaar. In hoeverre de maatregel bijdraagt aan het natuurdoel blijft ongewis 2/7
Neem bv. de maatregel voor snelheidsbeperking van verkeer. De natuurwinst? Die bedraagt 1,2 mol (1 mol=14 gram) stikstof per hectare per jaar op een overschrijding van gemiddeld zo’n 600 mol. Deze maatregel brengt de natuurdoelen nagenoeg niet dichterbij. Symboolpolitiek 3/7
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(