1/ Nederland is prachtig, maar veel instituties zijn rot.
Ook in de wetenschap.
@LeoLucassen schreef een @volkskrant-stuk over ons rapport vol leugens en verdraaiingen.
De zgn. wetenschappelijke integriteitscommissies vonden het prima.
Klagen helpt niet als je niet bij OSM hoort.
2/ Sterker nog, toen we voor de commissie verschenen, leek het alsof wíj in het beklaagdenbankje zaten.
We werden onderworpen aan een kruisverhoor over onze relatie met UvA en FvD en tot onze verbijstering werden we zelfs aangevallen op de inhoud van ons rapport.
3/ We tekenden beroep aan bij een hogere integriteitscommissie die de eerste commissie op onderdelen corrigeerde, maar verder ook vond dat Lucassen niets te verwijten viel, terwijl er overduidelijk bewijs is voor diens leugens e.d.
Hier een bloemlezing uit onze klacht.
4/ Om te beginnen begaat prof. Lucassen een wetenschappelijke doodzonde, namelijk onjuist citeren van bronnen.
Wij citeren uit een Kamerbrief dat er ‘grootschalig misbruik’ is van het asielrecht en Lucassen doet in de @volkskrant voorkomen alsof wij dat zelf hebben verzonnen.
5/ Lucassen verzint ook een stelling uit ons rapport die in dat rapport helemaal niet te vinden is 👇
En dat mag allemaal in de @volkskrant en van de wetenschappelijke integriteitscommissies.
6/ Om ons te ‘weerleggen’ verzint Lucassen ‘feiten’ over Poolse immigranten die volstrekt tegengesteld zijn aan onze bevindingen (die op veel CBS-data gebaseerd zijn en ook nog eens in de media en in de Tweede Kamer bevestigd zijn).👇
7/ Het gewraakte stuk van Lucassen bevat ook nog deze totaal uit de lucht gegrepen bewering waarin hij één van onze drie scenario’s voorstelt als een pleidooi (en dat ook nog foutief doet).👇
8/ En hier als toegift nog enkele volstrekt ongefundeerde beweringen waarin hij bovendien cruciale informatie uit het rapport en de wetenschappelijke literatuur negeert.👇
(En blijk geeft van zijn gebrek aan basaal economisch inzicht.)
9/ En dan hier de uitspraak van het LOWI (de hoogste integriteitscommissie).👇
Samenvattend: Lucassen mag van het LOWI in zijn hoedanigheid als hoogleraar allemaal leugens over ons in de @volkskrant schrijven (die grif worden overgenomen op website van LU)
lowi.nl/advies-2022-01/
10/ Er is iets heel erg verrot in het Koninkrijk der Nederlanden.
Gebeurt niet alleen bij ons, maar bij tal van mensen die niet bij OSM horen.
En MSM volgt de macht gedwee, een enkele uitzondering daargelaten.
11/ Over het gewraakte stuk waarom het hier gaat deden we over één echt onweerlegbare leugen van Lucassen een rectificatieverzoek bij @volkskrant, zonder resultaat.
12/ Ook voor wat @UvA_Amsterdam ons heeft aangedaan rondom #logogate wachten we nog steeds op excuses:
13/ Idem de onzin die @ValkHelga van @NIDI_KNAW bij @drKelderenCo over ons rapport delibereerde. Brief voor rectificatie gestuurd, maar geen reacties.
14/ Kortom: best een treurige toestand dat sommige lieden straffeloos kunnen rondstrooien met leugens en fake news en dat het (zelf)corrigerend vermogen van de betrokken instituties danig tekortschiet.
Maar goed, van dat tekortschieten hebben we in Nederland meer voorbeelden ...<

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Dr. Jan van de Beek

Dr. Jan van de Beek Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @demo_demo_nl

Jul 16
1/ Volgens @StasJenV Eric van der Burg voert hij zijn #asielbeleid 'omdat de meerderheid van de Nederlanders dat wil'.
Totaal niet waar: slechts een kwart steunt het huidige asielbeleid!
Gemeenten staan meer in de samenleving en 'voelen en zien' dat.
Vandaar dat dwang nodig is.
2/ Zou goed zijn als @Nieuwsuur @NOS @EenVandaag e.d. meer aandacht zouden besteden aan de uitkomsten van dit recente @IpsosNL-onderzoek op nationale TV.
Kan een verklaring zijn waarom die doorstroom toch maar matig vordert en dat toegezegde opvang wordt teruggedraaid.
3/ Het is goed om te realiseren dat de minderheid die die vluchtelingen willen opvangen dit luid en duidelijk laat weten, want dat wordt (nog steeds) beloond met morele goedkeuring vanuit de 'elites'.
Om dezelfde reden houdt de zwijgende meerderheid vaak zijn mond.
Read 6 tweets
May 22
1/ Waarom zo liegen?
Prof. @ValkHelga van het @nidi_knaw delibereert onzin over ons rapport.
Suggereert dat wij geen rekening houden met remigratie e.d.
Volstrekte onzin!
En geen groep in ons databestand deed groter netto beroep op de WW dan de Polen.
nporadio1.nl/fragmenten/dr-…
2/ Natuurlijk houden wij heel nauwkeurig rekening met remigratie zoals is uitgelegd in het rapport zelf en de technische appendix.
Verder: in onze dataset was de nettobijdrage aan de WW (premies minus uitkeringen) bij Polen het laagst in een indeling van de wereld in 42 regio's.
3/ Iedereen die een beetje het nieuws volgt had dit ook kunnen weten, zie bijv. rapportage @SiebeSietsma.
Google anders even, @ValkHelga, naar nieuws, TK-stukken e.d. over dit onderwerp.
nos.nl/nieuwsuur/arti…
Read 7 tweets
Mar 20
1/5 Suggestieve rapportage van @NOS met voorspelbaar racisme riedeltje.
Oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne worden vergeleken met Irakezen via Belarus op zoek naar beter leven (zeggen ze zelf).
Conclusie: Polen laat 2 gezichten zien (racistisch en humaan).
nos.nl/video/2422010-…
2/ Het gaat om totaal onvergelijkbare grootheden.
Oekraïners die voor oorlogsgeweld naar hun buurland vluchten en nergens anders heen kunnen zijn niet vergelijkbaar met Irakezen die via veilige landen zoals het (voor hen) veilige Belarus de EU in proberen te komen.
3/ Oekraïners zoeken veiligheid en niet een beter leven zoals groot deel van de migranten die vrijwillig naar Belarus komen.
Zoeken naar een beter leven is heel invoelbaar, maar daar is vluchtelingenrecht niet voor.
Polen en EU hebben geen plicht om hen een beter leven te bieden.
Read 6 tweets
Jan 13
1/16 Beste Ruben, je kritiek is soms juist, soms feitelijk onjuist, soms eenzijdige cherry picking, soms niet aansluitend bij de wetenschappelijke literatuur, soms op kwalijke wijze suggestief en soms onwetenschappelijk geformuleerd.
2/ Eerst de juiste dingen.
We zijn het zeer met je eens als je spreekt van een 'goed berekende som' of zegt: een 'gedegen rapport, goed gedaan'.
Daarnaast zijn we het uiteraard eens over het grote belang van opleidingsniveau als verklaring voor de mate van succes van immigranten.
3/ Feitelijk onjuist is je suggestie dat wij onderwijskosten voor opleidingen die immigranten in het buitenland volgden niet zouden meetellen als positieve bijdrage (zie bijv. §2.2 Technische Appendix).
Erg slordig voor een hoogleraar met ‘Feitenimmuniteit’ in zijn bio.
Read 16 tweets
Oct 21, 2021
1/ Bij 50.000 1e asielverzoeken per jaar zouden de nettokosten (baten – kosten) voor de schatkist orde grootte 30 miljard per jaar zijn (in euro's van 2016).
Gerekend over de levensloop, voor asielmigranten, nareizigers, volgmigranten (18%) en kinderen.
Is einde verzorgingsstaat.
2/ Zou 50.000 per jaar structureel zijn, dan zou bij ongewijzigde arbeidsmarktprestaties van asielmigranten en gelijkblijvende verzorgingsstaatarrangementen het steady state beslag op de begroting langzaam oplopen richting 20% van de begroting en dat is simpelweg onhoudbaar.
3/ Alle bedragen zijn namelijk contant gemaakte bedragen, uitgedrukt in euro's van 2016 toen de begroting ruwweg 300 miljard was.
In de steady state, is het daadwerkelijke beslag ruwweg twee maal hoger en kom je op 60 miljard per jaar, dus ruwweg een vijfde begroting 2016.
Read 6 tweets
Sep 21, 2021
1/ Klopt het wel wat deze hoogleraar migratierecht zegt?
Hoe verhoudt dat deurtje zich tot het non-refoulement principe uit het VN-vluchtelingenverdrag?
Dat verbiedt uitzetting van vluchtelingen die zich op het grondgebied bevinden.
Maar dat toegangsdeurtje, waar staat dat?
2/ Overigens zou 'een deurtje' in de vorm van de mogelijkheid om asiel te kunnen aanvragen op bijvoorbeeld een ambassade wel beter bij de geest van het verdrag passen, maar dat zou waarschijnlijk massale aanvragen en onwerkbare situaties opleveren.
3/ Nu houden we én het VN-vluchtelingenverdrag in stand, én proberen we zoveel mogelijk mensen te verhinderen om ons grondgebied te bereiken.
Die schijnheilige situatie zou gestopt moeten worden.
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(