ഇന്നലെ TVM - CLT യാത്രയിൽ ആറ്റിങ്ങൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാറിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ബൈക്ക് വന്നിടിച്ചു. ബംബർ അകത്തോട്ട് പോയി സൈഡ് ക്ലിപ്പിൽ നിന്നും ഇളകി വന്നു. ലോങ്ങ് ഡ്രൈവായത് കാരണം ഫിക്സ് ചെയ്തു പോകാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അടുത്തേതെങ്കിലും മാരുതി സർവീസ് സെന്റർ ആയിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചത്. 1/4
പക്ഷേ കൊല്ലം ബൈപ്പാസിൽ സാരഥിയുടെ Nexa service center കണ്ടത് കൊണ്ട് അവിടെ കയറി. കാര്യം പറഞ്ഞു.. ബോഡി ഷോപ്പിലേക്കെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഫാമിലി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതു കാരണം എന്റെ തിരക്ക് മനസ്സിലാക്കി വളരെ വൃത്തിയായി ഒട്ടും സമയം പാഴാക്കാതെ ബംബർ ഫിക്സ് ചെയ്തു തന്നു. 2/4
സർവീസ് ചാർജ് എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, അതൊന്നും ഇല്ല യാത്ര തുടരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ടു. കുറച്ച് എഫോർട്ട് ഉള്ള പണിയായിരുന്നു. The service advisor and the technician deserve an appreciation. അവരുടെ പേര് പോലും ചോദിച്ചില്ല. 3/4
Timely response എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര അനുമോദിച്ചാലും മതിവരാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. So it was a good gesture from #Nexa #kollam. 👏👏 I reserve my gratitude!

4/4

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with കൊസ്തേപ്പ് Tarantino

കൊസ്തേപ്പ് Tarantino Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(