ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವೇ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆವೆ.ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಡುವ ದೃಢನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸುವ ಪುಟ್ಟ ಕಥೆ....😊
ಒಂದೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
1/8
ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ಗಂಡ ಸ್ನೇಹಿತರೊಡನೆ ಸೇರಿ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಲಿತ.ದಿನವೂ ಕುಡಿದು ರಾತ್ರಿ ತಡವಾಗಿ ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡು,ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗಂಡನ ಆರೋಗ್ಯ ಏನಾಗುವುದೋ ಎಂದು ಭಯವಾಗ ತೊಡಗಿತು.ಪತ್ನಿ ತನ್ನ ಪತಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರೂ ಕೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.ಪತಿಯು ಪತ್ನಿಯ ಬೇಸರ ಕಂಡು, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ?
2/8
ನಾನು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಿಡಲು ತಯಾರಿದ್ದರೂ ಅದು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಲು ತಯಾರಿಲ್ಲ,ನನ್ನನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಪತಿ ಪತ್ನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಪತ್ನಿ ಪತಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಬಳಿ ಕರೆದು ಕೊಂಡು ನಡೆದದ್ದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು.ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಸನ್ಯಾಸಿಯು ನಾಳೆ ಬರಲು ಹೇಳಿದ.
3/8
ಮರುದಿನ ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಳಿ ಬಂದರು.ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿಯು ಮರವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದ.ಸನ್ಯಾಸಿಯು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಬರಲು ಹೇಳಿದ.ಮರುದಿನ ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಳಿ ಬಂದರು.ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯು ಮರವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯವೆನಿಸಿತು.ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದನು.
4/8
ಮರುದಿನ ಇಬ್ಬರೂ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಬಳಿ ಬಂದರು.ಸ್ವಾಮಿಯು ಹಾಗೆಯೇ ಮರವನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಪತಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ,ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ನೀವೇಕೆ ಈ ಮರವನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಇರುವಿರಿ? ನಿಮಗೆ ಕೈ ಕಾಲು ನೋವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂದನು.
5/8
ಆಗ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ,ಈ ಮರವೇ ನನ್ನನ್ನು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದನು.ಆಗ ಪತಿಯು ಮರ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಿರಿ ಎಂದನು. ಆಗ ಸ್ವಾಮಿಯು ಸರಿ,ಈ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಬೇಕಾದರೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
6/8
ಆಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮರವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಕೈಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದನು.ಆಗ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಯು ನಗುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳು ನಮಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ನಾವೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆವೆ.ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ
7/8
ಧೃಢನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದನು.ಆಗ ಪತಿಯು ಇದನ್ನು ಅರಿತು ಕುಡಿಯುವ ಚಟ ಬಿಟ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಸಾಗಿಸಿದರು.
ಇದೇ ಸಂತಸದ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ...😌😊
8/8
#source

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Shreya🚩🚩🚩🇮🇳

Shreya🚩🚩🚩🇮🇳 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Shreya_Sanatani

Oct 23
ಪಾಪದ ಫಲ ಯಾರಿಗೆ?
ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿದ್ದ . ಆತ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ .

ಒಂದು ದಿನ, ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶವೊಂದರಲ್ಲಿ , ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಮೇಲೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗಿಡುಗವೊಂದು, ಸತ್ತ ಹಾವನ್ನು, ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಸತ್ತ ಹಾವಿನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಒಂದು ಬಿಂದು ವಿಷ ,
ರಾಜ ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತು. ಹೀಗಾದದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ .ರಾಜ ಆಹಾರ ಹಂಚುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ .
ರಾಜನಿಂದ ವಿಷದ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡೆದ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸತ್ತು ಹೋದ. ರಾಜ ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ನೊಂದುಕೊಂಡ.

ಈಗ, ಕರ್ಮಫಲದ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತನಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಧಿಗ್ಧವುಂಟಾಯಿತು.
ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಸಾವಿನ ಪಾಪದ ಫಲವನ್ನು , ಯಾರ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರೆಯುವುದೆಂದು , ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ . ಅದು ಗಿಡುಗನ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ತನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು .ಸತ್ತ ಹಾವಿನ ತಪ್ಪಂತೂ ಖಂಡಿತಾ ಅಲ್ಲ . ರಾಜನ ತಪ್ಪೂ ಆಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ . ರಾಜನಿಗೆ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಷ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ
Read 7 tweets
Oct 20
ಸೌತಡ್ಕ ಮಹಾಗಣಪತಿ 🙏🚩
ಇದೊಂದು ಪವಿತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರವಾಸಿತಾಣವೂ ಆಗಿದೆ.ಗೋಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಗೋಪಾಲಕರು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಥಳವೇ ಇಂದು ಸೌತಡ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂದೆನಿಸಿದೆ. Image
ಗೋಪಾಲಕರು ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸೌತಡ್ಕ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರು ಬಂದಿತು. ಇಂದಿಗೂ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಿನ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಇತರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಂತೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡವಿಲ್ಲ, ಗರ್ಭಗುಡಿಯಿಲ್ಲ, ಗೋಪುರವಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಇದೊಂದು ಬಯಲು ಗಣಪತಿ.
ತೆರೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ಗಣಪತಿ.
ಹರಕೆ ಹೊತ್ತು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಗಣಪನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ೨ ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರುತ್ತದಂತೆ. ಅದರ ಮರುದಿನವೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಸಂಕಷ್ಟಿ ದಿನ ಹಾಗೂ ಚೌತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.
Read 5 tweets
Oct 3
ಒಮ್ಮೆ ಕೋತಿಯೊಂದು ದುಃಖದಿಂದ ಸಾಯಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿತು,
ಅದು ಒಂದು ಮಲಗಿದ್ದ ಸಿಂಹದ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿತು ....
ಸಿಂಹ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಕೋಪದಿಂದ ಘರ್ಜಿಸಿತು: - ಇದನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿದರು?
ಯಾರು ತಮ್ಮ ಸಾವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ?
ಕೋತಿ: - ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಮಹಾರಾಜ,
ಈಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಗೆಳೆಯರಿಲ್ಲ,
ಸ್ನೇಹಿತರ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಸಾಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಏಕೆ ಕೊಲ್ಲಬಾರದು.

ಸಿಂಹ ಮುಗುಳು ನಗುವಿನೊಂದಿಗೆ : -
ನನ್ನ ಕಿವಿ ಎಳೆಯುವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರಾ?
ಕೋತಿ: - ಇಲ್ಲ, ಮಹಾರಾಜ.
ಸಿಂಹ: - ಸರಿ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ನನ್ನ ಕಿವಿಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ, ಅದು ತುಂಬಾ ಹಿತವಾಗಿದೆ.

ಈ ಕಥೆಯ ಸಾರ ... ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಕೂಡ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ…. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿ, ಅವರ ಕಿವಿ, ಕಾಲುಗಳು, ಎಳೆಯುವುದು, ದೂಷಿಸುವುದು ಮುಂದುವರಿಸಿ ... ಮಂದವಾಗಬೇಡಿ, ಆನಂದಿಸಿರಿ ....
Read 4 tweets
Aug 28
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ದರೋಡೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ದರೊಡೆಕೋರ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಾಡಬೇಡಿ,
*" ಈ ಹಣ ಹೋದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಜೀವ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು"*.

ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ *"ಮೈಂಡ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್"* ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ...
ಅಂದ್ರೆ ಯೋಚಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ.
1/6
ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಗ್ಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು...

ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಆಗ ಆ ದರೊಡೆಕೋರ ಹೇಳಿದ *ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊ ಇಲ್ಲಿ ದರೋಡೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ರೇಪ್ ಅಲ್ಲ*....
ಇದನ್ನು *ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಂತಾರೆ*

ಅಂದರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು,ಬೇರೆ ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದಿರುವುದು.
2/6
ದರೋಡೆ ಮುಗಿದು ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದಾಗ *ಸಣ್ಣ ಕಳ್ಳ ಹೆಚ್ಚು ಓದಿದ್ದ* ಅವನು ಕದ್ದ ಹಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಎನಿಸೋಣ ಅಂದ, *ದೊಡ್ಡ ಕಳ್ಳ 6 ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದಿದ್ದ* ಅವನಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಎಣಿಸೋಕೆ ಪೂರ್ತಿ ದಿನ ಬೇಕು ಅದರ ಬದಲು ರಾತ್ರಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ... ಇದು ಅನುಭವ ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಗುಣ.*
3/6
Read 6 tweets
Aug 28
ಕರ್ಮಗಳು ಎಂದೂ ವಿಳಾಸ ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ .....

ಕಣ್ಣುಗಳು ಮರದ ಮೇಲಿನ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿದವು.... ತಿನ್ನುವ ಇಚ್ಛೆ ಜಾಗ್ರತವಾಯಿತು....ಕಣ್ಣುಗಳೋ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೀಳಲಾರವು....ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಕಾಲುಗಳು ಓಡಿದವು ಮರದ ಕಡೆಗೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೀಳಲು....ಮರದ ಹತ್ತಿರ ಹೋದರೂ ಕಾಲುಗಳು ಕೀಳಲಾರದಾದವು ಹಣ್ಣನ್ನು.......ಆಗ ಕೈ ಮುಂದಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ
೧/೪
ಹೋದವು ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೀಳಲು....ಕೈಯಿಂದ ಕೀಳಲಾಯಿತು ಹಣ್ಣನ್ನು.... ಆದರೆ.....ಕೈ,ಕಾಲು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಲಾಗಲಾರದಾದವು....ಆಗ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಲಾಯಿತು ಬಾಯಿಯಿಂದ....ಅದು ಬಾಯಿಯಲ್ಲೂ ಉಳಿಯದೆ ಹೋಯಿತು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ......ಈಗ ತೋಟದ ಮಾಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಬಡಿದ ಬೆನ್ನಿಗೆ....ಬೆನ್ನು ಹೇಳಿತು..
೨/೪
ನನ್ನನ್ನೇಕೆ ಬಡಿಯುತ್ತೀರಿ ?... ನಾನೆಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದೆ ?....ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದದ್ದು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಆದರೆ ನೀರು ಬಂದವು ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ...ಏಕೆಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ತಪ್ಪು ಕಣ್ಣುಗಳದ್ದು...ಕಣ್ಣುಗಳೇ ಮೊದಲು ನೋಡಿದ್ದವು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ...!!!!! ‌೩/೪
Read 4 tweets
Aug 27
🚩🌹ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ🌹🚩
LOGIC OF GOD🙏

ದೇವರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಂಭಾಷಣೆ.

🔘ಮನುಷ್ಯ : ನಿನಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲೇ ?

🔘ದೇವರು : ಕೇಳು

🔘ಮನುಷ್ಯ : ಇಂದು ನಾನಂದುಕೊಂಡ ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಏಕೆ ?

🔘ದೇವರು : ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಕೇಳು?
1/10
🔘ಮನುಷ್ಯ : " ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎಚ್ಚರವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾರುಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲು ಬಹಳ ತಡವಾಯಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ಡಬ್ಬಿ ಬದಲಾಗಿ, ತೊಂದರೆಯಾಯಿತು. ಸಂಜೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗಿ, ಡೆಡ್ ಆಯಿತು. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕಾಲು ನೋವು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಫುಟ್ ಮಸಾಜರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿತು.
2/10
ಇಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ವಿಘ್ನ ಹಾಗೂ ಆತಂಕಗಳು ಕಾಡಿದವು ಏಕೆ ? "

🔘ದೇವರು : ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಜೀವಹರಣ ಮಾಡಲು ಮೃತ್ಯುದೂತನೊಬ್ಬ ನಿನ್ನ ಹಾಸಿಗೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ. ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿ ನಿನ್ನ ಜೀವ ಕಾಪಾಡಲು ದೇವದೂತನೊಬ್ಬನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೆ. ಇದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
3/10
Read 10 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(