Dag Wollebæk Profile picture
Jan 27 11 tweets 4 min read
Canada blir stadig oftere nevnt i debatten om regulering av cannabis, senest i dagens #dax18. Jeg har lest evalueringen fra den kanadiske regjeringen det ble referert til fra oktober 2022 så du slipper og her er høydepunktene. Det er en del av dem. 1/10 Image
Andelen som har brukt cannabis siste år har økt noe og er nå 20%. Det var en oppadgående trend før legalisering og den har fortsatt, så økningen skyldes ikke nødvendigvis legalisering. 2/10 Image
Men: Bruken har ikke økt blant de under 19 år. Gjennomsnittsalder for debut har økt. Kunnskapen blant mindreårige om skadevirkninger har økt etter intense informasjonskampanjer rettet mot tenåringer og de er mer informerte enn de som er over 25. 3/10 Image
Men (2): Andelen som bruker cannabis ofte har ikke økt. Det er altså noe flere voksne mennesker som har prøvd, men ingen tegn på økt bruk som kan være problematisk. 4/10 Image
Noe av grunnen til at det har gått så bra i Canada, er at de har lært av erfaringene fra USA. Vi kan lære videre av Canada og få det enda bedre til. Slik utvikler kunnskap seg og verden går framover. 5/10 Image
Etter legalisering har antallet mennesker, de fleste unge, spm kommer i kontakt med politiet i forbindelse med cannabis blitt redusert med to tredeler. Det er 31,000 mennesker årlig som slipper å oppleve stigma, tvangsmiddelbruk og konsekvenser for videre liv. 6/10 Image
Et stort antall traumer har sannsynligvis blitt unngått ved denne utviklingen. Antallet kontrollskader er dramatisk redusert. Det er forebygging som faktisk virker. 7/10
Det legale markedet har økt fra 9 til 66% av den totale omsetningen av cannabis. De aller, aller fleste kjøper nå kvalitetskontrollerte varer fra lovlige kilder som betaler skatt. Inntektstapet for det illegale markedet tilsvarer 44 mrd kroner. 8/10 Image
Prisgapet har gradvis blitt mindre og det illegale markedet mer konkurransedyktig. Ett gram cannabis koster nå ca 42 kroner legalt. 9/10 Image
Oppsummert: Ingen økning i hyppig bruk, ingen økning blant mindreårige og høyere alder for debut, økt kunnskap blant ungdom, langt færre utsatt for kontrollskader, illegalt marked krymper år for år. Hvordan @Actis kan lese dette som en skrekkhistorie er hinsides fatteevne.
@Actis Hele rapporten her: canada.ca/en/health-cana…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Dag Wollebæk

Dag Wollebæk Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @dagw

Jan 28
Jeg kan lite om psykose og det virker godt dokumentert at hyppig bruk av cannabis øker risikoen. Men når jeg leser forskningen Actis bruker som sannhetsbevis for at legalisering vil skape flere psykoser, lurer jeg på om lærdommen fra studien er det Actis vil den skal være.(Tråd) Image
Dette er studien Actis mener viser en «klar og stabil økning» i cannabisutløste psykoser. Når man ser på tallene, ser man at økningen er klar i DK og Sverige, men den er ikke stabil. Image
Både i Danmark (rødt) og Sverige (blått) er det en flat trend fram til ca. 2008, da det skjer en økning. I Norge er tidsserien veldig kort, men det ser ut til å være en økning her også mellom 2010 og 2015. Image
Read 14 tweets
Jan 16
Som flere har påpekt: Vi har ikke bare en politiskandale, men også en medieskandale. Her er en generell oppfordring til mediene om å være varsomme i bruken av politi som eneste kilde og tre grunner til dette. (tråd)
1. Det åpenbare først: Tvil om integritet. Som Rolleforståelsesutvlget har vist, er det vanskelig for befolkningen å bedømme om det er politiet som er kilden eller om det er en privat forening som låner politiautoritet.
Dette problemet er ikke borte. I dagene etter rapporten har det strømmet på med nyhetssaker som følger det samme velkjente narrativet om normalisering av narkotika, økt bruk, med et par ungdommer som sannhetsvitner.
Read 14 tweets
Nov 30, 2022
KrFUs leder hevder i dag at cannabisbruk har økt kraftig der man har legalisert. Han er bekymret for økt tilgang blant ungdom, som han mener vil føre til at de bruker mer. Men referansen er en Actis-artikkel om voksne i Colorado (2019). Et forsøk på å rydde litt opp (tråd). 1/8
Det er påfallende at når man snakker om lav bruk i Norge, refererer man til tall for 15-16-åringer (ESPAD), men når man dokumenterer økende bruk som følge av legalisering, refererer man til tall for voksne fra USA. Så la oss se litt nærmere på *ungdom* i USA. 2/8
Nå bor halve USA i en delstat der cannabis er lovlig. At det gjør at voksne folk bruker mer cannabis er svært sannsynlig, så kan man diskutere hvor problematisk det er. Men hvordan har ungdoms bruk og holdninger, som KrFU-lederen er bekymret for, endret seg? 3/8
Read 9 tweets
Oct 25, 2022
Faktasjekk av dagens uttalelse vedtatt av regjeringspartiet Senterpartiet. Grønne felt er udokumenterte påstander (6), røde direkte feil (4). Jeg har vært ganske raus i tolkningen. 🧵 Image
1-2): Økt bruk i ungdomsmiljøene, vi vet at det skjer. Det gjør vi ikke. Informasjonen er anekdotisk. Statistiske kilder (FHI/SSB, Ungdata) viser ingen slik trend. Informasjonen kommer i medieoppslag i regi av en politisk interesseorganisasjon og kan ikke tillegges vekt. Feil.
3) Riksadvokatens rundskriv hadde ikke noe å gjøre med at rusreformen ble avvist, men at han så at det i debatten om rusreform var mange misforståelser om hva politiet hadde lov til. Koblingen er helt feil.
Read 11 tweets
Jul 27, 2022
Slike påstander ser vi ofte nå. Men tror ungdom virkelig at hasj er lovlig og ufarlig? Her har vi heldigvis nyere data som kan gi et svar: FHIs Cann2021-undersøkelse fra april 2021, altså etter debatten om rusreform og mange oppslag om at ungdom tror narkotika er lovlig (tråd). Image
På direkte spørsmål svarte bare 5% av ungdom at de trodde hasj var lovlig. De overvurderte også en del av skadevirkningene. Enkelte av påstandene FHI regner som riktige, som ungdom overveldende er enige i, kan også diskuteres. Image
Bare 4% trodde politiet ville la dem gå på de ble tatt for bruk eller besittelse. Dette harmonerer også svært dårlig med at de tror det er fullt lovlig. Image
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(