NASIL MI KURTULUR EKONOMİ⁉️

📌ATATÜRK bu memleketi her alanda yapılandırırken hiç bir İDEOLOJİYE dayanmamış, kendine özgü TÜRK DEVRİMİ GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR...❗

Var mı böyle bir
TÜRK DEVRİMİ yapabilecek bir babayiğit SİYASETÇİ⁉️⁉️
Koskoca ülkenin geleceğini bir kişinin keyfine bırakılarak yönetilmesi ekonomik sıkıntılar başta olmak üzere iç ve dış politikada bir milim ilerletmez...

Öyle kürsüden boş sallamakla olmaz, önce gönül vereceksin.
Atatürk'ün asker ve kumandan, devlet kurucusu ve yöneticisi, toplumsal ve siyasal önder olarak büyük dehası bütün dünya ülkelerinde kabul görmüş,
Büyük Önder'in #ekonomi
alanında da, dehasının ışıklarını yansıtan bir ekonomik kalkınma modelini geliştirdiğini, uyguladığını ve büyük ekonomik sonuçlar aldığını göstermiştir...
Dünyanın ezilen uluslarına bağımsızlık konusunda verdiği büyük örnekle birlikte, dünyanın ekonomik ve toplumsal kalkınmada geri kalmış ülkelerine bir #kalkınma #modeli örneği de vermiştir.

Halâ geliştirdiği,
tüm stratejileri ile canlı en yol gösterici KALKINMA MODELİDİR..❗
Ölümünden sonra ki, #sapmalardan dolayı yaşanan bugünkü durumun ,

📌SORUMLUSU İLKELERİNİN ESKİMİŞ OLMASI DEĞİL, UYGULANMAMIŞ OLMASIDIR..

ATATÜRK kendi ekonomik ideolojisini zaman içinde oluşturmuş ve onu yıllarca uygulamıştır.
📌Bu ekonomik kalkınma modeli, sosyalist bir model değildir;

📌kapitalist bir model de değildir;

📌O'nun ifadesi ile "ferdiyetçi" değildir;
📌 "bolşevik" değildir.
📌 "İhtilalci sendikalist" değildir.
"demokratik düzen içinde
#dengeli ve #hızlı bir plânlı #karma ekonomi kalkınma modeli" dir.

📌KENDİNE HAStır...❗

Atatürk'ün ekonomik kalkınma amacına ulaşmak için benimseyip uyguladığı bu sistem yaklaşımının en, özlü ifadesi yine kendisine aittir :
''Şimdi arkadaşlar, ekonomi hayatımızı gözden geçireğim.
Derhal bildirmeliyim ki ben ekonomik hayat denince, ziraat, ticaret, sanayi faaliyetlerini ve bütün nafıa (bayındırlık) işlerini, birbirinden ayrı düşünülmesi doğru olmayan bir kül (bütün) sayarım.
Bu vesile ile şunu da hatırlatayım ki, bir millete müstakil (bağımsız) hüviyet ve kıymet veren siyasi varlık makinasında, devlet fikir ve ekonomi hayat mekanizmaları, birbirlerine bağlı ve birbirlerine tâbîdirler.
O kadar ki, bu cihazları
birbirine uyarak aynı ahenkte çalıştırılmazsa, hükümet makinasının motris (önde gelen, sürükleyici) kuvveti israf edilmiş olur; ondan beklenen tam verim elde edilemez.
Onun içindir ki, bir milletin kültür seviyesi üç sahada,

devlet, fikir ve ekonomi sahalarındaki faaliyet ve başarıları neticelerinin hasılası ile ölçülür".
Atatürk,uyguladığı KENDİNE ÖZGÜ KALKINMA MODELİ ile,

1922 -1938 arasında ekonomik politikalarla, ilgili söylev ve demeçleri uygulamaları ve davranış biçimleri üst üste konup incelendiğinde, insana hayranlık veren bir sistem yaklaşımı içinde,
bütün politikaları çelişmez biçimde yan yana gelmekte ve ikinci Dünya Savaşı sonrasında

"mazlum milletler"

için ortaya konan

"Kalkınma Ekonomisi"

politikalarına benzer olgunlukta bir kalkınma modeli ortaya çıkmaktadır.
Şimdiye kadar bu üst üste koymanın #yapılmamış olması, milletimize ve diğer "mazlum milletler"e çok #zaman #kaybettirmiştir.
Türkiye'nin ilk

"istikrar programı"

olan 1929 istikrar programı ile

devlet harcamalarının kısılması ve gelirlerinin arttırılması, yabancı ülkeler borsalarında,
Türk lirası değerinin desteklenmesi yolundan O'nun deyimi ile

"Millî Para Buhranı",
1930 yılı sonuna kadar kontrol altına alınmıştır.

Atatürk,

Türk Para Piyasası'nın Türkler'in yönetiminde ve Türkler'in elinde olmasını istemiş ve ekonomiyi bu amaca ulaştırmıştır.
1930'da T.C. Merkez Bankası'nı kurarken danıştığı Dünya'nın iki ünlü Merkez Bankacısının (Almanya'yı korkunç "Weimar Enflasyonu"ndan kurtaran ve bu hizmeti nedeniyle "Mali Sihirbaz" ünvanı verilen zamanın
Alman Merkez Bankası Başkanı Dr. Hjalmar Schacht ve yardımcısı Karl Müller'in) #olumsuz #görüşlerine #rağmen

📌Türk Emisyon Bankasını kurmuştur.

📌Millî Para'nın #Türkler'in #yönetimine #geçmesini isteyen Atatürk,
1930'da T.C. Merkez Bankası'nı kurmuş,
bankanın hisselerini de #Türk #Bankaları ile devlet #memurlarına #dağıtmıştır.

Atatürk'ün görüşüne göre,

📌Türk Bankacılığı da Türk'lerin yönetiminde ve mülkiyetinde olmalıdır. ❗❗
📌O, yabancı bankaların Türkiye'de çalışmalarına karşı değildir.

Ancak, Türk mevduatanın büyük çoğunluğunun yabancı bankalar elinde olmasını da uygun görmemektedir.
Atatürk'ün tasarrufu teşvik yönündeki önderliğinin bir sonucu olarak, bu dönemdeki kalkınmanın finansmanında da önemli katkıda bulunmuştur.
O'na göre, enflasyona gitmeden yatırımların hızlandırılabilmesi için,
halkın tasarrufa yöneltilmesi ve halk tasarruflarının büyük yatırımları gerçekleştirebilmek için birleştirilmesini sağlayan bir mali yapımın kurulması gereklidir.
Atatürk'ün kararı ile başlatılan

"Millî İktisat ve Tasarruf Hamlesi" ve

"Yerli Mallar Haftaları"

ile T.İş Bankası'nın kurulması, bu amaca yönelik uygulamalardır.
ÖZETLE,

UYGULADIĞI KALKINMA MODELİ

Yatırım politikasının temel amacı, sağlam kaynaklarla finanse etmek şartıyla, en kısa zamanda ülkenin bütün faaliyet alanlarının ve bütün bölgelerinin #kalkındırılmasıdır.
SONUÇ OLARAK,

Ülkemize yaşanmış olan
⭕yüksek enflasyon,

⭕döviz darboğazı,

⭕işsizlik,

⭕şiddetli doktriner akımlar ve hattâ

⭕sosyal huzursuzluklar,
ATATÜRK'ün ÖLÜMÜNDEN SONRA,

ONU ANLAYAMAMIŞ,
TÜM KAZANIMLARIMIZI EMPERYALİZMİN #KUCAĞINA ATMIŞ KİŞİLERCE KASTEN VE BİLEREK ATATÜRK'ÜN KENDİNE ÖZGÜ YAPILAN TÜRK KALKINMA MODELİNDEN UZAKLAŞMA,
TERK ETME GAFLETİ İLE ORTAYA ÇIKMIŞTIR.
Cumhuriyetin O'nun yönetimindeki 15 yıllık

Atatürk Dönemi,

📌Ekonominin en
istikrarlı hızlı gelişme dönemidir.❗❗
Zamanımıza dönersek,

Şimdiki siyaset ve devlet adamlığı rolüne bürünenlerin,

EYLEMİ SADECE SÖZ ÜRETMEK OLAN
SİYASETÇİnin ARTIK
MÜŞTERİSİ KALMADIĞI gibi ÇALIŞAMAYARAK masal ANLATARAK ZAMAN TÜKETENlerden başka bir hükmü yoktur..
Oturduğu makamlarda,
yalan dolan ve görev bilincinden uzak hınç ve öfke ile ipini tutanların emirlerini yerine getirmek için

ÜLKENİN GELECEĞİ OLAN İNSANLAR ÜZERİNDE DEVLETİN GÜCÜNÜ KENDİ NEFSİ İÇİN KULLANANLAR
ile ekonomi kurtulmaz...
Başımıza getireceklerimizi iyi seçmeli önce...

TÜRK KALKINMA MODELİNİ hayata geçirebilecek...

BANKALARI yabancılardan kurtarmalı...

TARIMI , sanayiyi , üretimi DİRİLTMELİ önce...
Atatürk'ün kararı ile başlatılan

"Millî İktisat ve Tasarruf Hamlesi" ve

"Yerli Mallar Haftaları"

diriltilmeli...

Ülkeyi her alanda yine yeniden yapılandırırken hiç bir İDEOLOJİYE dayanmadan, kendine özgü TÜRK DEVRİMİ GERÇEKLEŞTİRİLMELİR...❗

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with 🇹🇷 Kayberen ϜϓſϞ🇹🇷

🇹🇷 Kayberen ϜϓſϞ🇹🇷 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Kayberen__

Apr 21
Gerçek ismi
Artin Agopyan❗❗

Basit bir kişi, başarısız bir üniversite öğrencisi iken, 1978 yıllarında apo'nun üç kişiyle bir örgüt kurup, dışardan
bu kadar destek görmesini aklınız
alıyor mu..? Image
Bu dil bilmez, yol-yordam bilmez
taşralının, Alman parlamento heyetleriyle görüşmesini, Yunan diplomatları ve istihbarat
elemanları tarafından Kenya'ya kaçırılmasını nasıl izah
edebilirsiniz ki..?
Bizim mason / dönme basının Artin Agopyan'ı "apo" diye yıllardır

şişirdiği malûm.
Read 26 tweets
Apr 21
YILLAR ÖNCEYDİ...

Televizyon programımdaki 4 konuktan ikisi
Sırrı Sakık ile Murat Bozlak’tı.
Diğer ikisi ise Kamer Genç ile Mehmet Gül.
(İkisi de ışıklar içinde olsunlar)
Programın ortasında
Sırrı Sakık,
Kamer Genç’e hücum eder: Image
-”Siz Atatürk’ü savunarak soykırıma uğrayan
Dersimli Kürtlere ihanet ediyorsunuz.”

Kamer Genç anında şu karşılığı verir:

-”O kullandığınız cümlede bir kaç tane büyük yalan var.”

Sırrı Sakık: Ne imiş o?
Kamer Genç:

“Birincisi Dersim bir ilin değil bölgenin adıdır ve benim ilim
Cumhuriyetle beraber Tunceli olmuştur.”

Kamer Bey devam eder:
Read 9 tweets
Apr 19
Aidiyet ve ait olmak!

Her birey bir yere ait olma arzusu taşır.

Geçmiş yıllarda iş için FRANSA'ya gitmiştik.

Toplantı sonrası yemek için bir restauranta gittik,10 kişi kadarız 5Türk,5Alman ile birlikte...

Menüyü aldık Sadece FRANSIZCA!
Neyin ne olduğunu bilmiyoruz ve Fransızca bilen yok!

Almanca ve İngilizce biliyoruz sadece...

Okuyamadık yardım istedik.

Bir bayan geldi,

İngilizce sorduk cevap yok!

Almanca sorduk yine cevap yok!
Oysa bize yardım için gelmişti,
görevlendirilmişti...

Bir yetkili bizim aramızda TÜRKÇE konuştuğumuzu görünce bu bayanı görevlendirmişti..

Ancak hiç cevap yok!

Sonunda Türkçe isyan ettik.

__Nedir bu yaa İngilizce bilen kimse yok mu?
Read 7 tweets
Apr 19
GAZİ M.K ATATÜRK'ten ÖNEMLİ BİR UYARI VE TESPİT❗❗

YUMURTA TAVUĞU
CİNSİ GİBİ TÜRK MİLLETİNİ AYIRARAK SAYAN VE KENDİNİ Bİ BOK ZANNEDİP TESADÜFEN GETİRİLDİĞİ O MAKAMLARDA HER KONUDA BİLGİÇLİK TASLAYAN,

ATATÜRK'ÜN KURDUĞU PARTİDE, Image
ATATÜRK'ÜN KURDUĞU
PARTİDE MİLLET VEKİLİ , MEHMET BEKAROĞLU

ATATÜRK'ÜN
İLKELERİNİ,
HEDEFLERİNİ BİLMİYOR❗❗

ATATÜRK'Ü BİLMİYOR❗❗

ATATÜRK'Ü ANLAMAMIŞ❗❗
Bazı kısımlarını bizzat ATATÜRK'ün yazdığı ve 1931 yılında, İstanbul Devlet Matbaası tarafından yayınlanan

Vatandaş için medeni bilgilerin;

16. sayfasında yer alan
şu paragraf dikkat çekicidir
Read 12 tweets
Apr 19
Herşeyiyle yeniden dizayn ediliyor vatanımız,

Demoğrafik yapısıyla,
Ahlaki değerleriyle,
Ordusuyla,
Zihniyetiyle,
Dini değerleriyle,
İhanetleriyle...

Canlar zor zamanlardan geçiyoruz şüphesiz , ihanetler silsilesinden geçiyoruz...
Ancak yapmamız gereken sağduyu ve akıl ile ötelemeden içinde ,VATAN sevgisi olan herkesin partisine bakmaksızın kazanmak...

Zira kaybettiğimiz her birini emperyalistler kapıyor...
📌Sorun Akp değil,
Akp yi ve partileri kullanan emperyalistler...‼

Organize olmak ve içinde vatan sevgisi kırıntısı olanları biraraya getirmek olmalı çabamız...

İsteneni vermeyin!
Read 5 tweets
Apr 19
SİZ DÜŞTÜĞÜNÜZDE..!

Önce bir silkineceğiz..!

Pazartesi sabahları her okulda çığlık çığlığa "Türküm" diye başlayıp,Türküm diye biten andımız okunacak..

Türk düşmanı kurumlar lağvedilip gerçek çizgisine getirilecek,Türk düşmanı bütün hainler işsiz kalacak.. Image
Liyakatsizler ahırı yıkılacak..

Siz hırsızlar kaç kişi iseniz, yargılanıp, mahkum edileceksiniz..

Gizli anlaşmalarla getirdiğiniz istisnasız tüm safralar sınırdışı edilecek..
ülakatlar yolu ile önleri kesilen Türk gençlerine yer açmak için, işe aldığınız her işkembesi geniş işten atılacak..

Üçer,beşer ballı maaş alanlara hacizler gidecek..

Bütün makam araçları satılacak..
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(