👑Shayan👊♂️ Profile picture
Apr 24, 2023 18 tweets 10 min read Read on X
"شکافت در راس هرم" قسمت سوم #رشتو
ثروت سرمایه داران #بهایی و #یهودی مثل بقیه سرمایه داران مسلمان مثل خیامی ها و... در خدمت پیشرفت نظام سرمایه داری ملی ایران بود. بعد از شورش۵۷ بخشی از یهودیان و بهائیان ثروتشان را گذاشتند و ایران را ترک کردند. آنها که ماندند بعضا به سرنوشت شوم تری Image
دچار و اعدام و اموالشان مصادره به تملک بنیاد تمام کمونیستی مستضعفان درآمد. حاکمان شرع با ترفندهای مختلف به اسم اموال و صنایع در خدمت امپریالیسم اموال را بین بازاریان شیعه حکومتی تقسیم کردند و بدین ترتیب جناح سرمایه داری اسلامی بعد از اعدام و فراری دادن بازاریان غیر خودی شکل گرفت. ImageImage
یک ویژگی خاص بهائیت این است که برعکس ورژنهای دیگر ارتجاع سیاه که از عراق به ایران ریشه دوانید یا یهودیت که متعلق به اسرائیل است از ایران به اسرائیل نفوذ کرده است. موضوع فقط این نیست که بهائیان هویت خودرا ایرانی میدانند مساله مهمتر همونطور که در قسمت قبل اشاره کردم این است که اگر Image
به جامعه نخبه بهائی اجازه تبلیغ بدهند بسرعت اکثریت نیمه سنتی ایران را با ترفندهای مختلف جذب میکنند. بهائیت همونطور که اشاره شد از ابتدا تهدید کننده روحانیت شیعه بوده و هنوز هم هست. یک دلیل درگیریشان با حجتیه و سایر آخوندها و همینطور ارتباط تنگاتنگشان با یهودیان هم همین است. شاید ImageImage
سوال در ذهن شما پیش بیاید که چرا ما باید در دوران مدرن هنوز از ادیان حرف بزنیم؟؟ نسل جدید بهائیان مثل ما شیعه زاده ها اکثرا آتئیستند. درمورد جوانان یهودزاده اسرائیلی هم همین است. اما چرا همچنان اصرار بر اصول و ظواهر دینی دارند؟؟ پاسخ این است که دین بهانه ایی برای دور هم نگه داشتن Image
گروهها و روابطی به قدمت بالای صدها سال است. سنت و دین وفادارترین پایگاه ایدئولوژی هایی است که زمانی بر مبنای دین بنا نهاده شده اند. بعنوان مثال یهودیان آخرین سربازان وفاداری خواهند بود که برای اسرائیل حاضرند کشته شوند. هیچ سیاستمدار و حکومت عاقلی پایگاه سنتی خودرا رها نمیکند! شما Image
ببینید ولی فقیه حاکم بر ایران همه را کنار میگذارد اما دو دستی به مذهب چسبیده است. چون میداند مذهب آخرین سنگر و مذهبیان آخرین سربازهایش هستند. پایگاه سنتی یک حکومت فقط موضوعی مربوط به سرباز نیست. پایگاه سنتی یعنی پول! ثروتمندان سنتی و حتی مدرن امروز همه پیشینه مذهبی دارند! دعوا بر Image
سر پول است. روحانیت شیعه بمدت ۵۰سال به یک پنجم خمس و یک هشتم ذکات و.. راضی بود. آخوندهای تن پرور مدام سعی میکرد بهائیت رو از دکان خمس و ذکات دور نگه دارند. این بود که بهائیان بسراغ تجارت رفتند. ورود بهائیان به تجارت باعث نزدیکی بیشتر با تاجران یهودی و ارتباطات تنگاتنگ بیشتری هم Image
شد. اما جهش خیره کننده اقتصاد دوران پهلوی باعث رشد انفجاری ثروت فعالان اقتصادی از جمله بهائیان و یهودیان شد. همه سرمایه داران بهائی و یهودی نبودند مسلمان هم بودند. اما جهش خیره کننده علاوه بر اقتصادی فرهنگی هم بود! اینجا بازار ایران کاملا دو شقه شد! فعالین مدرن و بازاریان سنتی! ImageImage
تجار مدرن خمس و ذکات نمیدادند. از طرفی رشد فرهنگی و سواد مدام روحانیون شیعه و بازار سنتی رو در یک حلقه بیشتر و بیشتر بهم میفشرد. معترض شدن روحانیون، گروه اصلی معترضان یعنی کمونیستها را کنارشان قرار داد. شاه به همه پول میرساند بغیر از کمونیستها! منظور اینه همه رو در بازی اقتصاد و Image
رشد اقتصادی شریک کرده بود جز کمونیستها. #سرخ و #سیاه سرشان بی کلاه مانده بود. برای همین هم بعد از انقلاب قبل از هرکاری سراغ کشتن آدمها و تصاحب ثروتشان رفتند تا شهوت چندساله اشان را سیراب کنند. هزاران هکتار زمینهایی که اکنون بعضا مرکز شهرهای مهمند و ۱ متر آن قیمتهای وحشتناک دارند Image
از طریق مصادره سندسازی اموال بهائیان یهودیان و مسلمانانی که باوری به ولایت نداشتند به مردم فروخته شد.‌ اما اکنون بعد از ۴۴سال چرخ اقتصاد اولیگارشیها و سرمایه دارن اسلامی بواسطه فشار بین المللی بشدت گیر کرده. "اقتصاد!" چیزیکه زمانی بهاییان و یهودیان ایران را بهم نزدیک کرد میرود تا Image
دوباره آدمهای بیربط دیگری را بهم نزدیک کند. چون بیزنس قبل از هرچیز زمین مذاکره و بده بستان است. یهودیان و بهائیان ایرانی ثروتمند زیادی در اسرائیل وجود دارند که برای شاهزاده هم سنگ تمام گذاشته اند. آدمهایی که همه مثل ما هستند و هویتشان با ما مشترک است. با توجه به اینکه اکثریت شیعه Image
و مسلمان بعلت جنایات 44ساله رژیم آخوندی بشدت ریزش کرده اند این میتواند فورا منجر به تهدید علیه امنیت ملی شود. دوباره این بحث جنجالی که بارها موجب درگیری در تایملاین شده است را باز میکنم:
اگر خلع ناشی از حذف تشیع توسط نیروهای ملی فورا پر نشود این جای خالی توسط کمونیستها پر میشود! Image
به اعتقاد من براندازی اسلام پیش از ج ا نه فقط لازم نیست که بدلایلی که ۲ رشتوی کامل به آن اختصاص دادم ممکن نیست و خطرناک است. حفظ #ارتش_شیعیان بنظر ضروری می آید. شما ببینید تمام همسایه های ما نیروهای افراطی سنتی نظامی خودرا حفظ میکنند. نیروهای یگان هوابرد واکنش سریع روسیه در یکروز Image
در شهر آزادند. مست میکنند در حوضهای شهری ادرار میکنند، نیروهای پلیس را اذیت میکنند. اما کسی با آنها کاری ندارد. رفتارهای غیر اجتماعی آنها تحمل میشود چون این جمعیت ۴۰-۵۰ هزار نفره از گروههای حافظ امنیت ملی روسیه هستند. اینکه جیغ‌های بنفش کمونیستها بلند شده هم بخاطر همین است که Image
تجمع نیروهای ملی در سیاست کلان و حتی خرد بشدت بضرر آنهاست. یکسال پیش وعده دادم یهودیان و بهائیان (منظورم آدمهایی با این پیشینه است نه لزوما مذهبی) ناگزیر به ورود به صحنه مبارزات ملی هستند. اندکی بعد فقط تصویر یکی از معروفترین و محبوبترین آنها واکنش شدیدی در جبهه ضدملی داشت که با Image
توجه به تغییرات پیش آمده حق داشتند نگران باشند. تغییرات خیلی بیشتری هم در راه است. باز تکرار میکنم قیام ملت ایران در درست ترین و منطقیترین مسیر ممکن قرار گرفته. رشتوی دیگری در دست دارم که از مکانیزم و کلیات طرح #پیمان_کوروش برایتان خواهم گفت. اتفاقات خوب در راهند!✌️
#کوروش_زمان Image

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with 👑Shayan👊♂️

👑Shayan👊♂️ Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @shayan_shahnazi

Jun 13
هشدار! ج ا از این پیچ رد نشود! #رشته_توئیت
یک نقطه ضعف خامنه‌ای اینه که ترس، خشم و شادیش رو نمیتواند در چهره اش مخفی کند! در سالهای گذشته رابطه یک به یکی که بین میمیک صورت خامنه‌ای با وقایع آتی برقرار بوده مدام موجب تقویت این تئوری شده که شما ذهن خامنه‌ای رو نه از گفتار که
Image
Image
زبان صورتش میتوانید بخوانید! البته ما تا امروز هیچوقت این مسیر رو اینطوری برعکس طی نکردیم. اما برای اولین‌بار ایندفعه سعی کردم از آرامش خامنه‌ای به اوضاع شک کنم! یعنی طبیعتا و منطقا در شرایطی که ساختار کلی نظام فروپاشیده بطوریکه حتی روسیه خودش رو عقب کشیده و منتظر تعیین شدن یا Image
یا نشدن #قالیباف هست، بنظر من یک کاسه‌ایی زیر نیم کاسه هست. در شرایط فعلی که ارباب روس و آمریکا پشت عاقارو خالی کردن و این روند رو تا حذف چین از معادلات حکومتی ایران ادامه خواهند داد من فکرمیکنم تارگت و کاربری #سیرک_انتخابات روبرو فقط دنبال نخودسیاه فرستادن تحلیلگران و قلاب سنگ Image
Read 28 tweets
Jun 6
#تحلیل_روز
آخرین باری که بیاد دارم خامنه‌ای اینطور اتوبوسی محافظ دور خودش چیده به چندماه قبل از هلاکت قاسم سلیمانی (عکس 👇) برمیگرده. درحالیکه ملت مشغول ضربه زدن به شکم سنجاب و سناریوهای نخ‌نمای تولیدی اتاق فکر رژیم و اپوزیسیون چپ هستن، ج ا برای حفظ خودش به اختلال گسترده جی پی اس
Image
Image
رو آورده و این دلیل دیگه بر ورود به مرحله تسویه حسابهای #قهوه_قجری مشابه اواخر کار قاجاریه هست. و همچنین شکاف بی سابقه بین مردم و حکومت‌. شما ببینید در این دوره از #سیرک_انتخابات حتی وعده ایی برای خرج کردن وجود ندارد که مردم رو پای صندوق بکشاند! دولت رئیسی بعنوان دولت انقلابی Image
همراه مجلس یکدست انقلابی زیر نظر مستقیم رهبر انقلاب از حل معضلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی ناتوان بود! فروپاشیها زمانی رخ میدهند که آخرین برگ ایدیولوژیک بازی و بسوزد! رژیم برگی برای بازی ندارد! برای همین تمام مهره های سوخته به میدان آمده اند. بیشتر اینها آمده اند تا رد Image
Read 8 tweets
May 22
به سوی #فروپاشی «قسمت دوم» #رشته_توئیت

✅خب کمتر از ۲۴ساعت به قسمت اول رشته توئیت ما مهر تائید زده شد! یعنی همونطور که گفتیم علاوه بر دلایل فرعی، بازی بالادستی یعنی درگیری بر سر #نظم_چینی علت اصلی حذف باند رئیسی بعنوان لینک اصلی با چین و روسیه بود. زوزه هایی👇 که از چینیها درآمد

Image
Image
Image
تائید کرد که منشا این حذف آمریکا بوده، هرچند طبیعتا بازیگرانی از جمله اسرائیل، روسیه، خامنه‌ای و بیت در جریان یا مجری آن بوده اند. بمباران افکار عمومی با اراجیفی مثل رنگ هلیکوپتر و خلبان و... یا ضد خبرهای زرد برای فرستادن ملت پی نخودسیاه و ایجاد فرصت برای اتاقهای فکر برای مدیریت Image
و چیدن استراتژی و نمایش سیرک جدید ادامه دارد. جالب اینه که هیچکدام از تحلیلگران دراینمورد صحبت نمیکنن و مشخص نیست دلیل اون دستور هست یا ترس از سروکله زدن با فعالین مجازی!؟ اما نظر من اینه که وقتی شما چراغی برای کسی روشن کنید خودتان در تاریکی نمیمانید! پس این سکوت رو بشکنید و بگین Image
Read 25 tweets
May 20
بسوی فروپاشی.... #رشته_توئیت
نظرات و تحلیلها درمورد هلاکت رئیسی متفاوتند. بعضیها سعی میکنن موضوع رو بزرگ و تعداد بیشتری سعی میکنن رئیسی رو مهره‌ایی کم ارزش و حادثه رو مثل خامنه‌ای کم اهمیت معرفی کنن. هردو عمدی یا سهوی اشتباه میکنن. ما بسراغ روش تحلیل خودمون که تا امروز خطا نزده Image
میریم طبق معمول سعی میکنیم برای دلیل حذف یک پدیده اول دلیل پیدایش و ظهور اونو پیدا کنیم و بعد از بالا به پائین تحلیل کنیم.
هنوز هم معتقدم واضحترین پیام ارسالی آمریکا در تاریخ ج ا همون آبپاشی بود که جایگاه سرداران و جایگاه ویژه تمام سران و حتی رهبر ج ا رو هدف گرفت. اونهایی که Image
زرنگتر بودن تهدید رو واقعی و جدی گرفتن و اونهایی که تردید داشتن هم از دیشب رفع تردید و ابهام شدن.
✅چرا این ترور [فرضی] داخلی نیست!؟
اگرچه یکی از اهداف خامنه‌ای از رئیس جمهور کردن رئیسی به لجن کشیدن اصلی‌ترین رقیب مجتبی بود اما رئیسی باوجودیکه با سوتیهای بسیار مایه مضحکه شده بود Image
Read 35 tweets
May 10
سوی رادیکالیسم! کی حرف بزنیم؟؟ کی فحش بدیم؟؟ #رشته_توئیت

خشونت کلامی مثل خشونت فیزیکی ناگزیر و ناگریز است. هردوی اینها زمانی آغاز میشوند که #گفتمان پایان یابد! و همچنین وقتی یکطرف راه را بر گفتمان ببندد یا گفتمان را تبدیل به تریبون یکطرفه کند! تریبون یکطرفه منبر آخوند است! Image
همچنین پروپاگاندا! پروپاگاندا ضد گفتمان است! پروپاگاندا هیاهو و هوچیگری ضد حقیقت است!
✅گفتمان اصلا به چه درد میخورد!؟؟ مهمترین نتیجه گفتمان #تضارب_آرا است. در نتیجه گفتمان نظرات و ایده های "غلط" و غیر همجهت خواه از سمت یک فرد یا از سمت فرد یا گروه دیگر چون خلاف مسیر "درست" هستند Image
همدیگرو خنثی میکنند! اما نظرات درست هرچند کوچک روی هم تلمبار شده و حاصل جمع برداری آنها موجب تقویت مسیر و ایده های درست میشود! برای همین مثلا هیچوقت یک مجاهد یا تجزیه طلب با یک کمونیست دیگر وارد مناظره نمیشود چون نظرات غلط آنها همدیگر رو ختثی میکنند و موجب تقویت مسیر و ایده های Image
Read 31 tweets
May 8
بسمت رادیکالیسم! #اسلام را نقد کنید! #چپ ها را فحش دهید! #رشتو
طاعون "جمهور + اسلام" ۴۵ سال هر آنچه داشته اند بر سر ما آورده اند! اما یه فرقهایی هست بین جمهور #سرخ و اسلام #سیاه که مهمترین آن از نظر من این است که لااقل بیشتر از نیمی از اسلامی ها میگن #شورش۵۷ اشتباه بوده اما شما Image
بزحمت در بین جمهوربازان کسی رو پیدا کنید که بگوید شورش۵۷ اشتباه بود! این در حالیه که اسلام لااقل چندین قرن در ایران سابقه داشته اما ایران و ایرانیان هرگز نه جمهوری بودند نه کمونیست! یعنی اسلام با توجه به عدم توانایی آپدیت رو به خاموشی است اما جمهوربازان ورژنهای جدیدی رو کردند که Image
در ایده های ایران ستیزانه و ایرانی ستیزانه هیچ تغییری نکرده اما ظاهر بزک شده بروز دارند! البته که ذات چپ، بنیادی ترین ایده چپ، ترجیح منافع جهانیشان بر منافع ملی و میهنی است! تمام چپهای جهان معتقد و ملتزم به این دیدگاه هستن اما تمام چپها مثل چپهای ایران "دشمن" وطن و ملت خود نیستن! Image
Read 26 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us!

:(