👑Shayan👊♂️ Profile picture
همه دشمن هستن! همه دوست هستن! تمام احتمالات همه باهم درحال رخ دادنند. اینطوری زندگی میکنم تا هیچوقت غافلگیر نشم. هرچیزی اتفاق بیفتد قبلا دیده ام. سیاسی نویس🖕

Apr 24, 2023, 18 tweets

"شکافت در راس هرم" قسمت سوم #رشتو
ثروت سرمایه داران #بهایی و #یهودی مثل بقیه سرمایه داران مسلمان مثل خیامی ها و... در خدمت پیشرفت نظام سرمایه داری ملی ایران بود. بعد از شورش۵۷ بخشی از یهودیان و بهائیان ثروتشان را گذاشتند و ایران را ترک کردند. آنها که ماندند بعضا به سرنوشت شوم تری

دچار و اعدام و اموالشان مصادره به تملک بنیاد تمام کمونیستی مستضعفان درآمد. حاکمان شرع با ترفندهای مختلف به اسم اموال و صنایع در خدمت امپریالیسم اموال را بین بازاریان شیعه حکومتی تقسیم کردند و بدین ترتیب جناح سرمایه داری اسلامی بعد از اعدام و فراری دادن بازاریان غیر خودی شکل گرفت.

یک ویژگی خاص بهائیت این است که برعکس ورژنهای دیگر ارتجاع سیاه که از عراق به ایران ریشه دوانید یا یهودیت که متعلق به اسرائیل است از ایران به اسرائیل نفوذ کرده است. موضوع فقط این نیست که بهائیان هویت خودرا ایرانی میدانند مساله مهمتر همونطور که در قسمت قبل اشاره کردم این است که اگر

به جامعه نخبه بهائی اجازه تبلیغ بدهند بسرعت اکثریت نیمه سنتی ایران را با ترفندهای مختلف جذب میکنند. بهائیت همونطور که اشاره شد از ابتدا تهدید کننده روحانیت شیعه بوده و هنوز هم هست. یک دلیل درگیریشان با حجتیه و سایر آخوندها و همینطور ارتباط تنگاتنگشان با یهودیان هم همین است. شاید

سوال در ذهن شما پیش بیاید که چرا ما باید در دوران مدرن هنوز از ادیان حرف بزنیم؟؟ نسل جدید بهائیان مثل ما شیعه زاده ها اکثرا آتئیستند. درمورد جوانان یهودزاده اسرائیلی هم همین است. اما چرا همچنان اصرار بر اصول و ظواهر دینی دارند؟؟ پاسخ این است که دین بهانه ایی برای دور هم نگه داشتن

گروهها و روابطی به قدمت بالای صدها سال است. سنت و دین وفادارترین پایگاه ایدئولوژی هایی است که زمانی بر مبنای دین بنا نهاده شده اند. بعنوان مثال یهودیان آخرین سربازان وفاداری خواهند بود که برای اسرائیل حاضرند کشته شوند. هیچ سیاستمدار و حکومت عاقلی پایگاه سنتی خودرا رها نمیکند! شما

ببینید ولی فقیه حاکم بر ایران همه را کنار میگذارد اما دو دستی به مذهب چسبیده است. چون میداند مذهب آخرین سنگر و مذهبیان آخرین سربازهایش هستند. پایگاه سنتی یک حکومت فقط موضوعی مربوط به سرباز نیست. پایگاه سنتی یعنی پول! ثروتمندان سنتی و حتی مدرن امروز همه پیشینه مذهبی دارند! دعوا بر

سر پول است. روحانیت شیعه بمدت ۵۰سال به یک پنجم خمس و یک هشتم ذکات و.. راضی بود. آخوندهای تن پرور مدام سعی میکرد بهائیت رو از دکان خمس و ذکات دور نگه دارند. این بود که بهائیان بسراغ تجارت رفتند. ورود بهائیان به تجارت باعث نزدیکی بیشتر با تاجران یهودی و ارتباطات تنگاتنگ بیشتری هم

شد. اما جهش خیره کننده اقتصاد دوران پهلوی باعث رشد انفجاری ثروت فعالان اقتصادی از جمله بهائیان و یهودیان شد. همه سرمایه داران بهائی و یهودی نبودند مسلمان هم بودند. اما جهش خیره کننده علاوه بر اقتصادی فرهنگی هم بود! اینجا بازار ایران کاملا دو شقه شد! فعالین مدرن و بازاریان سنتی!

تجار مدرن خمس و ذکات نمیدادند. از طرفی رشد فرهنگی و سواد مدام روحانیون شیعه و بازار سنتی رو در یک حلقه بیشتر و بیشتر بهم میفشرد. معترض شدن روحانیون، گروه اصلی معترضان یعنی کمونیستها را کنارشان قرار داد. شاه به همه پول میرساند بغیر از کمونیستها! منظور اینه همه رو در بازی اقتصاد و

رشد اقتصادی شریک کرده بود جز کمونیستها. #سرخ و #سیاه سرشان بی کلاه مانده بود. برای همین هم بعد از انقلاب قبل از هرکاری سراغ کشتن آدمها و تصاحب ثروتشان رفتند تا شهوت چندساله اشان را سیراب کنند. هزاران هکتار زمینهایی که اکنون بعضا مرکز شهرهای مهمند و ۱ متر آن قیمتهای وحشتناک دارند

از طریق مصادره سندسازی اموال بهائیان یهودیان و مسلمانانی که باوری به ولایت نداشتند به مردم فروخته شد.‌ اما اکنون بعد از ۴۴سال چرخ اقتصاد اولیگارشیها و سرمایه دارن اسلامی بواسطه فشار بین المللی بشدت گیر کرده. "اقتصاد!" چیزیکه زمانی بهاییان و یهودیان ایران را بهم نزدیک کرد میرود تا

دوباره آدمهای بیربط دیگری را بهم نزدیک کند. چون بیزنس قبل از هرچیز زمین مذاکره و بده بستان است. یهودیان و بهائیان ایرانی ثروتمند زیادی در اسرائیل وجود دارند که برای شاهزاده هم سنگ تمام گذاشته اند. آدمهایی که همه مثل ما هستند و هویتشان با ما مشترک است. با توجه به اینکه اکثریت شیعه

و مسلمان بعلت جنایات 44ساله رژیم آخوندی بشدت ریزش کرده اند این میتواند فورا منجر به تهدید علیه امنیت ملی شود. دوباره این بحث جنجالی که بارها موجب درگیری در تایملاین شده است را باز میکنم:
اگر خلع ناشی از حذف تشیع توسط نیروهای ملی فورا پر نشود این جای خالی توسط کمونیستها پر میشود!

به اعتقاد من براندازی اسلام پیش از ج ا نه فقط لازم نیست که بدلایلی که ۲ رشتوی کامل به آن اختصاص دادم ممکن نیست و خطرناک است. حفظ #ارتش_شیعیان بنظر ضروری می آید. شما ببینید تمام همسایه های ما نیروهای افراطی سنتی نظامی خودرا حفظ میکنند. نیروهای یگان هوابرد واکنش سریع روسیه در یکروز

در شهر آزادند. مست میکنند در حوضهای شهری ادرار میکنند، نیروهای پلیس را اذیت میکنند. اما کسی با آنها کاری ندارد. رفتارهای غیر اجتماعی آنها تحمل میشود چون این جمعیت ۴۰-۵۰ هزار نفره از گروههای حافظ امنیت ملی روسیه هستند. اینکه جیغ‌های بنفش کمونیستها بلند شده هم بخاطر همین است که

تجمع نیروهای ملی در سیاست کلان و حتی خرد بشدت بضرر آنهاست. یکسال پیش وعده دادم یهودیان و بهائیان (منظورم آدمهایی با این پیشینه است نه لزوما مذهبی) ناگزیر به ورود به صحنه مبارزات ملی هستند. اندکی بعد فقط تصویر یکی از معروفترین و محبوبترین آنها واکنش شدیدی در جبهه ضدملی داشت که با

توجه به تغییرات پیش آمده حق داشتند نگران باشند. تغییرات خیلی بیشتری هم در راه است. باز تکرار میکنم قیام ملت ایران در درست ترین و منطقیترین مسیر ممکن قرار گرفته. رشتوی دیگری در دست دارم که از مکانیزم و کلیات طرح #پیمان_کوروش برایتان خواهم گفت. اتفاقات خوب در راهند!✌️
#کوروش_زمان

Share this Scrolly Tale with your friends.

A Scrolly Tale is a new way to read Twitter threads with a more visually immersive experience.
Discover more beautiful Scrolly Tales like this.

Keep scrolling