OK, laten we de puzzel rond die integriteitsmeldingen even oplossen. Met de sleutelvraag. Als een bestuur bestuurt, voorziet het meldregment van de partij van de dieren dan in een melding door het bestuur zelf.

Ik denk het eigenlijk niet. Leest u mee?
Allereerst. Een bestuur bestuurt en bedient zich van alle bestuurlijke middelen die haar indachtig het reglement en de wet ter beschikking staan. Overleg, vergadering, afstemming, coördinatie, mediatie. Alles kan.

En het bestuur bestuurt een organisatie. Waar van alles gebeurt.
Op deze pagina kun je naar hartelust grasduinen in reglementen van Partij van de Dieren. De pagina is een groot bewaard geheim. Bijna niemand van de pers heeft de moeite gedaan hierop te klikken. Dat maakt hem echter niet minder relevant.

partijvoordedieren.nl/huishoudelijk-…
Er is een gedragscode om te verduidelijken wat de verhoudingen zijn in vereniging en hoe dat aan te vliegen. Bijlage 3 is dat. En daarin is ook duidelijk dat je zaken geheim en vertrouwelijk moet houden. En dat bestuur en partijvoorzitter centrale rol spelen (met hoor/wederhoor).

Image
Image
Dan is er bijlage 4, de meldprocedure bij misstanden en integriteitsschendingen.

Lees voor misstanden: serieuze zaken die in de kern wetsovertredingen zijn. Integriteitsschending is wat niet bedoeling is onder gedragscode. assets.partijvoordedieren.nl/assets/algemee…
Image
In bijlage 3 zie blijkt het bestuur de moderator. Ze zet met voorbeeldgedrag de goede integriteitstoon. Er is alleen voorzien in een situatie waarin alleen 1 bestuurder onderdeel van melding/discussie is, maar niet het voltallige bestuur. Want partijbestuur bepaalt sanctie. Image
Ook in de inleiding gedragscode is te zien dat het partijbestuur, met de vertrouwenspersoon één van de go-to places is als er vragen rond integriteit spelen.

Het bestuur is de hoeder van de gedragscode en geeft het goede voorbeeld. In gesprek gaan en blijven etc. Image
De gedragscode bepaalt dat de voorzitter bepaalt of iets een integriteitsschending is en dat het bestuur vervolgens de sanctie bepaalt. Omdat je geen scheidsrechter én partij tegelijk kunt zijn dicteert de logica dat het bestuur hier niet over eigen meldingen kan besluiten.
Maar je moet ook belangentegenstellingen (melder zijn en tegelijkertijd melding beoordelen) vermijden. Want onder die noemer is te lezen: je gebruikt de bevoegdheden die je hebt alleen voor het doel waar je die voor gekregen hebt en maakt geen misbruik van die bevoegdheden. Image
Uit bijlage 3 en gedragscode van PvdD vloeit volgens mij voort dat het bestuur de hoeder is van die gedragscode, degene die de sanctie bepaalt en die bepaalt óf iets een integriteitsschending is (na advies integriteitssecretaris). Daarbij zal er altijd hoor/wederhoor zijn. Image
In bijlage 4 van de PvdD regels: het meldingsreglement melding misstanden. Je komt dan meer in het formele domein omdat er wetten zijn overtreden en de klok geluid moet worden.

Mocht bestuur betrokken zijn, dan neemt de integriteitssecretaris het over.

assets.partijvoordedieren.nl/assets/algemee…
Image
Nu is de bijlage 4 overigens sinds juni gewijzigd en heb ik, voor de liefhebbers, de verschillen tussen oud/nieuw, op een rij in de draftable tool.

draftable.com/compare/SWTAQw…
Image
Het meldreglement in bijlage 4 loopt spaak als het voltallige bestuur zelf een melding gaat doen. Het is ontworpen op de situatie dat er een klacht tegen/rond één bestuurslid kan zijn, zodat integriteitssecretaris met resterende bestuursleden besluiten kan nemen.

Image
Image
Image
Als het voltallige bestuur een melding integriteit indient wordt de integriteitsseretaris opeens in een conflict of interest geplaatst. Die dient de melding te beoordelen en daarover te adviseren, maar opeens ook bestuurlijk te besluiten welke commissie te benoemen. Dat is krom.
Samenvattend: het kan niet de bedoeling zijn dat het voltallige bestuur Van de PvdD onder de gedragscode (bijlage 3) of onder meldreglement (bijlage 4) zélf gaat melden want dan stort het verenigingsconstruct in elkaar door inconsistenties en strijdige belangen/rollen.
Laten we ook iets meer afstand nemen. Wat is achtergrond bij die bijlage 3 en 4? Bijlage 3 is gedragscode en de cultuur/afspraken onderling waar je onderling elkaar op aanspreekt en aan houdt. Bijlage 4 is meer een werkgeversverplichting klokkeluiden bij misstand en schending.
Werkgever bij PvdD is het partijbureau richting alle werknemers. En het bestuur benoemt directeur partijbureau. Tegelijk heb je ook vrijwilligers/leden die in beeld zijn. Hoe pas je dan de klokkeluiders-meldplicht/regeling toe in context van een politieke partij ?
Praktisch bezien zou je kunnen zeggen. Alle leden en medewerkers doen hun klokkeluiders meldingen bij directeur partijbureau en directeur partijbureau doet die bij een onafhankelijke derde indien bestuur als werkgever hierin betrokken is. Los daarvan is er de partij-gedragscode.
Wat er echter bij PvdD gebeurt is dat de wettelijke regeling melding misstanden/klokkeluiden (wat mag wettelijk/reglementair niet), vastgebakken wordt aan melden interne gedragscode uit bijlage 3. Er is geen aparte afslag voor klachten/meldingen rond gedragscode & integriteit.
Te zien is dat het begrip integriteit daarmee een dubbele en vage lading/betekenis krijgt. Het is gerelateerd aan zowel gedragscode als aan wettelijke concepten. h/t @slowpokedj h/t

Hoe daarin 'ondermijning bestuur' past is dan nog wel een dingetje.
Image
@slowpokedj In de specifieke situatie bij PvdD is dus door de koppeling tussen gedragscode en melding misstand 'integriteit' als begrip heel diffuus. En er ontbreekt een afslag voor vaste interne discussie/commissie integriteit/gedragscode (die er bij PvdA, VVD, CDA wel is).
@slowpokedj Terug naar de basis. Een bestuur bestuurt met bestuurlijke middelen in context van de haar gegeven rol in statuten en reglementen en met alle overlegmogelijkheden die haar ter beschikking staan. Het zélf doen van een melding onder bijlage 3 of 4 valt echter buiten die orde.
@slowpokedj Van een bestuur mag de volwassenheid worden verwacht om in voorkomende gevallen van onderlinge conflicten een modus te vinden om daaruit te komen. Bijvoorbeeld met een commissie van advies, van wijze mannen/vrouwen of wat dan ook. Een bestuur bestuurt en bestuurt ook zichzelf.
@slowpokedj Het als voltallig bestuur zélf doen van een melding integriteit laat vooral zien dat een kat in het nauw rare sprongen maakt en toont ook de onvolkomenheid van de juridische regelingen bij PvdD rond gedragscode en melding klokkeluiden.

Maar er is nog iets meer te zien. Image
@slowpokedj Bij de oorspronkelijke communicatie van het bestuur kun je je afvragen of men nu richting gedragscode (bijlage 3) denkt waar je risico-analyse gesprek kunt hebben over signalen en interne strubbelingen of een echte melding (bijlage 4). 'meldregeling' suggereert hier bijlage 4.
Image
Image
@slowpokedj Er is alleen een verschil tussen de oude meldregeling en de nieuwe meldregeling sinds juni dit jaar. Het lijkt erop dat de term 'externe ad-hod integriteitscommissie' een husseling is van woorden uit het oude reglement. Want onder het nieuwe reglement kun je het ook intern doen. Image
@slowpokedj Bij de reglementswijziging is geschrapt dat de adhoc commissie extern belegd moet worden. Ook onafhankelijke partijleden kunnen onderzoek doen. En die commissie kan zich dan laten bijstaan door eventuele externe deskundigen.
Image
Image
@slowpokedj Maar ja, om het punt even af te maken. Als het voltallige bestuur die melding doet, dan kan het bestuur of het dagelijks bestuur geen ad-hoc integriteitscommissie instellen (en evenmin daarover communiceren). Die rol is toebedeeld aan de integriteitssecretaris. Image
@slowpokedj Kortom: we keken bij de integriteitsmelding van de Partij van de Dieren naar een Escheriaans schouwspel dat inwendig onmogelijk is. Een bestuur dat voltallig zelf meldingen doet (in plaats van bestuurt) en dan een externe integriteitscommissie instelt die ze niet in mag stellen.
@slowpokedj Het is daarbij wel jammer dat de pers in deze weinig verder komt dan welles/nietes verhalen, sfeerschetsen en both-sides argumenten. Deze 'integriteitsmeldingen' verdienen beter en meer gedegen onderzoek en verslaglegging dan tot nu toe het geval is.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Simon Lelieveldt - finhstamsterdam@m.st...n.social

Simon Lelieveldt - finhstamsterdam@m.st...n.social Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @finhstamsterdam

Sep 14
Beste mensen, lees nou toch dat reglement. Als het bestuur zelf een klacht indient kan het die klacht niet behandelen en moet de integriteitssecretaris de boel overnemen qua behandeling.

Daar gaat het bestuur PvdD wéér de fout in onder het eigen reglement.
Dus, lieve mensen, een integriteitsschending bij de PvdD is een schending van normen/waarden bij PvdD of gewoon iets wat in de wet niet mag.

Norm PvdD=reglement

Zullen we even noteren op welke punten het bestuur daar de afgelopen tijd haar eigen reglementen niet heeft gevolgd?
Image
Artikel 13.1 meldingsreglement. Identiteit beklaagde en melder blijft geheim. Bestuur respecteerde alleen identiteit eventuele melder (bestuursleden zelf?) en niet die van beklaagde. Dikke inbreuk op AVG en Unierecht dus dit 'foutje' kwalificeert als misstand onder de eigen regeling. Waarover je zelf al een melding kunt doen....
Image
Read 28 tweets
Sep 13
Het onvermijdelijke is gebeurd. Bestuur stapt op. Maar uitsluitend vanwege de ophef. Dat dat duidelijk moge zijn.
Image
Image
Aan de kandidatenlijst wordt Esther Ouwehand alsnog toegevoegd. Na indienen van die lijst, op de 14e september stapt het bestuur op.

Let wel, het vertrekkende bestuur benoemt nog wel de eigen interim-bestuurders..... maar dat is maar tijdelijk tot aan het eerstvolgende congres.

Zie statuten.
Image
Het partijbestuur doet voor eerstvolgende congres een nieuwe voordracht ter invulling functies, lees ik zo, maar dat is niet bindend. Ieder lid mag zich kandideren via route uit HR. Image
Read 16 tweets
Sep 13
In de cursus #kenuwpappenheimers legden we op 10 juli al uit, voor het debat, hoe de negatieve publiciteit Rutte er toe zou brengen zich niet op het offerblok van de 2e kamer te leggen, maar zelf op te stappen.

Niemand zag dat aankomen.
Niemand?
Vandaag heb ik een andere intuïtie rond het politieke proces en Twan Huys en college tour. Gezien wat ik de afgelopen dagen gezien heb en de stijlvolle woordvoering en uitingen van het gezonde deel van de Partij van de Dieren.

En ik kan er faliekant naastzitten hoor.
Wat mij opvalt is dat de media bijna reikhalzend/geil uitkijken naar de sessie van Ouwehand bij Twan Huys. Eigenlijk is dat vanuit het klassiek hitserige incidentenraamwerk dat de media in Nederland nog steeds beheerst. Die gaat even flink uitpakken, popcorn klaar enzovoorts.
Read 26 tweets
Sep 12
Ik dacht gisteren dat het wel klaar was. Draad gemaakt, kwijt en opgeslagen en klaar is kees. Succes ermee PvdD.

Ziehier de draad.

Maar ja, toen kwam Nieuwsuur.
Dus toch een aanvulling maar dan.
Met ook extra tips en reglementen ;-)simonl.org/test.simonl.or…
Nieuwsuur had wat informatie en op NOS verscheen een gelekt document.

Ouwehand over het lek: 'Verbijsterd'
Bestuur PvdD: "Wij betreuren dan ook dat buiten het bestuur om ervoor is gekozen dit toch te doen."

nos.nl/nieuwsuur/arti…
Ouwehand verklaarde aan Nieuwsuur: geen weet te hebben wat haar verweten wordt, niet te weten wat het betekent voor haar lijstrekkerschap/partijleiderschap en ook niet weet hoe het verder moet. Wel schetste ze beeld van langlopend conflict over koers en wie die bepaalt. Image
Read 93 tweets
Aug 4
Thread on constitutionality of the Travel Rule in crypto.

On june 9, 2023, the EU took the FATF rule 7b some steps further into the TFR regulation.

It is little known however, that until 22 of August, it is possible to challenge it on constitutional grounds.

How? Read on!
First we take the travel rule as now adopted. You can find it here. Look at the scope and the difference between fiat and crypto.

For fiat - 1000 EUR exemption applies.
Crypto - no exemption.

https://t.co/HAaeGwfjbmeur-lex.europa.eu/legal-content/…
Image
The FATF (more on that later) in its guidance allows for more leniency than the EU regulator/politicians have provided. In particular they seem to strike out the 1000 EUR threshold.

See their guidance here.

https://t.co/G5Ol5XHYY4fatf-gafi.org/content/dam/fa…
Image
Read 22 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(