Akshay Kaushik πŸπŸ‘¨β€πŸ’» Profile picture
Converting complex problems into elegant solutions. Passionate about code, coffee, and creativity. β˜• #developer #python #javascript
Learning in Public - Coding - DataSci Profile picture 1 subscribed
Feb 7, 2022 β€’ 4 tweets β€’ 2 min read
#Python 🐍 3.10: has a "Switch" like statement.

But it's not a switch, it's called "Pattern Matching."

Pattern matching is way beyond the "Switch Statement"
πŸ‘‡ python Pattern matching is like Switch Statement The pattern matching takes a value following match and allows us to write out several potential cases, each defined by case. Where we find a match between the match-case we will execute the respective code. #programming πŸ‘‡
Feb 5, 2022 β€’ 9 tweets β€’ 4 min read
Do you know #Python "Data Classes"

They are a great Python feature that can help you write less code

🧡Let's find out moreπŸ‘‡ 1️⃣ dataclass decorator adds generated methods
- __init__
- __repr__
- __eq__

to the class and returns the same class it was given. This module provides a deco...