Matthijs Schoemacher Profile picture
Medical Doctor, Master of Science, Cosmetic Surgeon, Auteur: ‘Dood op Recept’, ‘Klimaathysterie en andere valse voorlichtingen’.
Lisa Profile picture 1 added to My Authors
28 Nov
De allerbeste immuniteit wordt verkregen door het aktieve, ziekma-
ende virus in contact te brengen met het afweersysteem. Wanneer
blijkt dat een virus een laag tot zeer laag sterfte cijfer bezit ( eerste
golf 600.000 doden op 7.8 miljard mensen).
Dan is het juist raadzaam om het eigen afweersysteem zijn werk te
laten doen, omdat het inzetten van een vaccin dan veel meer moeite en risico s meebrengt. Ook al omdat een virus veelal mut-
teert en dan opnieuw kan worden begonnen.
Zoals dit jaar in ons land bleek bij de eerste uitbraak: zonder vac-
cin 6.215 doden, waarvan 5000 ouder dan 65 jaar, maar waarvan de doodsoorzaak “covid -19 “luidde, absolute wishfull thinking!
Read 5 tweets
28 Nov
De wereldheersers zijn erin geslaagd om tweedracht te zaaien en een conflict uit te lokken tussen bestuurders van het Forum voor Democratie. Doodzonde! Drie jaar geleden werd de partij opgericht
door een onbekende, maar talentvolle jongeman.
Die er in korte tijd in slaagde, de partij vorm en inhoud te geven en
daarmee de grondslag legde voor een beweging die er in slaagde
om vorig jaar nog vanuit het niets, 13 Zetels in de Eerste Kamer te
veroveren! En om 50.000 leden te werven.
Samen met een aantal bekwame secondanten. Die dan wel moeten
beseffen dat het geheel meer is dan de som van de delen. Dat 1 en
1 weliswaar 2 is, maar in hun geval 11 moet zijn. Een onaantastbare
eenheid! Waarin de poppetjes het geheel vormen.
Read 6 tweets
27 Nov
Lieve mensen, Onze toekomstige meesters zijn rijk, machtig en bo-
ven al slim. Zij laten hun tegenstanders elkaar afmaken. Het is im-
mers een psychologische oorlog die zij voeren. Zij vallen pas aan, na uitvoerige inleidende psychologische beschietingen.
Angst zaaien is er een van. Daartoe wordt alles en iedereen via om-
koping ingezet. Het opzoeken van zwakke punten van tegenstan-
ders een ander. Om daarna hiermee hun tegenstanders tegen el-
kaar uit te spelen. Dat is gelukt. Niemand stopt ze.
Trump niet. Baudet niet. Het vaccin komt er. Verplicht. Direct of in-
direct. Het enige dat wij als Volk kunnen doen, is de eenheid bewa-
ren en ons hoofd koel houden. Ons gezond verstand gebruiken.Een
lingen worden uitgeschakeld of vermoord.
Read 6 tweets
26 Nov
De Diaspora, de verspreiding van het Joodse Volk buiten Palestina,
begon al in 586 voor Christus en eindigde met de dramatische zelf
doding van 960 Joden op de rotsvesting Massada,na drie jaar held
haftig verzet tegen de Romeinen. 73 jr. na Chr.
Tussen toen en de holocaust door de Nazi s tijdens W.O 2, waar 6 miljoen van deze ontheemden werden vermoord, ligt een onvoor-
stelbare lijdensweg. Beter bekend als antisemitisme. Daarvoor is in
onze samenleving geen plaats. Nooit meer Massada!
.
Toen Baudet op de hoogte kwam van welke uiting van antisemitis-
me dan ook, had hij direkt en onvoorwaardelijk keihard moeten ingrijpen, zonder aanziens des persoon. Dat hij dat niet deed is hem ernstig te verwijten.
Read 6 tweets
26 Nov
Op dit moment heeft het voorkomen en bestrijden van het Wereld-
wijd drama, de psychologische oorlog tegen de gehele mensheid,
gevoerd door een stel opportunistische machtswellustelingen, de
voorkeur boven persoonlijke tegenstellingen.
Er zijn nog nog veel te veel mensen die het allemaal wel geloven en
die denken: na mij de Zondvloed! Dictatuur,onderwerping,slavernij
zijn de ergste vormen van vernedering die er bestaan. Laat dit niet
gebeuren! Laat je niet tegen elkaar uitspelen!
Het is een van hun sterkste psychologische wapens. Dagelijks, van s ochtends vroeg tot s avonds laat, op ons ingehamerd door de fa-
beltjekranten, de staatsomroep, , de radio, de praatprogramma s.
Allemaal dik gesubsidieerd van ons belastinggeld.’
Read 5 tweets
26 Nov
Door een aantal minder geslaagde optredens van een aantal top fi-
guren in de nog jonge, maar zeer succesvolle, maar broodnodige
politieke partij: het Forum voor Democratie, is er helaas een schi-
zus, of splijting ontstaan.
Juist nu er enig licht aan het eind van de tunnel gloort en er een eind aan de dictatoriale huidige marionetten regering lijkt mogelijk
te zijn, mag dit niet gebeuren. Zeer talentvolle mannen als Baudet,
Hiddema en Cliteur mogen niet verloren gaan!
Hier speelt toch een zekere onvodoende politieke ervaring en raffi-
nement de jeugdige partij parten. En moet gezien worden als een
kinderziekte, die zo snel mogelijk uit de wereld moet worden gehol
pen. In het belang van ons land!
Read 5 tweets
23 Nov
Bij infectieziekten met de A status, is de overlevingskans kleiner dan 50%. ( pokken, pest). Bij Covid -19 is die 99.91%.( 1 Juli 2020, 600.000 doden op 7.8 miljard mensen). Deze A status werd toege-
kend door de WHO. Een onvergeeflijke blunder!
Hierdoor kregen de toen nog 194 tellende Landen ongekende be-
voegdheden: de Coronamaatregelen. Die konden nu dus worden
afgeschaft. Vergeet het maar! Het aantal Coronadoden steeg opeens weer: naar 1 miljoen eind September.
Het aantal besmettingen met Covid-19 nam dramatisch vormen aan : 10.000 per dag! In plaats van de Corona maatregelen af te
schaffen, werden die geintensiveerd. Een tweede uitbraak is een
feit. Een bizarre ontwikkeling.
Read 6 tweets
22 Nov
Over de ongewenste bijwerkingen van medicijnen en vaccins zijn
boeken vol geschreven. Uiterste zorgvuldigheid bij toepasssing is
daarom vereist en hoort derhalve thuis in handen van daarvoor op-
leid personeel. Als artsen. Zij studeerden Geneeskunde.
Geen Medicijnen. Bij het voorschrijven daarvan laten zij zich advi-
seren door Farmaceuten. Die kennen geen eed van Hippocrates.
Die behoren wel tot de grootste, rijkste en machtigste industrieelen
ter Wereld. Daarbij worden grote vraagtekens gezet.
Ons immuuunsysteem verloste ons bij de eerste uitbraak v. Covid
- 19 van dit kwaad, in combinatie met de gebruikelijke hygienisch- geneeskundige maatregelen. Niet de door de WHO wereldwijd voorgeschreven Coronawaanzin. Zoals zij zelf claimen.
Read 5 tweets
22 Nov
Nog nooit hield een virus, bacterie of wat dan ook de wereld zo in de wurggreep als het relatief onbeduidende virus Covid 19. Nota bene met ook nog eens zo n laag sterfte cijfer. Nog nooit ook wer-
den er zulke hysterische maatregelen getroffen.
De Spaanse griep kende 20-40 miljoen doden, de Aziatische en de
Hongkonggriep ieder een miljoen. Behandeling vlgs bestaande me
dische normen. Het zelfde gold voor de Sars-covid uitbraken begin deze eeuw, en de Mers- covid uitbraak in 2012.
Evenmin voor de allemaal zeer besmettelijke ziekten door het Nijlvirus, de Vogelgriep, de Varkensgriep, het Ebola virus of het Zika virus overgebracht. Voor de laatste verwachtte het WHO 3-4 miljoen nieuwe gevallen in 2016.
Read 7 tweets
21 Nov
De reputatie, die moderne, synthetische, lichaamsvreemde en vaak
gepatenteerde en daardoor extreem dure medicijnen als chemo-
thetapeutica, cytostatica en psychofarmaca hebben is verre van goed. Vanwege bekende en onbekende bijwerkingen.
Met name op lange termijn. Dat zelfde geldt voor vaccins. De ont-
wikkeling eist grote zorgvuldigheid en dus tijd en geld. Vandaar de begrijpelijke onrust richting het nieuwe “ verlossende” vaccin. Te veel calamiteiten rond vaccins deden zich voor.
Bekender is inmiddels het echec rondom de verwekker van de Mexicaanse- varkensgriep. De vaccins die werden ingezet beston-
den al jaren eerder dan de ontdekking van het virus zelf. Het ging
om anti virale middelen als Tamiflu en Relenza.
Read 6 tweets
15 Nov
Het gezamenlijk, heimelijk organiseren en uitvoeren van een of meerdere plannen, vlgs strakke uitgezette lijnen, met een of meer-
dere vastgestelde en vast omlijnde bedoelingen, wordt wel geduid
als een samenzwering of een complot.
Als daarvan ooit sprake is geweest, is het dan nu wel, in het ge-
zamenlijk optreden van de 93 Landen, als Leden verenigd in de
World Health Organisation, om de Wereld een vaccin op te dringen i.v.m. een zgn. killer virus. Onvoorwaardelijk!
Om dan diegenen, die zich daar volstrekt legitiem en op goed ge-
gronde redenen tegen verzetten, vervolgens met veel aplomb uit
te maken voor complotdenkers en viruswaanzinngen. Een onge-
hoordd staaltje van arrogantie, brutaliteit en minachting.
Read 6 tweets
14 Nov
Na het einde van de Tweede Wereldoorlog bleef de lang gekoes-
terde hoop op Vrede uit. De Koude Oorlog kwam er voor in de plaats. Een Psychologische Oorlogsvoering. Met de atoombom als zwaard van Damocles boven ons hoofd.
Een wapen dat bij inzet ook de zgn. Elite niet zou sparen. Die strijd won Amerika. De U.S.S.R. viel uit elkaar. De Muur werd gesloopt. Intussen dienden zich, naast de door Oorlogen schatrijk geworden
indiustrieelen, andere golddiggers aan.
Berucht werd hierbij de Big Farma, met producten als de vele cyto -
statica en andere chemotherapeutica,met vele gevreesde bekende
en onbekende bijwerkingen, ook op langere termijn. Ook hier weer
is het middel vaak erger dan de kwaal.
Read 6 tweets
13 Nov
Mensen hebben elkaar hard nodig. Denk alleen aan de eerste levensbehoeften. We zijn in vele opzichten van elkaar afhankelijk, met name ook in immaterieel verband. Voor veel mensen is het be-
staan zwaar. Een “ struggle for life”
Om die reden zouden we best wat vriendelijker en begripvoller met
elkaar mogen omgaan. Dat zou met name voor de Overheid moe-
ten gelden. Vergeet het maar. Iedere dag die God geeft, worden we
via de media, volgepropt met rampspoed.
Worden we opgezadeld met vaak shit verhalen van ziekte en dood,
schuld en boete, misdaad en straf, offers die gebracht moeten worden,vrijheden en rechten die we moeten inleveren, wat wel mag
en niet, wat goed voor ons is en wat niet.
Read 5 tweets
29 Oct
Officieel zijn er in ons land op 1 Juli 6.215 corona doden. Aantal besmettingen: 93.225. Van 27-2 tot 1-7. 120 dagen. Gemiddeld 775 per dag. Tijdens de eerste uitbraak van de zgn. pandemie.
Het gemiddeld aantal doden bedroeg 50 perdag.
Op 23-9 werd de 100.000ste besmetting geteld.( Volkskrant). Een toename van 6.775 besmettingen vanaf 1Juli. 83 dagen. Gemid-
deld 82 besmettingen per dag. Daarna ging het snel, de laatste 10
dagen gemiddeld 9.000 besmettingen per dag.
Het aantal doden steeg in de periode 11-6 tot 23-9 nooit meer dan 10 per dag. Dat gold ook nog voor de laatse week van September en de eerste week van Oktober. De tweede week liep dit op naar 13
doden per dag. Dan gaat het snel!
Read 6 tweets
28 Oct
De invloed van het immuun systeem. Alleen in Nederland, tijdens
eerste uitbraak. Totaal Coronadoden:6.215. In vier maanden. 5.500
ouder dan 65 jaar. Met talrijke onderliggende, in potentie, dodelijke
kwalen, onverantwoord hoog medicijn gebruik.
Met een steeds ouder wordend organisme en immuunsysteem, kwetsbaar voor ieder virus of bacterie die ernstige luchtweg infec-
ties kunnen veroorzaken, bij lange na niet alleen het Covid 19 virus.
Kwetsbaar voor iedere complicatie van een andere ziekte!
Mocht bij hen het virus worden aangetoond, dan is dat de doods-
oorzaak! En gij glooft dat! Bij de jonger dan 65 jarigen speelt dit alles niet of veel minder. Daar zijn dan ook maar 715 doden. Moge-
lijk slachtoffer van het killervirus. 6 doden per dag!
Read 5 tweets
28 Oct
Angst. Het belangrijkste chantage middel dat Machtshebbers in-
zetten om hun onderdanen naar hun hand te zetten. Door in te spe-
len op hun angst voor de dood, ziekte, pijn, verlating, gevoel voor
schuld, eenzaamheid, verlies van zekerheid, veiligheid.
Voor armoede, gezichtsverlies, verlies van hun baan, van aanzien,
voor armoede, honger en kou, voor vrouw en kinderen, familie en
vrienden en andere geliefden , voor alles wat hun lief is! Voor de hel, het vagevuur, de ouderdom hun toekomst!
Voor opwarming van de Aarde, zeespiegelstijgingen, overstroming-
en, volksverhuizingen, onvoldoende energie, de ingeademde lucht,
vevuiling van water en bodem. En nu dan het Covid 19 virus! Geen
nood! Big Brother helpt! Wel goed luisteren en betalen!
Read 5 tweets
27 Oct
Tijdens de eerste uitbraak van Covid 19, rekende ons afweersys-
systeem subliem af met dit zgn “ killer virus”. Dat gebeurt al sinds
mensenheugenis. Vaak is dan het genezen slachtoffer immuun.
Puur Natuur. Zonder een vaccin.
De grote vraag is nu, hoeveel van die positef getesten van nu, door
dit contact immuun is geworden. Hoeveel van hen is daarna ziek ge
worden? Bij hoeveel van hen, is na een ernstige longinfectie met de PCR test aangetoond dat Covid 19 de oorzaak was?
Wij willen dat weten! Zodat onze politieke geleerden, bij het uitblij-
ven van een echte tweede uitbraak, niet kunnen beweren dat dat
kwam door hun voortreffelijke corona maatregelen. Dat zijn ze nu al
aan het proberen met hun tweede lock down.
Read 5 tweets
27 Oct
Dagelijks wordt ons leven verziekt en worden onze hersenen ver-
giftigd met allerlei mythes en leugens over allerlei rampen die ons
te wachten staan, als we de daarmee samenhangende ons opge-
legde maatregelen niet opvolgen.
Nu dus de Covid 19 gate. Met een sterfte cijfer van 0,13%! Met een
miljoen doden wereldwijd. Met maatregelen die de hele Wereld plat
leggen, ten koste van miljarden slachtoffers. Met alleen al in Neder-
land 10.000 besmettingen per dag.
Zeker alleen al in Oktober 200.000 besmettingen per maand.
Nu al! Waar gaat dat heen! Niet alleen in ons land , maar over de hele Wereld! Reken maar uit! Tijdens de eerste uitbraak kende ons
land 6.215 doden in vier maanden! 1.550 per maand.
Read 5 tweets
26 Oct
De Science Fiction Wereld, waarin we zijn gemanouvreerd.Paradise
lost! De nieuwe hel van Dante. Zielloos, vreugdeloos, somber, uit-
zichtloos, doelloos. Overgeleverd aan een stel opportunistische
machtswellustelingen, solidair in de leugen!
Gisteravond reed ik van Hasselt via Eindhoven naar den Haag. Een
lege, levenloze wereld. Nauwelijks verkeer. Door ogenschijnlijk ver-
laten dorpjes, geen mens op straat. Alles gesloten. Doods. Het nieu
we normaal! Lock down niet eens nodig!
Slechts een virus telt: Covid 19. Bij de eerste uitbraak waren er nog
maar 404 doden door het Influnza virus veroorzaakt. De voorgaan-
de vijf jaren waren dat nog gemiddeld 6.500. Maar i.p.v. infuenza
waren dat nu 6.215 Coronadoden. Verschil?
Read 5 tweets
17 Oct
De kans om te overlijden aan Covid 19 is relatief klein en te verge-
lijken met sterven aan het influenza virus. Vgl. sterfte cijfer WHO:
0,13%. Vergelijk je het aantal doden met de Wereldbevolking: een miljoen doden op 7,8 miljard is dit zelfs 0,012%.
Bezien in dit licht is het volstrekt onbegrijpelijk, waarom de WHO en diens leden zich zo druk maken om dit virus te bestrijden op een
manier die ieder normaal menselijk handelen overstijgt. Een manier die nog nooit eerder in de Geschiedenis werd vertoond.
Een wijze die de hele Wereld verlamt, en in de meest onleefbare
situatie ooit verandert. En daarmee rustig door willen gaan, totdat er een veilig, effectief vaccin is gevonden. Een utopie! dat jaren in beslag kan nemen. Hoeveel slachtoffers zijn er dan?
Read 6 tweets
17 Oct
Als de WHO begin oktober de sterfte cijfers voor corona bijstelt van
3,4% naar 0,13%, vergelijkbaar met de sterfte cijfers voor griep, verliest dit virus automatisch zijn recht op de A status, waarop alle 193 leden hun bizarre corona maatregelen baseren.
Die trekken zich er niets van aan en proberen met hun nep testen
als nog hun gelijk aan te tonen. De tweede uitbraak is een feit! 8.000 besmettingen per dag! Gezien de halfzachte maatregelen
kan een kind uitrekenen dat dat er eind dit jaar 600.000 zijn.
Naar het aantal doden kan je gissen, maar zal naar Europese maat-
staven op 40.000 uitkomen. Regeren is vooruitzien! Toch zien onze beleidsmakers niet, dat ze met al hun test verhalen in eigen
voet schieten. De nieuwe griep uitbraak komt er aan!
Read 5 tweets