పృథ్వి Profile picture
Indian | Student at the Movies | @PerfectShotsTFI | @CAlochana నరుడి బ్రతుకు నటన, ఈశ్వరుని తలపు ఘటన... ఆ రెంటి నట్టనడుమా నీకెందుకింత తపన?
May 28, 2020 83 tweets 67 min read
#KarunaKumar's #Palasa1978 is made with a lot of conviction. The detailing of Slang & Language used and groundedness aspect of the movie is something that needs to be lauded. Very good Music & good Direction supported by very good performances. Powerful ending. Do watch.

7/10⭐️ Image #ChintuKaBirthday is just fine. It has its moments. The trailer looked very promising, but the film did not have much to offer. Few decisions look forced & the "emotional punch" the makers were aiming at did not land for me. Nevertheless, makes for a good family watch.

6/10⭐️ Image