Farnam Shakibafar (Backup Account) Profile picture
Social & Political science student | Researcher of History | Conservative
دامون‌‌گل‌ریز Profile picture 1 added to My Authors
14 Sep
1) پرسیده می شود که مگر مهدی محمودیان و رفقایش چه کار کرده اند. آن صاحبان منافعی که کر و کور هستند که هیچ، اما برای تنویر آنهایی که احیانا واقعا برایشان سؤال است مختصری توضیح می دهم. کاری که او و دوستانش می کنند یک فرایند چند مرحله ای است. (رشته توئیت)
2) هزار فامیل و کارتل خبرنگاران تا جای ممکن غیرخودی هایی که گرفتار شده باشند را بایکوت می کنند، اما وقتی خبرهای مربوط به یک نفر درز کند و مقداری رسانه ای شود، وارد فاز بعدی می شوند. به این ترتیب که مهره های خود یعنی اعضای جامعه مدنی تقلبی را سراغ آن شخص و خانواده اش می فرستند.
3) در این گام اول سعی می کنند با آرام کردن فرد و خانواده اش، مجددا سکوت خبری برقرار کنند تا حتی الامکان قربانی در میان بی اطلاعی عمومی و بدون دردسر به سمت قربانگاه روانه شود. خانواده های ناآگاه و نگران را می ترسانند که اگر چنین و چنان کنید ممکن است نتیجه کار بدتر شود.
Read 8 tweets
1 Aug
1) چنین نیست. روحانیون انقلابی حکومت اسلامی می خواستند؛ ملی-مذهبی ها حکومت اسلامی ملایم می خواستند؛ مجاهدین خلق توتالیتاریسم استالینیستی-مذهبی می خواستند؛ حزب توده دیکتاتوری پرولتاریای متمایل به شوروی می خواست؛ سازمان انقلابی حزب توده دیکتاتوری پرولتاریای متمایل به چین می خواست؛
2) سازمان فدائیان خلق دیکتاتوری پرولتاریای مستقل می خواستند؛ و جبهه ملی هم که شاپور بختیار را که وعده آزادی های مدنی در حد فرانسه را داد اخراج و نماینده شان کریم سنجابی را برای بیعت روانه پاریس کردند.
3) در ادبیات گروه های انقلابی در معدود مواردی که به دموکراسی اشاره شده بوده، غالبا منظور آنها تکثرگرایی لیبرال نبوده، بلکه دموکراسی خلقی و شورایی را که در عمل همان دیکتاتوری و توتالیتاریسم است مورد نظر داشته اند.
Read 4 tweets
19 Jul
1) یکی از پدیده های حیرت آور قرن بیستم، روشنفکران چپ گرای ساکن غرب بودند که ستایشگر جوزف استالین بودند. برخی از آنها به مثابه زائر به شوروی سفر می کردند و در بازگشت به تمجید از رژیم توتالیتر و سرکوب گر شوروی می پرداختند. بد نیست در رشته توئیتی نگاهی به تعدادی از آنها بیاندازیم.
2) والدو فرانک، رمان نویس آمریکایی، شوروی را کشوری دانست که در آن مردم و از جمله کارگران شادمانه زندگی می کنند. او می گفت شوروی استالینی دموکراتیک ترین کشور جهان است.
3) الکساندر ویکستید، نویسنده، باور داشت شوروی با رهبری خردمندانه رفیق استالین کشوری است که برای اولین بار در تاریخ، جامعه ای آفریده که در آن اربابان و طبقه ممتازی وجود ندارد و همه از لحاظ اجتماعی کاملا برابر و بدون تمایز هستند.
Read 15 tweets