alecia Profile picture
kung saan dito’y malaya, kung saan dito’y may pahinga. | yesahi, uuwian lagi’t lagi, aking tahanan kung saan tatahan | jaenori at yoshikyu enjoyer :p
Aug 20, 2022 6 tweets 2 min read
yesahi / adam few tweets au
Alec and Timothy from Sinderela au, an entry for asahi’s birthday!

— rainbow and art Image year 2029...
Nov 3, 2021 419 tweets >60 min read
Sinderela #YeSahi / #ADam AU

Kung itinadhana ang dalawang magkaibang tao, walang sino man ang makapaghihiwalay sa kanila. Ngunit kung hindi, tadhana ma'y hindi magagawang pagsamahin sila. Pero paano kung?— ImageImage hihinga muna ako ng very deep bago ito umpisahan, mamaya(?) ehez