Ben Wilbrink Profile picture
psychology & educational research, involving assessment in particular; debunking pseudo-science, obscurantism, bureaucracy
H. Philippens Profile picture Annemieke Bosshardt Profile picture Tjerk de Vries Profile picture 3 added to My Authors
Sep 11 14 tweets 9 min read
@kdenheijer @mrkoolzaad Hans Freudenthal is de godfather. Briljant wiskundige, dacht, na zijn pensonering, dat hij ook briljant didacticus moest zijn, hengelde bij een topambtenaar van OCW de opdracht voor herziening van het rekenonderwijs binnen, kreeg zeer ruim budget, en ging aan de slag met een @kdenheijer @mrkoolzaad team enthousiaste jonge honden zonder onderzoekkennis (volgens Hans hoefde er niets meer te worden onderzocht), zonder kennis van psychologie (terwijl er heel wat gepsychologiseerd zou worden, over contexten, transfer, leren). Goedbedoelende amateurs.
Sep 9 6 tweets 1 min read
Staatssecretaris verdedigt in de Tweede Kamer maatregel waarvan zijn ambtenaren hem verteld hebben dat hij in strijd is met internationaal recht.
Daar zit je als burger toch met opperste verbazing naar te kijken.
Natuurlijk, bijzondere omstandigheden vragen om bijzondere maatregelen. De wetgever kan een noodwet of machtigingswet indienen. In dit geval is die uitweg er niet, het gaat immers om internationale verdragsverplichtingen.
Het Kabinet wil mensenrechten schenden, speculeert erop dat de rechter niet binnen korte tijd zal ingrijpen.
Aug 11 72 tweets 15 min read
Vandaag blijkt mijn hoofd te staan naar toetsvragen als onderwerp, mijn zonden, en vooral die van anderen. Het ontwerpen van toetsvragen, bij de buren heet dat 'item writing', door mij wel vertaald met 'toetsvragen schrijven': Aula 809 benwilbrink.nl/publicaties/83… Mijn zonde bij het uitbrengen van dit boekje was dat ik deze aanpak van het ontwerpen van toetsvragen niet empirisch had getoetst op een paar honderd of liefst nog meer universitaire docenten. Uiteindelijk stapte de redactie van deze HO-reeks over dat bezwaar heen. Gelukkig.
Aug 9 23 tweets 5 min read
"In 1883 keerde men de cijfers om. Nu betekende 5 zeer goed, 4 goed, 3 voldoende, 2 onvoldoende, en 1 slecht."
[Fortgens, 1965, 'Zeshonderd jaar Stedelijk Gymnasium Middelburg' blz. 60] #cijfergeven
Dit soort regelgeving blijft me verbazen. Het heeft wel consequenties hè! Nu zou je denken: goed dat deze school kennelijk al vroeg werkte met cijfers, in plaats van rangorde van de leerlingen. Maar dat is te snel geconcludeerd.
Cijfers zijn een vernieuwing, maar deze school gebruikt ze om er ouderwets mee te rangordenen.
Jul 24 18 tweets 5 min read
#formatief_toetsen is geen recent fenomeen. In een internationaal congres in 1973, in Leiden, was er uitvoerig aandacht voor. Ook criterium-gerefereerd toetsen hoort erbij. Mastery learning. Voor previews van de bijdragen in het congresboek zie degruyter.com/document/doi/1… Hoewel ik erbij was, kan ik mij er nauwelijks meer iets van herinneren. Wel dat de vele Amerikaanse deelnemers in paniek waren: de dollar was plots sterk gedevalueerd. Maar dat terzijde.
Hoe interessant was dit congres voor huidige formatieve toetsers? Laten we eens kijken.
Jul 24 6 tweets 2 min read
#middenschool "Weerstand was er vooral van de zijde van de gymnasium en atheneumleraren. Volgens Van Gelder berustte deze weerstand in wezen op de vrees dat zij hun bevoorrechte positie zouden verliezen. Voor de instandhouding van die positie was het noodzakelijk dat het 1/2 schoolsysteem een duidelijke scheiding aanbracht tussen de 'zogenaamde elite en de massa'. [Van Geelder 7 november 1970] Bron: blz. 519 in Knippenberg en Van der Ham: 'Een bron van aanhoudende zorg. 75 jaar ministerie van Onderwijs, [Kunsten] en Wetenschappen. 1918-1993' 2/2
Jul 23 6 tweets 2 min read
Does intelligence 'cause' educational achievement, or is it the other way around? Every additional year of schooling adds about 4 IQ points; therefore ....
Do I think this up myself? No way.
Half a century ago a conference was organized on this theme: Donald Ross Green (Ed.) (1974) 'The aptitude-achievement distinction. Proceedings of the Second CTB/McGraw-Hill Conference on Issues in Educational Measurement' CTB/McGraw-Hill.
Aptitude tests are just intelligence tests under another name.
Apr 12 32 tweets 7 min read
#meritocracy Voor een goed begrip van Sandel's 'The tyranny of the meritocracy' is het nuttig een diepte-investering te doen in bv. De Beer v Pinxteren red. 'Meritocratie: Op weg naar een nieuwe klassensamenleving?' Nederlands, helaas. Maar wel open access library.oapen.org/handle/20.500.… Aantekeningen. Allereerst bij de opening van Paul de Beer. De redacteuren hebben ervoor gekozen om aan te sluiten bij de dystopie van Michael Young (1958), en van meritocratisering te spreken als het belang van IQ toeneemt tov. andere factoren voor maatschappelijk succes.
Mar 20 21 tweets 6 min read
#meritocratie. 2e draadje, over 'Tirannie van verdienste'. Thema: 'nieuwe erfelijkheid'. Ooit was bepalend wie je vader was. De 19e eeuw wisselde dat in voor wat je beheerste/presteerde. In de 21e eeuw bepalen je ouders wat je gaat presteren.
Draadje 1: Grondgedachte: neem eens aan dat selectieve examens, toetsen en tests eerlijk zijn bij een 'level playing field'. Wanneer aanzienlijke groepen deelnemers schaduwonderwijs of specifieke coaching blijken te krijgen, zijn deze examens enz. ondeugdelijk, niet valide, discriminerend.
Mar 9 19 tweets 5 min read
Numerus Fixus, snoeihard debat aflevering 2.
Technocratisch optimaal selecteren = discrimineren.
1. Pak van alle een jaar of wat geleden ingestroomde studenten alle persoonlijke gegevens die je krijgen kunt, verzamel ook gegevens over studieduur tot slagen, met welke cijfers. 2. Gebruik technieken uit de Kunstmatige Intelligentie om een algoritme te vinden dat de beste voorspelling van succes-data op basis van input-data oplevert.

3. Vul het beschikbare aantal plaatsen (de NF) van bovenaf: eerst de kandidaten met de gunstigste voorspelling, enz.
Mar 8 13 tweets 3 min read
Numerus Fixus (NF) en toelating. Debat erover moet maar eens snoeihard worden gevoerd. Zoals:
1. De systematiek van ons onderwijsstelsel, in sterke tegenstelling tot dat in de VS, is dat examens vwo toelaatbaarheid geven tot universitair onderwijs. 2. Een NF maakt daar inbreuk op omdat dan per definitie niet iedereen die dat wil, zijn toelaatbaarheid gehonoreerd krijgt.
3. De NF effectueren door selectie, zoals dat sinds Bussemaker wettelijk is voorgeschreven, is een schending van de wet, van de systematiek, van het recht.
Mar 8 12 tweets 2 min read
Wim Kroon (Red.) (2014). Evacué in Apeldoorn. 1944-1945. Arnhemse evacués welkom in Apeldoorn en omgeving. Uitgave: Stichting Evacuatie 1944-1945. isbn 97890821263. 58 persoonlijke verhalen.
p.22: (Engelse) jagers bombarderen de stoet bij Beekbergen, doden en gewonden alom. Mijn moeder vertelde me één keer, met tranen in haar ogen, hoe twee broers (Hartgers?) met een handkar naar de Arnhemse weg gingen om evacués af te halen, en hoe één broer terugkwam, met zijn dode broer op de handkar. Omgekomen bij deze beschieting.
Mar 4 41 tweets 10 min read
Karen Heij 'Van de kat en de bel. Tellen en vertellen met de eindtoets basisonderwijs' karenheij.bijzonderboeken.nl krijgt een repliek in 'De Psycholoog'. Dupliek van Heij, en commentaar van Marcel Veenman tijdschriftdepsycholoog.nl/artikelen/de-e… Open, bedankt @vittoriobusato @RedactieDP Draadje vv De repliek van Rob Meijer en Klaas Sijtsma, in vol psychometrisch/methodologisch ornaat, geeft mooi en scherp aan wat mijns inziens het kernprobleem is met de standaard-toetserij in ons onderwijs, al dan niet via Cito:
Jan 21 27 tweets 8 min read
Mag de correlatie van adviezen ogv eindtoetsscores met gekozen schooltype na de brugklas 'predictieve validiteit' heten? objects.library.uu.nl/reader/index.p…
Nee. Voor het bepalen van validiteit is een deugdelijk experiment nodig. En ik zou niet weten hoe zo'n experiment is uit te voeren. Zonder experiment bevestigen we verschillen die al bestaan.
Wat voor eindtoetsen geldt, doet dat ook voor schooladviezen. We rotzooien dus maar wat aan, met ons onderwijsstelsel, en vooral de overgang van bo naar vo. benwilbrink.wordpress.com/2020/09/24/kun… Wie brengt mij op andere gedachten?
Jan 20 13 tweets 4 min read
Daar moet ik nog wel even naar kijken. Ben heel benieuwd naar het antwoord op deze vraag; is er een antwoord zonder ideologie mogelijk? Eerste zin: "Er blijkt nauwelijks onderzoek beschikbaar naar essentiële verschillen tussen havo en vwo." Kom op zeg, wat een onzin. Of hangt dit op wat 'essentieel' zou moeten zijn?
Jan 16 19 tweets 5 min read
Adriaan de Groot en Bob van Naerssen brachten in 1969: 'Studietoetsen construeren, afnemen, analyseren' uit. Het was zijn tijd vooruit, maar ook in de negatieve zin: dat de auteurs het beter nog eens een jaartje hadden kunnen laten bezinken. Het boek moet nog eens van een kritische bespreking worden voorzien, ook al is er ondertussen meer dan een halve eeuw verstreken. Het boek is activistisch, ideologisch geladen, benadrukt voordelen van vierkeuzetoetsen (dogmatiek: het moet vier zijn) en verzwijgt tegelijkertijd nadelen daarvan.
Jan 15 20 tweets 5 min read
Je hebt 4 planken van 2,50 meter gekocht. Hoeveel planken van 1 meter kun je hieruit zagen? Goed, ik geef nog een variant, deze keer uit de PPON balans reken-wiskundeonderwijs aan het einde van de basisschool 1997:
"Er moeten 2475 supporters met bussen vervoerd worden. In één bus mogen 48 personen. Hoeveel bussen zijn er nodig om alle supporters te vervoeren?"
Jan 4 28 tweets 8 min read
Today's theme: does it make sense to talk about differences in genes as a cause of differences in intelligence and highest degree obtained?

Note: it concerns possibly 10 to 15% of the variance in intelligence or achieved educational level, there are also other causes, haha. If you want to embarrass a psychometrician, ask how it is possible that differences cause differences. And not only that psychometrician, it is also a question for me to which I do not have a clear answer. We talk glibly about differences and causes. Nothing is obvious here.
Jan 3 4 tweets 2 min read
In Harden's 'The genetic lottery' bespreekt zij de guincunx van Galton, en noemt de frequentieverdeling een normaalverdeling. Maar het is natuurlijk een binomiaalverdeling op parameters kans=0,5 en n=aantal pinnen op de weg naar beneden. Fraai model: mathsisfun.com/data/quincunx.… Mogelijk spreekt Galton zelf van een normaalverdeling, dat valt uit de zoeken. Stigler, in zijn artikel over Galton's uitvinding van de correlatie, is voorzichtiger: de verdeling lijkt erop (resembles). projecteuclid.org/download/pdf_1…
Inderdaad, de binomiaal benadert de normaal.
Oct 13, 2021 10 tweets 3 min read
Mariana Mazzucato's boek 'Mission economy' is een aansporing om de grote problemen van deze tijd ezamenlijk en krachtig aan te pakken, met overheden 'in the lead'. Interessant dat zij eerlijk onderwijs (gelijke kansen) in dat rijtje noemt, naast de pandemie, en het klimaat. Wat kunnen we ons daarbij voorstellen, eerlijk onderwijs als de 'mission' (ik laat dat maar even onvertaald) van onze overheid? Hm. Investeer in het uitwerken van het concept: wat moeten we verstaan onder eerlijk onderwijs? (geen commissiewerk, maar een research programma) vv
Aug 19, 2021 9 tweets 3 min read
A wil X afpakken van B, met hulp van een advocaat die aan B een brief met onjuistheden schrijft dat X van A is en binnen 2 weken aan hem moet worden gegeven, anders volgt een proces.
Oplichting dus, een gewoon mens gaat voor schut. Waarom een advocaat niet? Enig idee, Twitter? De Nederlandse Orde van Advocaten heeft gedragsregels: advocatenorde.nl/de-advocaat/ge…
Maar waarom zouden advocaten echt andere gedragsregels hebben dan universitaire academici?
vsnu.nl/2014/wetenscha…
Of dan burgers? maxius.nl/wetboek-van-st…