شبگردتنها Profile picture
مبتلا به سیاست_مبتلا به شعر ❤️پرسپولیس❤️
Dec 22, 2020 5 tweets 2 min read
#رشتو /1
دكتر مايكل برداين استاد تازه مسلمان آمریکایی
به عقیده من تمدن غربى به بن بست مى رسد و جاى آن را تمدن اسلامى خواهد گرفت
استادتاریخ دانشگاه آریزونا درآمریکاست. او در سال ۱۹۹۲ به اسلام روى آورد و نام محمد اسعد را برگزیدو هم اکنون مسؤول مرکز اسلامى توسان آمریکاست /2
شما یک مسلمان آمریکایى هستید; این یعنى چه؟
ج: اگر یک زن اروپایى یاآمریکایى که با مردى مسلمان ازدواج مى کند، اسلام بیاورد، شگفت نخواهدبود. اما مسلمان شدن مردى چون من، غیر عادى مى نماید. البته این نگرش بسیارى از آمریکاییهاست که دقیق هم نیست...