ادم Profile picture
مشروطه خواه و ملی گرا و ایرانگرا. حکومت دموکراسی سکولار بدون ملی گرایی و ایرانگرایی برایم بی معناست.
May 23 5 tweets 1 min read
مسئله دَر رفتن خِشتک یک سرباز، یا خطایی سهویی نیست، مسئله دیسیپلین و شخصیت نظام سیاسی است که یک ملت را در جامعه بین الملل نمایندگی می کند.
از روز اول انقلاب ۵۷، با برچسب طاغوت به ستیز با تمام مظاهر تجدد رفتند، انسانهای کت و شلوار پوشیده و کروات زده و آراسته، شدند طاغوتی!۱/۵
و هرچه زشت تر و چاق تر و ژولیده تر و هپلی تر، انقلابی تر!
کت شلوارهای زوار در رفته،کمربندهای یک وری،زیپ های باز و...گویی با آئینه بیگانه اند! اوج شخصیت شان، دیپلمات ها با آن پیراهن های سفید یقه آخوندی است و نقطه اشتراکشان تراخمی بر پیشانی و لبهای کبود و دندان های زرد
Jan 7 10 tweets 3 min read
این پوششی است که مدعی اند #رويا_حشمتى به خاطر آن بازداشت و به۷۴ضربه شلاق محکوم شده است،حکم اجرا و قوه قضائیه تایید کرده است.
این همان #کت_دامنی است که پیشتر مدعی می شدند سازمان زندان ها تسلیم اراده #نرگس_محمدی شده و۲بار بدون حجاب در میان نیروهای امنیتی به بیمارستان اعزام شده!۱/۱۰ Image یا قوه قضائیه تسلیم اراده #سپیده_قلیان شده و او را بی حجاب در دادگاه پذیرفته و در انتهای دادگاه، سپیده قلیان رفته و آب دهانی هم به صورت طرف دیگر دعوی، #آمنه_سادات_ذبیح_پور انداخته است.
داستان سرایان، این استانداردهای دوگانه را چگونه توجیه می کنند؟!
از عکس های بدن شرحه شرحه شده/۲
Apr 26, 2023 8 tweets 2 min read
این سوگیری در باب نظریات شما را از آن جهت اتخاذ میکنم که شما را فردی آگاه و مولف در حوزه علوم انسانی و جامعه شناسی می دانم.
رفتار شما در باب، اصرار بر مترادف قرار دادن واژگان فاشیست و ناسیونالیست نمود بارز بی اخلاقی علمی و جعل مفاهیم است.۱/۸ این بی اخلاقی اینجا پایان نمی یابد و شما و همفکرانتان در هیبت نوگرایی علمی از فاشیست برچسبی می سازید برای ایجاد خفقان و شرم در هر فرد و جریانی که کوچکترین باور و تعلق ملی داشته باشد و بی تعلل افکارش را پوسیده و قرون وسطایی می نامید.
بدیهی است در مقابل ناسیونالیسم راست،/۲
Apr 26, 2023 12 tweets 3 min read
نظر نامحبوب:من موافق اعمال تحریم و محدودیت حداکثری بر سپاه ام، اما مخالف هر نوع تلاش برای قراردادن سپاه در لیست گروه های تروریستی هستم.
کسانی که خدمت سربازی شان را در مناطق مرزی انجام داده باشند، می دانند چه تعداد از پادگان ها، توپخانه ها، لشکرهای زرهی و ...در اختیار سپاه است۱/۱۲ و مرزبانی چه پهنه وسیعی از مرزهای ایران در حوزه مسئولیت های سازمانی این نهاد قرار دارد.
اگر پاهایمان روی زمین سفت واقعیت قرار داشته باشد، باید بپذیریم که سپاه با ۵۰۰ هزار نیروی مسلح آموزش دیده و سازمان یافته بخشی بزرگی از نیروهای مسلح کشور را تشکیل می دهد./۲
Apr 14, 2023 14 tweets 6 min read
از قلب ایران با شما میگویم، #زن_زندگی_آزادی هیچ وقت یک انقلاب نبود، نهایتا یک جنبش خودجوش فمنیستی بود،چیزی شبیه جنبش زنان در اروپا برای گرفتن حق رای، اما کسانی که اصرار داشتند و دارند که حجاب دیوار برلین نظام است، دوست داشتند آن را بعنوان یک انقلاب جا بزنند.
پیداست که در .../۱ گفتمانم از واژه های ماضی استفاده میکنم، چون این جنبش به شکل قدرتمند و فراگیر آن تمام شد و به شکل یک مقاومت مدنی برای کسب حقوق زنان آن هم در سطح نازل انتخاب نوع پوشش تبدیل شده، در حالت ایده آل آن، بعد از چند سال زنانی خواهیم داشت برابر مردان، تحت ستم حکومت.
این فرصت را کسانی.../۲