MohammadHossein Profile picture
‏عاقل دردفراق ندارد وعقل در این وادی لایعقل ست؛ از عشق بازپرس که شرح این مشکل را جز او کس نمی‌داند/آسدمرتضی 🎓محمدحسین اُروجی 🏫علوم‌قرآنِ دانشگاه مذاهب‌اسلامی
18 Oct
رشتو/ چرا نباید نمایندگان مجلس را در عدم استیضاح روحانی مقصر دانست؟

اکثر انقلابی‌ها در مقایسه بین دولت بنی‌صدر و روحانی، با این استدلال که دولت هر دو خائن به کشور بوده و هست، خواستار استیضاح روحانی می‌شوند، در این رشتو با ذره‌بین به این مسئله می‌پردازیم
۱/
محسن رفیقدوست در بخشی از خاطراتش: چهار ماه قبل از برکناری بنی‌صدر یک روز خدمت امام گفتم: «شما آقایان بهشتی، خامنه‌ای و هاشمی را خوب می‌شناسید. در مقابل این حمله و ظلمی که بنی‌صدر به اینها می‌کند شما چطوری از آقای بنی‌صدر حمایت می‌کنید؟»
۲/
امام نگذاشتند جمله‌ام تمام بشود. با عصبانیت فرمودند: «من از بنی‌صدر حمایت نمی‌کنم. برای من بنی‌صدر مهم نیست، برای من آن ۱۱ میلیون انسانی مهم‌اند که به بنی‌صدر رأی دادند و باید مردم رأی‌شان را پس بگیرند. هرچه به او دادند از او بگیرند...»
Read 11 tweets