Shahed Hallaj Profile picture
‏‏‏‏‏روزنامه‌نگارم،درگير سياست،اما سياسی‌كاری نه. مهم رسالت روزنامه‌نگار ه که در باور منه و سعی به عمل دارم برای بهبود journalist🇮🇷
Jun 2, 2019 17 tweets 10 min read
امروز #نجفی رو به #دادسرای_جنایی آورده بودند و ما فقط فرصت کردیم به مشهورترین متهم به قتل ایران سلام کنیم
*کلا سی ثانیه وقت داشتیم/1
#خبرنگار_جنایی امروز روز پرکاری برای بازپرس شعبه دهم و سرپرست #دادسرای_جنایی تهران بود چون تا جایی که من خبر دارم حداقل پنج ساعت درگیر پرونده #نجفی بودن و پیچوندن #خبرگاران_جنایی هم بخشی از اون بود/۲