யான் நன்னறன் Profile picture
Jan 25, 2022 13 tweets 17 min read
ஊடகங்களே,"எளியவர்களும் இந்த பிரபஞ்சத்தின் ஒரு ஓரத்தில் இயங்கிக்கொண்டுதான் இருக்கிறோம்.உங்கள் கண்களை கொஞ்சம் விரித்து பாருங்கள்"
-@LeenaManimekali

சினிமா எனும் பெரும் முதலாளித்துவ பிரபஞ்சத்தின், எளிய பால்வீதி பிரதேசம் தற்சார்பு திரைவெளி.

A thread on

#Tamilindependentfilmspace Image #Tolet 🏠

"சின்னதோ பெருசோ,
சொந்தமா ஒரு வீடு" பல நகர்ப்புற நடுத்தர குடும்பங்களோட வாழ்நாள் உழைப்பின் உயர்விழைவு இதுதான்

எப்படி ஒரு வீடு சமூகத்தின் ஒரு பிரிவு மக்களுக்கு வாழ்நாள் ஏக்கமாகவே தொடருது, இன்னொரு பிரிவுக்கு அதிகாரத்தின் வடிவங்களாக இருக்கென்ற ஆழமான வாழ்வியல்.

@Rchezhi ImageImageImageImage