Yaqub Yasna یعقوب یسنا Profile picture
Apr 8 19 tweets 4 min read
۱- ما و ایران
۲- مهاجرت ما و حکومت ایران
۳- معضل رفتاری افغانستانی‌ها در ایران
۴- راه‌کارها
در چند توییتی می‌خواهم به این چهار مورد بپردازم: ایران یک جغرافیای سیاسی است، کشور ما نیست، طوری‌که آمریکا و عربستان کشور ما نیست. ارتباط ما با ایران فرهنگی است. از ایرانی‌که ما سخن می‌گوییم با احترام به جغرافیای سیاسی ایران از ایران فرهنگی سخن می‌گوییم که شامل زبان، ادبیات، مشاهیر، جشن‌ها و گذشته‌ی مشترک ما می‌شود.