Yüksel Çayıroğlu Profile picture
PhD in Religious Studies & Islamic Jurisprudence | Hakkın hatırı âlîdir; hiçbir hatıra feda edilmez.
çağlayan Profile picture Kemal Profile picture Oku Ya Hû! Profile picture Kamil Profile picture 6 added to My Authors
Jan 13 16 tweets 3 min read
1. Enes’in ölümünden çıkarılabilecek önemli derslerden biri elbette şu: Çocuklarımız özellikle kendi kararlarını kendi verebilecekleri yaşa geldiklerinde onların tercihlerine saygı duymasını öğrenmeli ve onlar üzerinde psikolojik, ekonomik, fiziki vs. hiçbir baskı kurmamalıyız. 2. İslam, “Dinde zorlama yoktur” diyerek meseleyi kestirip atar. Enes, son üç yıldır İslâm’a inanmadığını söylüyor, ailesi ve yurt yönetimi tarafından gördüğü baskıdan yakınıyor. Haklı olarak pek çok kişi de böyle bir durum karşısında din ve vicdan özgürlüğüne vurgu yapıyor.
Jan 11 4 tweets 1 min read
1. Kitle psikolojisi, insanları kendi öz benliklerinden uzaklaştırıp onlara hiç istemedikleri şeyleri yaptırabilir. Bu yüzden sokaklarda, miting meydanlarında veya stadyumlarda toplanan kitleler kolay manipüle edilebiliyordu. Şimdi ise asıl dikkat edilecek yer sosyal medya! 2. Sosyal medyada oluşan bir dalga çoklarını önüne sürükleyip götürüyor. Şayet bir habere, bir twite, bir olaya binlerce insan tepki göstermiş, eleştiri yapmışsa bu, sizde de aynı şeyi yapma güdüsünü tetikliyor. Düşünmeden akıntıya kapılıveriyorsunuz.
Dec 10, 2021 31 tweets 4 min read
LGBTQ Konusuna Dair Bir Kaç Söz
1. Toplumlarda her geçen gün daha da yaygınlaşan ve dünya kamuoyunda gittikçe resmiyet ve meşruiyet kazanan LGBT konusu kafaların çokça karışık olduğu konulardan biri. Dindarlar bu meseleye nasıl yaklaşacaklarına dair ciddi kafa karışıklığı içinde. 2. Birçok ortamda konuyla ilgili sorular soruluyor, cevaplar veriliyor. Fakat görebildiğim kadarıyla bu konu, bazı alt başlıklara ayrılmadan tartışıldığından herkes meselenin farklı bir yönüne eğiliyor, kendince önem verdiği yere odaklanıyor ve işin içinden çıkılamıyor.
Aug 25, 2021 10 tweets 2 min read
1. Günümüzün tartışmalı dinî meseleleriyle ilgili fikir beyan edilirken gördüğüm çok temel bir yanlış şu: Bir çok kişi şahsi görüş ve değerlendirmeleriyle, dinin hükümlerini birbirine karıştırıyor. Daha da acısı kendi indi görüş ve mülahazalarını “din” olarak takdim edebiliyor. 2. Elbette her insanın kendi doğruları olabilir ve o, hayatını bu doğrulara göre yaşayabilir. Devletle, siyasetle, aileyle, kadınla, sanatla, eğitimle, ahlakla ilgili bir kısım yaklaşımları rasyonel ve mantıki bulabilir ve savunabilir. Kimsenin buna diyeceği bir söz olamaz.
May 10, 2021 93 tweets 13 min read
Kuran Hükümleri Tarihsel mi Evrensel mi?
1. Modern zihnin kodlarıyla ve popüler kültürün hayat görüşüyle çatışan, mevcut şartlarda uygulama imkanı oldukça zor olan, uygulandığında tartışma ve çatışmaları tetikleyecek olan dinî hükümler “tarihsel” olduğu gerekçesiyle reddediliyor. 2. Peki, işin aslı nedir? Gerçekten Kur’an ve Sünnet’te tarihsel hükümler var mıdır? Yüce Kitaptaki bir kısım ahkam Kur’an’ın nazil olduğu dönemin sosyo-kültürel yapısıyla alakalı olabilir mi? Daha doğrusu bu hükümlerin günümüzde geçerliliğini kaybettiğini iddia edebilir miyiz?
May 8, 2021 23 tweets 4 min read
Kadının Şahitliği
1. Moderniteyle birlikte dinin çağdaş akla ve modern değerlere aykırı görülen bazı hükümleri sorgulanmaya ve tenkit edilmeye başladı. Kadın meselesi bunların başında geliyor. Son günlerde tatışma konusu yapılan kadının şahitliğini kısaca izah etmek istiyoruz: 2. “İçinizden iki erkeği şahit tutun. İki erkek bulunmazsa, o zaman doğruluklarından emin olduğunuz bir erkek ile, biri unutur veya yanılırsa diğeri hatırlatabilir ümidiyle iki kadının şahitliğini alın. Şahitler çağrıldıklarında, şahitlikten kaçınmasınlar.” (Bakara, 2/282)
May 6, 2021 5 tweets 1 min read
1. Evrimi tamamıyla bilimsel bir mesele olarak gören veya dinle arasını uzlaştırmaya çalışan ya da İslâm’dan ve İslâm tarihinden hareketle evrime dinî temeller arayan ilahiyatçıların yaklaşımları iyi niyetli olsa da ilmi, mantıki ve realist değildir.
tr724.com/15-yazi-evrimi… 2. Onların Darwinizm hakkındaki sübjektif kanaatleri gerçeği değiştirmeye yetmez. Neticede bir buçuk asırdır ortaya konulan ciddi bir literatür ve birikim vardır. Darwinizm denildiğinde herkesin zihninde canlanan tanımlar, izahlar, mekanizmalar ve sonuçlar vardır.
May 3, 2021 31 tweets 4 min read
Huneyn ve Günümüz
1. Asr-ı Saadette yaşanan olaylar, kıyamete kadar yaşanacak olayların özeti gibi. 23 yıla o kadar çok şey sığdırılmış ki! Bu hadiseleri arka planlarıyla birlikte değerlendiren bir kişi, günümüzde takip edilecek yol haritası adına dünya kadar prensip bulabilir. 2. Kur’an'ın çok sayıda ayeti de Asr-ı Saadette yaşanan olaylarla ilgilidir (sebeb-i nüzul). Dolayısıyla Kur’ân’ı iyi anlamak biraz da Siyer-i Nebi’yi iyi bilmeye bağlıdır. Pek çok âyet-i kerime sahabeden misaller vermek suretiyle kıyamete kadar gelecek müminlere ders verir.
May 2, 2021 7 tweets 1 min read
Dine yöneltilen çoğu itiraz ve eleştirinin temelinde, onun ne için vaz olunduğunun anlaşılamaması, ideal ve hedeflerinin kavranamaması var. İlahi iradeye teslim olamama, vahye tam anlamıyla güvenememe, dini “edilgen” kılma ve “nesne” konumuna düşürme de bu konuda önemli sebepler. Maalesef pek çok kişi samimi bir gönülle ve katıksız bir imanla Kur’an ve Sünnete yönelip murad-ı ilahiyi, makasıd-ı sübhaniyeyi anlamaya çalışmak yerine farklı ad ve ünvanlarla kendi anlayış ve fikirlerini dine yamamaya çalışıyor ve reform iddialarını dillendiriyor.
May 1, 2021 5 tweets 1 min read
Son günlerde ayet ve hadislerden yola çıkarak ortaya konulan görüşü beğenmeyen bazıları, muhatabını hemen din istismarı yapmakla suçlayıveriyor. En basitinden böyle bir tavır suizandır. Yapılması gereken argümanların tartışılması veya karşıt delillerin ortaya konulmasıdır. Kur’an ve Sünneti temel referans kaynağı alan ve hayatını onların rehberliğinde yaşamak isteyen kimselerin, karşılaştıkları olayları onların kıstaslarıyla tartmalarından, ayet ve hadislerden istidlalde bulunmalarından daha tabii ne olabilir!
Apr 26, 2021 36 tweets 5 min read
Firavun
1. Kur’an’ın en detaylı anlattığı kıssa Hz. Musa ile Firavun kıssasıdır. Firavun’un şahsiyetinde adeta bütün tiran ve zorbaların prototipi ortaya konur. Bu prototibi ortaya koyarak modern tiran ve diktatörlerle karşılaştırmasını ve benzerliklerini okuyucuya bırakalım. 2. Büyüklük taslaması: Şu ayetin açıkça ortaya koyduğu üzere Firavun ilahlık iddia edecek kadar kendini büyük gören tam bir narsist ve kibir abidesidir. “Adamlarını topladı ve onlara: ‘Sizin en yüce rabbiniz benim!’ dedi.” (Naziat, 79/23-24)
Mar 21, 2021 12 tweets 2 min read
1. Nahl suresinin 125. ayeti emr-i bi’l maruf, nehy-i ani’l-münkerin usul ve adabını öğretir: “Sen insanları Allah yoluna hikmetle, güzel öğütlerle dâvet et, gerektiğinde onlarla en güzel tarzda mücadele et. Şüphesiz Rabbin yolundan sapanı bilendir ve hidayete ereni de bilendir.” 2. Bu ayet âyet, farklı seviyelerdeki insanlara yönelik olarak İslâm davetinin, irşat ve tebliğin, ilmî ve fikrî tartışmaların, eğitim ve öğretimin başlıca yöntemlerini, değişmez ilke ve kurallarını özetler. Bunlar da hikmet, güzel öğüt ve en güzel tarzda mücadeledir.
Mar 19, 2021 30 tweets 4 min read
1. Gerçekten ifritten bir çağda/dönemde yaşıyoruz. “Kitabü’l-fiten ve’l-melahim” bölümlerinde yer alan hadislerin tasvir ettiği ne kadar fitne, fesat ve kötülük varsa hepsini acı acı tecrübe ediyoruz. Asırlık problemleri bir yıla sığdırmayı başaran bir nesiliz. 2. İnsanlık olarak da, İslam dünyası olarak da, farklı millet, hizip ve topluluklar olarak da kronik problemlerimiz var. Bunların hem doğru bir şekilde tespit edilmesi, hem bunlara doğru çözümler sunulması, hem de bulunan çözümlerin doğru yöntemlerle hayata geçirilmesi gerekiyor.
Mar 16, 2021 24 tweets 3 min read
Kripto Paralar
1. Son günlerde herkes bitcoinin ve daha başka kripto paraların İslam iktisadı açısından hükmünü soruyor. Bu konuda 07 Mart 2020’de “Helal Finans Açısından Kripto Paralar Çalıştayı” yapıldı. Bu çalıştayın “Sonuç ve Değerlendirme Raporunda” şu kararlar alındı: 2. (1) İslam açısından parada aranan ölçü, kıymette istikrar ve ona itibar edilmesidir. Bunun için de paraların arkasında bir garantör bulunmalıdır. Garantör toplum olabileceği gibi onu temsilen devlet veya başka bir müessese hatta paranın dayandığı sistemin kendisi de olabilir.
Jan 10, 2021 31 tweets 5 min read
Çocuk Terbiyesinde Doğru Zannedilen Yanlışlar
1. Bazı ebeveynler ibadetlere ve tesettüre alıştırma, haramlardan uzak tutma gibi dinî terbiye adına çocuğa verilmesi gereken değerleri bilseler de ileri sürdükleri bir kısım gerekçelerden ötürü çocuklarını buna göre yetiştirmiyorlar. 2. Mesela “Önemli olan çocuğumun ahlaklı olmasıdır” diyerek namaz konusunda gerekli titizliği göstermiyorlar. Veya “İleride açılacaksa şimdiden tesettüre girmesine ne gerek var” diyerek belirli bir yaştan sonra çocuğun kapanması noktasında telkinde bulunmuyorlar.
Dec 13, 2020 31 tweets 4 min read
“Yolun Kaderi” ne demektir?

1. Buradaki yoldan maksat peygamber yoludur. Kader’le anlatılmak istenen de bu yolda yürüyen hemen herkesin bir kısım mihnet ve sıkıntılara maruz kalması ve belirli imtihanlardan geçmesidir.
Hakikaten böyle midir? Bunun delili nedir? Peki niçin? 2. Yolun kaderi, bir davaya gönül veren adanmışların, davaları uğruna maruz kaldıkları zulüm ve sıkıntıların hikmetini açıklama, teselli arama, ümitlerini koruma, aşk u şevklerini muhafaza etme, yürünen yolun doğruluğunu gösterme adına çokça kullandıkları kavramlardan biridir.
Dec 6, 2020 10 tweets 2 min read
1. Allahın kullarına karşı asıl muamelesi kalblerinde ve zihinlerinde yer alan şeylere, yani niyet ve maksatlarına, tasavvur ve tahayyüllerine, azim ve kararlılıklarına, ümit ve beklentilerine göre gerçekleşiyor. Fetih suresinde yer alan şu ayetler buna en güzel misaldir: 2. “Gerçekten Allah o ağacın altında sana biat ettikleri zaman mü’minlerden razı oldu. Onların kalblerindekini bildiği için üzerlerine huzur ve güven indirdi. Onları hemen yakında gerçekleşecek bir zaferle ve alacakları birçok ganimetle mükafatlandırdı. Allah Aziz ve Hakimdir.”
Nov 18, 2020 25 tweets 3 min read
Çocukların/gençlerin ezberlemesi veya öğrenmesi için kırk hadis:
1. إنَّما الأَعمالُ بالنِّيَّات، وإِنَّمَا لِكُلِّ امرئٍ مَا نَوَى

“Ameller niyetlere göredir. Herkese niyet ettiği kadarı vardır.” (Buhari)

2. الدِّينُ النَّصِيحَةُ

“Din, nasihattır.” (Müslim) 3.أَكْمَلُ المُؤْمنين إِيمَاناً أَحْسنُهُمْ خُلُقاً

“Müminlerin iman bakımından en kamili, ahlakı en güzel olanıdır.” (Tirmizi)

4.خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ للِنَّاسِ

“İnsanların en hayırlısı onlara en faydalı olanıdır.” (Taberani)
Oct 6, 2020 16 tweets 2 min read
ALLAH HAKKINDA HÜSNÜZAN
1. Şüphe yok ki en büyük ibadetlerden biri, Allah hakkında hüsnüzan beslemek (iyimser düşünmek) olduğu gibi, en büyük günahlardan biri de Allah hakkında suizanna girmektir (kötümser düşünmektir).

PekiNerede Buİnsanlar 2. Çünkü Allah, adil-i mutlaktır, sonsuz merhamet sahibidir, tüm kemal ve cemal sıfatlarıyla muttasıftır, şanına yakışmayacak her türlü noksan ve kötü sıfattan da münezzehtir.
Sep 28, 2020 7 tweets 1 min read
1. İslamın ilk asırlarında din; bir dünya görüşü sunuyor, yeni bir kültür ve medeniyet inşa ediyor, varlık ve insana karşı yeni bir bakış açısı kazandırıyor, sosyal hayatı tanzim ediyordu. Günümüzde ise salt inanç ilkelerine ve ritüellere indirgenmiş durumda.
SıraSana Gelmeden 2. Bütün boyutlarıyla yaşanmayan bir din hakkında isabetli yorumlar ortaya koyabilmek gerçekten çok zor. Tatbik edilmediği ve hayata taşınmadığı için ne gerçek ihtiyaçlar görülebiliyor ne de söylenilenler anlaşılıyor. Bu yüzden çoğu tartışma, teori ve polemikten öte geçemiyor.
Sep 26, 2020 4 tweets 1 min read
Âlimlerin dünyevî çıkarlar peşinde koşması, savundukları hak ve hakikate gölge düşüreceği gibi, herhangi bir dünyevî otoriteye kayıtsız şartsız boyun eğmeleri veya onların güdümüne girmeleri de sahip oldukları ilme ihanet demektir.
tr724.com/zalim-yonetici… Ulema, şunun bunun değil hakikatin sözcüsü olabildiği, zayıf ve mazlumları savunduğu, her tür baskıcı otoriteye meydan okuduğu nispette kendisi olarak kalacaktır.