Discover and read the best of Twitter Threads about #هوشمندانه

Most recents (3)

#کانون
معادلات قدرت در دنیا با سرعت در حال تغییر است‌؛قدرت‌های بزرگ غربی دیگر فصل الخطاب #منازعات جهانی نیستند
_انقلاب اسلامی در دورانی در مرزها از #هویت خود دفاع می کرد و الان در سیر تکاملی انقلاب،کیلومترها دورتر از مرز خود برای دفاع از #انسانیت و اسلام و ایران،نقش آفرینی کرد
1
۲ کانون تئوریزه کردن #فساد در عالم غرب است، رسالت انقلاب #بعثت_گونه تهاجم ترکیبی به مرکز اقدامات ضد توحیدی در عالم است
۳ یعنی از منظری جنگ اصلی با بعث عراق نبود و در دورانی معارکه با دواعش نبود،که دفاع و بعد حمله به طراحی شیطانی غربی،علیه #خیمه_گاه اسلامی_ایرانی بود
۲
۴ در این فهم از رسالت اقدامات راهبردی علیه کانون #لیبرالیسم، جمهوری اسلامی می بایست #هوشمندانه انواع و اقسام اقدامات در هر سطحی را، در هر کجای عالم که فرآیند محافظت از کیان انقلاب و بسط تکلیف جهانی توحیدمحور او را در معارکه علیه #استکبار تقویت نماید قویا و سریعا انجام دهد.
۳
Read 4 tweets
🀄️ کریپتومان حکایتی کوتاه از تاریخ

مخاطب این کریپتومان صرفا" اعضاء کامیونیتی کریپتو فارسی می باشد

در تاریخ این مرز بوم بسیاربوده اند افرادی وطن پرست و با شرافت که هدفی جز سربلندی مردمان این سرزمین نداشته اند و علیرغم استعداد و توانایی خود در جهت پیشرفت کشور, بنا بر دلایل/
2/20

../ مختلف از جمله #ناآگاهی مورد بی مهری عوام در دوران معاصر خودقرار گرفتند

هرچند تاریخ نسبت به وظیفه خود در قبال ایشان عمل کرد, ولی افسوس که کشور در آن دوران نتوانست از نعمت وجود ایشان بیشتر بهره مند گردد

یکی از این افراد قائم مقام فراهانی بود

شاید بهترین روش برای/
3/20

../ معرفی وی , #اقتباسی از خاطرات سفیر وقت یکی از کشورها در زمان مسئولیت این مرد بزرگ در دوره محمد شاه قاجار (۱۲۱۴ شمسی) باشد که چنین روایت میکند:

قائم مقام فراهانی تنها ایرانی وطن پرستی بود که نتوانسته بودیم او را بخریم.

هر رشوه ای به او میدادیم, می گرفت,/
Read 25 tweets
🀄️ #کریپتومان اقتباسی از تفکرات آشو (فیلسوف هندی) در خصوص #آگاهی انسان و اهمیت #سرمایه_گذاری
۱/۲۵
بخشی از سخنان وی:
- آگاهی مردم مطلوب هیچ جامعه ای نیست , این آگاهی از اصول سرمایه گذاری با منافع آنان (سرمایه داران و قدرتها) در تضاد است/
2/25

../ - اگر مردم آگاه باشند! , امکان بهره کشی از آنان وجود نخواهد داشت.

-اگر مردم آموزش ببینند و آگاهی لازم را بدست آورند‌, دیگر نمی توان آنان را مطیع نموده و همانند رباتها به کار واداشت.

- در صورت آگاهی, آنان از حقوق انسانی و آزادی خود دفاع خواهند کرد./
3/25

../ - آزادی در ذات خود مستلزم آگاهی ست و این دو مفهوم جدا ناشدنی هستند و از این رو هیچ جامعه ای مایل به آگاهی مردم نیست.

- این شرایط شامل همه جوامع اعم از , جوامع کمونیستی , فاشیستی , سرمایه داری , مذهبی و غیره می گردد , زیرا به محض آگاه شدن مردم , آنان خطرناک خواهند شد/
Read 25 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!