Discover and read the best of Twitter Threads about #वरपिता

Most recents (1)

#वरपिता
... एक राजा होता... एकदा त्याने आपल्या प्रधानाला विचारले... जगात सगळ्यात जास्त सन्मान कोणाचा?... प्रधान उत्तरला... वर पित्याचा... राजाला खरंच वाटेना... राजाने प्रधानाला वर पित्याचा सन्मान जगात सर्वात जास्त हे सिद्ध करायला सांगितलं...
... दुसऱ्या दिवशी प्रधान राजाला घेऊन
+
एका शेतकऱ्याच्या झोपडीत गेला... झोपडीचा शेतकरी मालक अत्यंत दरिद्री होता... झोपडीत जगायला पुरेसं सामानही नव्हतं... अठराविश्व दारिद्र्य... राजा आपल्या घरी आलेला बघून त्या दरिद्री शेतकऱ्याने खाटेवर कांबळं अंथरलं... राजाला त्या खाटेवर बसवलं आणि आपण खाली जमिनीवर राजाच्या पायाशी बसला..
... राजाचं आपल्या घरी येण्याचं प्रयोजन काय हे विचारल्यावर प्रधान म्हणाला की... राजाला आपली मुलगी तुझ्या घरी द्यायची आहे... शेतकरी गयावया करून रडू लागला... गरीबाची कशाला थट्टा करता म्हणून हात पाय जोडू लागला...
... महत्प्रयासाने प्रधानाने शेतकर्‍याला पटवून दिलं की... राजाला खरंच
+
Read 5 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!