Discover and read the best of Twitter Threads about #houtverbranding

Most recents (1)

Het nieuwe Jaarraport Lucht van de VMM laat weinig aan de verbeelding over als het gaat over de schadelijke invloed van #houtverbranding op de luchtkwaliteit.
vmm.be/bestanden/VMM-…
De PM10-emissies van gebouwenverwarming zijn voor ruim 80% toe te schrijven aan houtverbranding, terwijl de sector huishoudens op zich 57% van de uitstoot innemen. #Houtverbranding is dus goed voor een kleine 50% van de totale PM10-emissies.
#Houtverbranding is bovendien de belangrijkste bron van kankerverwekkende PAKs en Dioxines, en tevens een belangrijke bron van zink- en CO-emissies.
Read 8 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!