Discover and read the best of Twitter Threads about #işideğilinsanıkorumak

Most recents (1)

#1Mayıs, fabrikalarda, tarlalarda, tezgâhlarda çalışan, üreten, emeğiyle kazanan herkesin bayramıdır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günümüz kutlu olsun.

Bugünü bayram gibi kutlayabilmek için yapılması gerekenler bellidir...
Sendikal haklar, işçilerimizin olmazsa olmaz hakkıdır. Sendikal alanı düzenleyen mevzuat AB ve ILO standartlarına uygun hâle getirilmelidir. Tüm çalışanlar sendikal hak ve özgürlüklerden yararlanırken sendikalı iş yerlerinin de rekabet gücü korunmalıdır.
Kayıt dışı istihdamı önleyecek yasal düzenlemeler, sosyal taraflarla iş birliği içinde revize edilmelidir. Çalışma hayatı; çalışma barışı tesis edilerek, ekonomide kayıtlı istihdamı, iş sağlığı ve güvenliğini, verimliliği ve yenilikçiliği artıracak şekilde düzenlenmelidir.
Read 7 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!