Discover and read the best of Twitter Threads about #indiaout

Most recents (3)

TW:/ Violence, Police Brutality.

Indian Farmers & Maldives, Why Aren't We Talking About This, A Thread

#FarmersProtest #Maldives
What Is Farmer's Protest?

The 2020–2021 Indian Farmers Protest Is An Ongoing Protest Against 3 Farm Acts Which Were Passed By The Parliament Of India In September 2020.
Why?

Farmer Unions And Their Representatives Have Demanded That The Laws Be Repealed And Will Not Accept Anything Short Of It.
Farm Leaders Have Rejected A Supreme Court Of India Stay Order On The Farm Laws As Well As The Involvement Of A Supreme Court Appointed Committee.
Read 39 tweets
އިންޑިޔާ އައުޓްތަކީ އިދިކޮލު ޕީޕީއެމް ކުރާ ކެންޕެންނެއް ނޫން ، އިންޑިޔާ އައުޓްތަކީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމީ ކުޑަ ދިވެހިރާއްޖޭ އިންޑިއާގެ މުސްލިމުންނާއި ކެލެލާގައި ތިބި ދިވެހން ހިންޑޫ ހަރުކަސިފިކުރު ކަމައްވާ ހިންޑުދިވާ ގެ ޖަރީމާއައް ސަލާމަތްކޮއްދިނުމައް ކުރާކެންޕެންނެއް #IndiaOUT
ކޮންމެ އިންޑިޔާގެ ނޫސް ޙަބަރުތަކުން ބުނަނީ އިންޑިޔާގެ ރައިޓް-ވިންގު ހަރުކަސި ޓީމެއް ކަމައްވާ ރާސްތިރީޔާ ސުވަމޭސަކް ސަންގް އަދި ހިންޑުވިތާ މުސްލިމުން އަނިޔާކޮއް "ޖޭ ސިރީ ރާމް ކިޔާސޭ ނޫނީ ކަލޭ މަރާލަމޭ" ކިޔާ މިސްކިތަކާއި މަދުރުސާތައް ހާލާކު ކުރުމައް ކުރާމަސައްކަތް #IndiaOUT
އޭގެ އިތުރުން ބަރާބުރީ މިސްކިތް ތަޅާލާއި އެތަންނަކީ ހިންޑޫ ކަލާންގެއައް ކިއާ ރާމް ގެ އުފަންތަނައްވާތީ އެތަން ރާމްފައްލި އެޅުމައް ކުރާމަސައްކަތް #IndiaOUT
Read 6 tweets
Thread alert 🚨
For those of you who have no idea what is going on with indian military presence in Maldives and #indiaout hashtags, i'll summarise the past 10 years here.

In 2010, during the time of president Mohamed Nasheed, it was agreed to bring 2 helicopters from India 1/8
to Maldives as a "gift" to MNDF. 20 military personals from India were brought with each to operate them. It was said back then in news sources that indian military personals will stay here UNTIL Maldivians are trained to operate them. President Waheed and president Yameen 2/8
also renewed the agreements.

Fast foward to 2017, there was a news during Oct 2017, that a Maldivian pilot would complete training and be ready to operate them in one month. 2018 happened yet the helicopters were still under full operation by Indian military. 3/8
Read 8 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!