Discover and read the best of Twitter Threads about #nondual

Most recents (2)

"मी"
हा लेख वाचून झाल्यानंतर किंवा वाचत असतानाच मध्ये मध्ये शांतपणे डोळे मिटा व हा विचार करा.
आजूबाजला एखादे टेबल असेल तर ते "मी" आहे असा विचार करू शकते का. किंवा त्याला असा फिल देखील असेल का?
माझा स्वतःचा हात जरी जिवंत वाटत असला तरी देखील त्याला स्वतःच्या अस्तित्वाची "मी" आहे अशी जाणीव असते का? मी आता हलणार नाही किंवा मी आता अजिबात बोट हलवणार नाही असा विचार तो करू शकतो का?
तुमच्या शरीरातील कोणत्याही अवयवाला या पद्धतीने "मी" आहे ही जाणीव आहे का?
माझ्या मनात जो विचार येतो त्या विचाराला देखील "मी" आहे अशी जाणीव असते का? तो फक्त येतो आणि जातो. त्याला मी आलो, मी गेलो अशी जाणीव असते का?

एक लक्षात येईल की या कोणत्याच गोष्टींना मग भले त्या निर्जीव वाटू देत किंवा जिवंत वाटू देत त्यांना "मी" ही जाणीव नाहीच आहे.
Read 14 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!