منابع نفت و گاز #دریای_خزر به صورت یکنواخت در سطح و کف آن توزیع نشده است. بنابراین تمرکز صرف بر سهم از مساحت دریا به جای در نظر گرفتن سهم از منابع #نفت و #گاز و محیط زیستی آن یک خطای استراتژیک است.
t.me/KavehMadani/641
در این رشته توئیت در مورد برخی جنبه های مذاکرات #دریای_خزر و نتایج تحقیقات ما بر روی #مناقشه_خزر در ده سال گذشته توضیحاتی ارائه شده است.
دو مقوله مهم در این مناقشه عبارت اند از:
١- رژیم حقوقی
٢- مرزها
تعیین اولی پیش نیاز تعیین دومی است و اهمیت بسزایی دارد.
پنج گزینه اصلی برای رژیم حقوقی دریای خزر در طول مذاکرات مورد استناد قرار گرفته است. با وجود حساسیت های عمومی به نحوه مرزبندی، موضوع رژیم حقوقی حاکم بر دریا از دیدگاه من مهم تر است، چون توافق در مورد #رژیم_حقوقی عملا گزینه های مرزبندی را محدود می کند.
نکته مهم این است که با توجه به نحوه توزیع منابع اثبات شده انرژی در کف دریا، به جز در حالت مشاع (بهره برداری مشترک) که سهم ایران از منابع #نفت و #گاز را حداقل به 20 درصد می رساند، بسته به رژیم حقوقی مورد توافق، این سهم تنها ین 4 تا 14 درصد تخمین زده می شود.
اما با توجه به عمق متغیر #دریای_خزر، وقتی هزینه بالاتر استخراج و بهره برداری از منابع نفت و گاز در نواحی پر عمق (جنوبی) در نظر گرفته می شود، ارزش منابع انرژی در دسترس ایران کمتر می شود. در مورد #خاویار موضوع متفاوت است چرا که ماهیان خاویاری در نواحی پر عمق پر تعداد تر هستند.
توافق اخیر تکلیف #رژیم_حقوقی را تعیین کرده و با اینکه مرزها نهایی نشده، گزینه های مرزبندی بسیار محدودتر است. با این اوصاف تنها باید امیدوار بود که در مرحله بعدی، ایران با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی منابع انرژی، سهم ایران را به بالاترین عدد ممکن برساند!
مدل پشتیبان مذاکرات #دریای_خزر، با در نظر گرفتن موقعیت منابع نفت، گاز و محیط زیستی و محدوده آب های ملی/ساحلی هر کشور، مرزبندی بهینه را پیشنهاد می کند. بر خلاف گفته آقای صفروف حتی برای رسیدن به سهم 50 درصدی هم می توان بدون نیاز به "دیوار" مرز پیشنهاد کرد.
بر اساس محاسبات ما با در نظر گرفتن گروهی از متغیرهای اقتصادی، نظامی، سیاسی و روابط بین الملل، در سال 2008، #ایران از لحاظ قدرت مذاکره و چانه زنی پس از #روسیه و #آذربایجان در مقام سوم و با قدرتی تقریبا برابر با #قزاقستان بالاتر از #ترکمنستان قرار داشت.
اما از آن تاریخ به بعد قدرت چانه زنی ایران به واسطه تحریم ها و روابط خاصش با #روسیه تغییر کرد و روسیه نیز با توافق های دو جانبه و چند جانبه با دیگر کشورها و تغییر مواضع در طول مذاکرات، قدرت مذاکراتی ایران را در #مناقشه_خزر کاهش داد.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Kaveh Madani | کاوه مدنی
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($3.00/month or $30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!