Profile picture
Carl Berglöf @CarlBerglof
, 10 tweets, 4 min read Read on Twitter
1. Minns ni uranförbudet? Dvs förbudet att utvinna uran som klubbades igenom tidigare i år trots att samtliga expertmyndigheter och lagrådet sågade förslaget. Hur bra blev det egentligen? #uran #kärnkraft #klimat #målkonflikt
lagradet.se/yttranden/Forb…
2. Utvecklingen av #förnybart och batterier kräver stora mängder #vanadin. I Sverige finns förekomster av vanadin som skulle kunna komma den förnybara utvecklingen tillgodo och sätta Sverige på kartan som föregångsland. En målkonflikt uppenbarar sig...
3. Vanadin förekommer i alunskiffer tillsammans med uran. Pga uranförbudet kan inte det uran som tas upp tillsammans med vanadinet tas tillvara. Istället gör man urangips av det och lägger det på deponi.
nyteknik.se/premium/gruvfo…
4. Alternativet, om uranförbudet inte hade införts, hade varit att vanadin och uran utvanns och båda metallerna kom kraftproduktionen tillgod. Dvs både #förnybart och #kärnkraft hade vunnit på det. Men vänta - både förnybart och kärnkraft behövs ju för att nå klimatmålen (IPCC).
5. Det hade också gjort utvinningen mer lönsam och mer sannolik att den kommer till stånd - för klimatets bästa. Uranet hade, efter användning, hamnat tryggt och säkert i ett geologiskt slutförvar utan nämnvärd risk att skada människa eller miljö.
6. Nu får vi istället en mindre lönsam gruvbrytning och deponier av tungmetall med klart lägre grad av långsiktighet rörande miljökonsekvens. Sällan blir miljörörelsens målkonflikt så konkret som när det gäller uranförbudet:
7. Gruvbrytning är alltså önskvärd när det gäller metaller för tex solpaneler och batterier. Men när exakt samma jordmassor tidigare skulle grävas fram för uranets (och vanadinets) skull var det tvärstopp - trots att det skulle ge en fördelaktigare miljömässig konsekvens..#Häggån
8. Snälla miljörörelsen, lyssna på vad som sägs i media nu rörande kärnkraften och klimatet. Det vetenskapliga belägget för att klimatet behöver alla fossilfria kraftslag är överväldigande. Det går inte att blunda för det längre.
Allt är förlåtet - låt oss samarbeta!
9. Låt oss kämpa tillsammans för att eliminera de +80% av energin som kommer från det fossila globalt. Det är bråttom! Det svarta ska bort:
10. Var blev ni av, ljuva drömmar om en rimligare jord,
ett nytt sätt att leva? Var det bara tomma ord?
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Carl Berglöf
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!